ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน  ตัวแทนของเทวดาตนหนึ่งได้ยังพระเชตวันมหาวิหารให้สว่างไสว แล้วเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาว่าด้วยมงคล ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสงสัยมานานกว่า ๑๒ ปี

ในกาลบัดนี้พระสงฆ์ไทย ได้ยังพระเชตวันมหาวิหาร แล้วเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ถึงที่ประทับ ณ พระมูลคันธกุฏี ดังโอภาสแสงสว่างที่ได้เห็นนี้แล ฯ

ขอแสงสว่างจากพระเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถีแห่งนี้ จงเป็นแสงสว่างทางชีวิตและแสงสว่างทางธรรมจงมีแด่ทุกท่านเทอญ ฯ

ท่านคมสรณ์/นครสาวัตถี

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

======00000=====

เป็นภาพปางสรงสนานครั้งแรกของเจ้าชายสิทธัตถะ หลังประสูติกาล ณ สวนลุมพินีวัน วันเพ็ญเดือนหก ซึ่งภาพนี้ได้มาจากพิพิธภัณฑ์เมืองมธุรา รัฐอุตตประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ลักษณะภาพเป็นภาพแกะสลักด้วยหินทรายแดงสร้างในสมัยรัชวงศ์กุษาณะประมาณพ.ศ. ๖๐๐ เศษ  แสดงถึงเทพยดาทั้งหลายพร้อมท้าวมหาพรหมกำลังถวายการต้อนรับและอัญเชิญพระกุมารลงสู่สระน้ำโปขรณีเพื่อการสรงสนานครั้งแรก  คิดว่าปางนี้ยังไม่เคยมีใครได้เห็น