เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วควรปฏิบัติ  ๑๓  ประการ

 1. ไปมนัสการพระเจดียสถานตามโอกาสอันควร
 2. ไปมนัสการพุทธสังเวชนียสถาน ๔  ตามโอกาส
 3. เคารพบูชาพระพุทธรูปทุกวันคืน
 4. เคารพต่อพุทธาวาส
 5. ไม่สวมรองเท้าในลานพระเจดีย์
 6. ไม่กั้นร่มในลานพระเจดีย์
 7. ไม่เจรจาพลางเดินพลางในลานเจดีย์
 8. เข้าเขตวัดต้องลดไหล่ หุบร่ม  ถอดรองเท้า
 9. กระทำคารวะทุกอย่างที่เห็นเป็นการสมควร
 10. กระทำการกราบไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์
 11. เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธคุณเนืองนิตย์
 12. ตามระลึกถึงพุทธคุณด้วยใจอันบริสุทธิ์
 13. ปฏิบัติตามพุทธโอวาททั้ง ๓  คือ  ละชั่วประพฤติดี  ทำใจให้ผ่องใสด้วยจิตอันเคารพอย่างแท้จริง