สมยศ สุดปราชญ์

#เปิดวาร์ป 15 เรื่อง #พระพรหมดิลก วัดสามพระยา ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

  1. อายุ 72 ปี บวชมาแล้ว 50 พรรษา

2. สอบไล่ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ชั้นสูงสุดของการศึกษาคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

3.  เรียนจบปริญญาโท (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2526 และเรียนจบปริญญาเอก (สาขาบาลีและการศึกษาทางพระพุทธศาสนา) ณ มหาวิทยาลัยพาราณสี สาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2529

6. เป็นอาจารย์สอนวิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ ของโรงเรียนคณะสงฆ์ส่วนกลาง

7. เป็นกรรมการยกร่าง เฉลย วิชาแต่งฉันท์ภาษามคธ บาลีสนามหลวง

8. เป็นกรรมการโรงพยาบาลสงฆ์

9. เป็นเจ้าสำนักเรียนบาลี ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดสามพระยา ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเรียนบาลีแห่งหนึ่งของประเทศ

10. วันที่ 10 ม.ค. 2560 พระพรหมดิลก เปิด 8 วัดใหญ่ รับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ภาคใต้: 1.วัดสามพระยา 2.วัดสุวรรณาราม 3.วัดหัวลำโพง 4.วัดยาง 5.วัดเสมียนนารี 6.วัดทุ่งครุ 7.วัดนาคปรก 8.วัดอมรคีรี

11. จัดโครงการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรมแก่ญาติโยมทั่วไป ณ วัดสามพระยา อย่างสม่ำเสมอ

12. เป็นผู้แสดงธรรม บรรยายธรรม และแสดงปาฐกถาทั้งในวัด ในเขตปกครอง ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน สถานศึกษา และสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ

13. ชีวิตส่วนตัวของท่าน เป็นไปอย่างเรียบร้อยมักน้อยสันโดษ ส่วนในการบริหาร ท่านกล้าคิด กล้าทํา เด็ดขาด เด็ดเดี่ยว น่าเคารพยำเกรง แต่ส่วนลึก ท่านเป็นคนอ่อนโยน มีเมตตาปรานี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สอดส่องดูแลความเป็นอยู่ของผู้น้อยอย่างดี จึงเป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ผู้ใต้ปกครอง

14. อุปนิสัยไม่เห็นแก่เงิน ไม่ชอบลาภสักการะ ชอบให้ความรู้ ชอบให้การศึกษา ชอบให้ธรรมะความจริง แม้แต่ในวัดสามพระยาเอง ไม้บรรทัดยังเรียกหลวงพี่เลย…

15. เป็นศิษย์เอกของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา มหาเถระผู้เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ