เทวทัณฑ์  (อาชญาเทวดา) ๑๑

       โย  ทณฺเฑน  อทณฺเฑสุ   อปฺปทุฏฺเฐสุ  ทุสฺสติ    ผู้ใด  มาประทุษร้ายในท่านทั้งหลาย  ผู้ไม่มีอาชญา  ผู้ไม่ประทุษร้ายแล้ว  ด้วยอาญา

        ทสนฺมมญฺญตรํ  ฐานํ   ขิปฺปเมว  นิคจฺฉติ     ผู้นั้น  ย่อมถึงฐานะ ๑๐ อย่าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยเร็วพลันทีเดียว

 1. เวทนํ ผรุสํ                                  เวทนาที่เผ็ดร้อน
 2. ชานึ                                            ทรัพย์สมบัติฉิบหาย
 3. สรีรสฺเสว เภทนํ                          ถูกทำร้ายร่างกาย
 4. ครุกํ วาปิ  อาพาธํ                       อาพาธ  เจ็บไข้อย่างหนัก
 5. จิตฺตกฺเขปํ ว  ปาปุเณ                  จิตฟุ้งซ่าน  เป็นบ้า
 6. ราชโต วา  อุปสคฺคํ                     ความขัดข้อง  แต่พระราชา
 7. อพฺภกฺขานํว ทารุณํ                    ถูกกล่าวตู่อย่างร้ายแรง
 8. ปริกฺขยํว ญาตีนํ                           ความเสื่อมแห่งญาติ
 9. โภคานํว ปภงฺคุณํ                         โภคทรัพย์ย่อมย่อยยับ
 10. อถวสฺส อคารานิ  อคฺคิ  ฑหติ  ปาวโก     ไฟย่อมไหม้  เผาผลาญบ้านเรือนของผู้นั้น
 11. เมื่อกายแตกทำลาย  คนผู้มีปัญญาทรามนั้น  ย่อมเข้าถึงนรก