เมืองไทย..เมืองของพระโพธิสัตว์ เกิดมาบำเพ็ญสร้างบารมี “

“ บารมี ๑๐ ทัศของพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบัน ท่านอาจารย์ตื้อ (อจลธัมโม)ได้บอกกล่าวไว้ว่า………….. ”

– ทานบารมี เสวยพระชาติเป็น พระเวสสันดร อยู่มหาชัย จำปาศักดิ์

– ศีลบารมี เสวยพระชาติเป็น พญานาคเผือกภูริทัตต์ อยู่อำเภอจอมทอง เชียงใหม่

– เนกขัมมบารมี เสวยพระชาติเป็น เตมียะใบ้ อยู่เมืองพาราณสี

– ปัญญาบารมี เสวยพระชาติเป็นมโหสถ กรุงเทวหะ

– วิริยบารมี เสวยพระชาติเป็น มหาชนกตกน้ำ ว่ายน้ำอยู่กลางทะเล ๗ มื้อ ๗ คืน เป็นไทเงี้ยว

– ขันติบารมี เสวยพระชาติเป็นจันทกุมาร เมืองญวน ตุมวังฟ้ารอนหาด ตังเง้ชายง่วนเดี่ยว

– สัจจบารมี เสวยพระชาติเป็นวิธุรบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย

– อธิษฐานบารมี เสวยพระชาติเป็น เนมิราช เมืองม่านอ่างวะหงสา

– เมตตาบารมี เสวยพระชาติเป็น สุวรรณสาม จังหวัดอุตรดิตถ์

– อุเปกขาบารมี เสวยพระชาติเป็น พรหมนารท กรุงกบิลพัสดุ์

อย่าสงสัย ด้วยเหตุนี้เองศาสนาพุทธยังย้ายมาอยู่เมืองไทยตั้งมั่นอยู่ได้…

ชาติที่เกิดเป็นนกยูงทอง ก็อยู่วัดพระเจ้าน้ำโมง ท่าบ่อ หนองคาย

ชาติที่เกิดเป็นพญาลิงเผือก ก็อยู่วัดหินหมากเป้ง หนองคาย

ชาติที่เกิดเป็นนกคุ่มเท่าดุมเกวียน ก็อยู่ธาตุพนม นครพนม

ชาติที่เกิดเป็นพญากระต่าย ” สสบัณฑิต ” ให้ทานเนื้อ โดนเข้ากองไฟให้พรามณ์ (พระอินทราธิราชแปลงกาย) ก็อยู่วัดป่าบ้านห้วยทราย นี่ล่ะ

หลายภพหลายชาติก็อยู่เมืองเหนือ…

“…บำเพ็ญบารมีเกิดตายในเมืองไทยนี้มากนะ พระพุทธเจ้าพระองค์นี้ปัจจุบันนี้…เมืองไทยจึงเป็นเมืองของพระโพธิสัตว์เกิดมาบำเพ็ญบารมี ”

” และอานิสงส์ของการเป็นพระนิยตโพธิสัตว์ ”

คัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี กล่าวว่าพระนิยตโพธิสัตว์ (ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว) จะได้อานิสงค์ ๑๘ อย่างอยู่ตลอดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้

๑. ไม่ตาบอด หูหนวก มาแต่กำเนิด

๒. ไม่เป็นคนบ้า

๓. ไม่เป็นคนใบ้

๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย ไม่เกิดในมิลักขประเทศคือประเทศป่าเถื่อน

๕. ไม่เกิดในท้องนางทาส (ไม่เป็นทาสในเรือนเบี้ย)

๖. ไม่เป็นนิยตมิจฉาทิฐิ

๗. ไม่เปลี่ยนแปลงเพศ

๘. ไม่ทำอนันตริยกรรม

๙. ไม่เป็นโรคเรื้อน

๑๐. ไม่เป็นเดรัจฉานที่มีกายเล็กกว่านกกระจาบ และไม่โตกว่าช้าง

๑๑. ไม่เกิดเป็นขุปปิปาสิกเปรตและนิชฌานตัณหิกเปรต

๑๒. ไม่เกิดเป็นกาลกัญชิกาสูร

๑๓. ไม่เกิดในอเวจีนรก

๑๔. ไม่เกิดในโลกันตริกนรก

๑๕. ไม่เกิดเป็นมาร

๑๖. ไม่เกิดในอสัญญสัตตาภูมิ

๑๗. ไม่เกิดในสุทธาวาสภูมิ

๑๘. ไม่เกิดในอรูปภูมิและไม่เกิดในจักรวาลอื่น

” จริยธรรม ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์ ” ประกอบด้วย

๑. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า ร่างกายจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็

๒. พระโพธิสัตว์ ครองชีพโดยไม่ปรารถนาว่าจะไม่มีภัยอันตราย

๓. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีอุปสรรคในการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

๔. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาเลยว่า จะไม่มีมารขัดขวางการปฏิบัติภารกิจ

๕. พระโพธิสัตว์ ถือว่าทำงานให้นานที่สุด โดยไม่ปรารถนาจะให้สำเร็จผลเร็ว

๖. พระโพธิสัตว์ คบเพื่อน โดยไม่ปรารถนาจะได้รับผลประโยชน์จากเพื่อน

๗. พระโพธิสัตว์ ไม่ปรารถนาว่า จะให้คนอื่นต้องตามใจตนเองเสมอไปทุกอย่าง

๘. พระโพธิสัตว์ ทำความดีกับคนอื่น โดยไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทน

๙. พระโพธิสัตว์ เห็นลาภแล้ว ไม่ปรารถนาว่าจะได้รับ

๑๐. พระโพธิสัตว์ เมื่อถูกใส่ร้ายป้ายสี ติเตียนนินทาแล้ว ไม่ปรารถนาที่จะตอบโต้

ธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (วัดป่าบ้านห้วยทราย) บ.ห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร และ คัมภีร์วิสุทธชนวิลาสินี กล่าวถึงพระนิยตโพธิสัตว์ (ผู้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้ว) และจริยธรรม ๑๐ ประการของพระโพธิสัตว์

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน