เข้าใจเรื่องรูปนามเพื่อการปฎิบัติ (พระอาจารย์สมบัติ นันทิโก)