อุบาสก  อุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งประโยชน์ตนและคนอื่น  ๘

     ๑.   ถึงพร้อมด้วยศรัทธา       แล้วชักชวนให้ผู้อื่นถึงด้วย

     ๒.   ถึงพร้อมด้วยศีล            แล้วชักชวนผู้อื่นให้ถึงด้วย

     ๓.   ถึงพร้อมด้วยจาคะ        แล้วชักชวนผู้อื่นให้ถึงด้วย

     ๔.   ใคร่เห็นภิกษุ                 แล้วชักชวนผู้อื่นให้ใคร่เห็นด้วย

     ๕.   เป็นผู้ชอบฟังธรรม      แล้วชักชวนคนอื่นให้ชอบด้วย

     ๖.   เป็นผู้ทรงจำธรรมดี     แล้วชักชวนคนอื่นให้ทรงจำด้วย

     ๗.   เป็นผู้ใคร่ธรรมที่ตนฟัง     แล้วชักชวนคนอื่นให้เป็นผู้ใคร่ธรรมด้วย

     ๘.   เป็นผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรม    แล้วชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมด้วย