เปรียบโทษของกามเหมือนของ ๑๐ อย่าง

  1. อฏฺฐิกงฺขลูปมา กามเหมือนร่างกระดูก
  2. มํสเปสูปมา เหมือนชิ้นเนื้อที่สัตว์แย่งกิน
  3. ติณุกฺกูปมา เหมือนคนถือคบเพลิงทวนลม
  4. องฺคารกาสูปมา เหมือนหลุมเต็มด้วยถ่านเพลิง
  5. สูปินกฺกูปมา เหมือนนอนฝันตื่นแล้วก็หาย
  6. ยาจิตกูปมา เหมือนยืมของมาใช้แล้วต้องส่งคืน
  7. รุกฺขมลูปมา   เหมือนผลไม้ที่มีคนต้องการ
  8. สตฺติสูลูปมา เหมือนหอกที่ใช้ประหารชักออกยาก
  9. อสิสูนูปมา เหมือนเขียงสับเนื้อ
  10. สปฺปสิรูปมา เหมือนหัวอสรพิษขบกัดได้เสมอ