เกียรติคุณพระเวสสันดร ๑๐ ประการ

  1. อคฺเค ททาตา       ได้ให้ทานในเขตอันเลิศ
  2. นิราลยตา ไม่มีความอาลัยในของที่รัก
  3. จาโค ตัดใจเสียสละได้
  4. ปหานํ สละได้เด็ดขาด
  5. อนิวตฺติ ไม่คิดหวนเสียดายสอดแคล้วกินแหนง
  6. สุขุมตฺตํ เป็นการให้ทานอย่างสุขุม
  7. มหนฺตตฺตํ เป็นการให้ทานอย่างใหญ่
  8. ทุโพธตฺตํ เป็นการให้ทานที่คนรู้ได้ยาก
  9. ทุลฺลภตฺตํ   เป็นการให้ทานที่คนให้ได้โดยยาก
  10. อสทิสตฺตํ       เป็นการให้ทานที่ไม่มีใครเทียมถึงได้