เปรต  ๓๗  จำพวก

 1. วันตาสาเปรต     คือ  เปรตที่กินเสลดน้ำลายอาเจียนเป็นอาหาร
 2. กุณปาสเปรต    คือ  เปรตที่กินซากศพของคนและสัตว์เป็นอาหาร
 3. คูถขาทกเปรต   คือ  เปรตที่กินอุจจาระของคนและสัตว์เป็นอาหาร
 4. อัคคิชามุขเปรต   คือ  เปรตที่มีเปลวไฟลุกอยู่ในปากตลอดเวลา
 5. สุจิมุขเปรต    คือ  เปรตที่มีปากเท่ารูเข็ม
 6. ตัณหัฏฏิกเปรต   คือ  เปรตที่ถูกตัณหาเบียดเบียนให้หิวโหยอยู่ตลอดเวลา
 7. สุนิชฌายกุเปรต คือ  เปรตที่มีร่างกายดำเหมือนตอไม้ที่ถูกไฟเผา
 8. สุตตังคเปรต คือ  เปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้ายาวและคมเหมือนมีดโกน
 9. ปัพพตังคาเปรต คือ  เปรตที่มีร่างกายสูงใหญ่โตเท่าภูเขา
 10. อชครังคาเปรต คือ  เปรตที่มีร่างกายเหมือนงูเหลือม
 11. เวมานิกเปรต คือ  เปรตที่ต้องเสวยทุกข์ในเวลากลางวัน  แต่ในเวลากลางคืนได้เสวยสุขในวิมาน
 12. มหิทธิกาเปรต    คือ  เปรตที่มีฤทธิ์มากเป็นหัวหน้าของเปรตใน  ๑๒  ตระกูลนี้
 13. ปรทัตตูปชีวีเปรต ได้แก่เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาศัยอาหารผู้อื่นทำทานอุทิศให้
 14. ขุปปิปาสิกเปรต คือ  เปรตที่ถูกเบียดเบียนให้เกิดทุกขเวทนาด้วยการหิวข้าวหิวน้ำ
 15. นิชฌามหัณหิกเปรต คือ  เปรตที่ถูกไฟเผาให้ตัวเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลา
 16. กาลกัญจิกเปรต ได้แก่เปรตจำพวกอสุรกายที่เกิดเป็นเปรต
 17. อัฏฐิสังขลิกเปรต คือ  เปรตที่มีแต่กระดูกทั้งตัวไม่มีเนื้อ
 18. มังสเปสิกเปรต คือ  เปรตที่มีแต่เนื้อไม่มีกระดูก
 19. มังสบิณฑเปรต คือ  เปรตที่มีเนื้อเป็นก้อน
 20. นิจฉวิเปรต   คือ  เปรตที่มีแต่เนื้อแดง ๆ  ไม่มีผิวหนังหุ้ม
 21. อสิโลมาเปรต ได้แก่เปรตที่มีขนเป็นพระขรรค์ใช้ขนเป็นอาวุธ
 22. สัตติโลมาเปรต ได้แก่เปรตมีขนเป็นหอก
 23. อุสุโลมาเปรต ได้แก่เปรตที่มีขนเป็นลูกธนู
 24. สูจิโลมาเปรต ได้แก่เปรตที่มีขนเป็นเข็ม
 25. ทุติยสูจิโลมาเปรต ได้แก่เปรตที่มีขนเป็นเข็มอีกชนิดหนึ่ง
 26. กุมภัณฑเปรต ได้แก่เปรตที่มีอัณฑะใหญ่โตมาก
 27. คูถนิมุคคเปรต ได้แก่เปรตที่จมอยู่ในอุจจาระ
 28. คูถขาทิเปรต ได้แก่เปรตที่กินอุจจาระ
 29. นิจฉวิถีเปรต ได้แก่เปรตผู้หญิงไม่มีหนังหุ้ม
 30. ทุคคันธเปรต ได้แก่เปรตที่มีกลิ่นเหม็นเน่า
 31. โอกิลินีเปรต ได้แก่เปรตที่ร่างกายลุกเป็นไฟ
 32. อสีสกพันธเปรต ได้แก่เปรตที่ไม่มีศีรษะ
 33. ภิกษุเปรต ได้แก่เปรตที่รูปร่างเหมือนภิกษุ
 34. ภิกษุณีเปรต เปรตที่รูปร่างเหมือนภิกษุณี
 35. สิกขมานเปรต เปรตที่รูปร่างเหมือนนางสิกขามานา
 36. สามเณรเปรต เปรตที่รูปร่างเหมือนสามเณร
 37. สามเณรีเปรต ได้แก่เปรตสามเณรี

         เปรต  ๒๑  จำพวกนี้มีมาในพระไตรปิฎก  เท่าที่ยกมานี้เป็นส่วนน้อย  ขอท่านได้ศึกษาจากหนังสือที่ท่านเจ้าอาวาสวัดดอนปัจจุบันเรียบเรียงไว้ต่อไป