ยุวชน เสถียร กมลมาลย์ ???
อายุ 17 ปี นักเรียนโรงเรียนวัดบพิตรพิมุข
“…พระองค์ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเรา พระองค์ทรงเทศนาสั่งสอนตลอดเวลา ๔๕ ปีแห่งพระชนมายุ #ก็เพื่อปลุกให้ตื่นจากความงมงาย อันไร้เหตุผลของมนุษย์ ก่อนที่จะเชื่ออะไรนั้น พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พิจารณาหาเหตุผลนั้นก่อน…”

ที่มา: พระพุทธศาสนากับคนหนุ่ม นิตยสารธรรมจักษุฉบับสันติภาพ เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๓ – ๑๒ ประจำ ธันวาคม ๒๔๘๗ – กันยายน ๒๔๘๘

======00000======

#หลักสูตรปริยัติศึกษาของประเทศทิเบต

หลักสูตรปริยัติธรรมของธิเบต ชั้นมูล มีกำหนด 2 ปี เรียนคัมภีร์ เหตุวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยหลัก การอภิปราย ตามแนวตรรก สำหรับใช้ในการ เป็นนักเทศน์ชั้นปฐม มีกำหนด 5-6 ปี เรียนคัมภีร์อภิสมัยลังการ ซึ่งเป็นปกรณ์ที่อธิบายสาระสำคัญ แห่งพระปรมัตถธรรม ว่าด้วยหลัก #อนิจจังทุกขังอนัตตา ชั้นมัธยมมีกำหนด 3 ปี เรียนคัมภีร์ มัธยมกาวตารศาสตร์ ของพระจันทรกีรติ แต่งอธิบายแก้ทศบารมีตามแนวนิการสุญญวาท ชั้นอุดมมีกำหนด3ปี เรียนพระวินัยปิฎก และคำภีร์อภิธรรมโกศศาสตร์โดยพิสดาร สรุปแล้วต้องใช้เวลาศึกษาราว 14 ปี จึงจบหลักสูตรปริยัติธรรม การสอบไล่ปริยัติธรรมใครสอบไล่ได้ก็เรียกว่า “#กะซิ” แบ่งประเภทเป็น กะซิ แบบสอบไล่ได้สนามวัด คือ สอบกันภายในวัดที่ตนอยู่ และประเภทสอบสนามหลวง ประเภทหลังนี้ชั้นสูงสุด ต้องไปสอบต่อหน้า พระพักตร์ขององค์ทะไล ที่พระราชวัง วิธีการสอบใช้วิธีปุจฉาวิสัชนา สมมุติเป็นพระสกวาทาจารย์ และพระปรวาทาจารย์ โต้แย้งอภิปรายกัน ในท่ามกลางคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพระ กรรมการสงฆ์ ชั้นมหาเถรเป็นสักขีพยาน ผู้ใดสอบไล่ได้ ถือกันว่าเป็นเกียรติยศสูงสุด

????????

ที่มา: วรรณกรรมของ เสถียร โพธินันทะ พระพุทธศาสนประวัติ ฝ่ายมหายาน

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)