“กาละกับเทศะ อยู่ภายใต้กฎของวัฏฏะ 
พระนิพพานพ้นจากวัฏฏะ 
เพราะฉะนั้นพระนิพพานจึงพ้นจากอดีต อนาคต และปัจจุบัน
ถ้าหากพระนิพพานอยู่ภายใต้อำนาจของกาละเทศะแล้ว 
พระนิพพานก็ไม่เที่ยง 
เพราะขึ้นชื่อว่าสิ่งใดที่อยู่ภายใต้อำนาจของกาละและเทศะ
สิ่งนั้นเป็นของเที่ยงไม่มี
พระนิพพานจึงเป็นพ้นกาล เป็น กาลวิมุตติ”
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
จากหนังสือเรื่องการอภิปรายเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ หน้า 20-21กาล = เวลา
เทศะ = ถิ่นที่ / สถานที่
======00000======

 

“เรามีวันนี้เกิดจากอะไร เกิดจากเมื่อวานนี้
และมีวันนี้ พรุ่งนี้ถึงจะมีใช่หรือไม่
เราก็ขยายกาละ จากวันไปเป็นเดือน
มีเดือนก่อนก็มีเดือนนี้ มีเดือนนี้ก็มีเดือนหน้า
มีปีก่อนก็มีปีนี้ มีปีนี้ก็มีปีหน้า
เพราะฉะนั้นมีชาติก่อนก็มีชาตินี้ มีชาตินี้ก็มีชาติหน้า
เป็นเรื่องของกาละ เป็นเพียงขยายสัดส่วนของกาละมันออกไป”

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
จากหนังสือเรื่องการอภิปรายเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ หน้า 20

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)