“ไม่ใช่เราจะถือคติเถรวาท แล้วไปหักล้างหักโค่นเขาก็ผิดนะ เราเป็นชาวพุทธด้วยกัน ต่างคนต่างทัศนะต่างนิกายไปก็ท่านก็ประกาศนิกายท่าน ผมก็ประกาศนิกายผม”

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

======00000======
“ตราบใดมีผู้รู้ ตราบนั้นก็มีการข้องเกี่ยวกับความรู้ 
เมื่อมีผู้รู้แล้วยังต้องข้องเกี่ยวกับความรู้ไซร้ 
แสดงว่าผู้รู้นั้นยังไม่เป็นอิสระโดยแท้จริง”อาจารย์ เสถียร โพธินันทะที่มา: ปาฐกถาเรื่องหลักของสุญญตา

……………….

คำนี้ปรากฏในวรรณคดีฝ่ายสันสกฤต ว่าเป็นคำที่เจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนตรัสรู้ ได้โต้ตอบกับ อาฬารดาบสและอุทกดาบส เมื่อพระองค์เห็นว่าตัวรู้กล่าวคือ”จิต” ส่วน”การข้องเกี่ยวกับความรู้” หรือตัวถูกรู้ (อารมณ์ 6 มี รูปารมณ์ คันธารมย์ สัทธารมณ์ รสารมณ์ โผฎฐัพพารมณ์ และธรรมารมณ์) ที่มาปรากฏ ด้วยอำนาจฌาน เช่น เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยังไม่เป็นอิสระ ยังมีองค์ฌาน คือ อุเบกขาและเอกัคคตา และยังมี อารมณ์ ที่เป็นธรรมารมณ์

หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็ได้ว่า อาฬารดาบสและอุทกดาบสนั้น ได้ฌาน ซึ่งฌานนั้น ยังไม่พ้นจากกิเลส เพียงแต่ ข่มกิเลสไว้ เปรียบเสมือนหินทับหญ้า เมื่อเอาหินออก หญ้าก็สามารถเติบโตได้ เป็นต้น

เมื่อเป็นดังนี้แล้วเจ้าชายสิทธัตถะ จึงลาอาจารย์ทั้งสองเพราะเห็นว่า ยังไม่ใช่ทางที่พ้นจากกิเลสหรือพ้นทุกข์ พระองค์จึง ได้ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์ด้วยพระองค์เอง

[แอดมินถอดความมาจาก ปาฐกถาหลักของสุญญตา]

…………………….... …………………….... ……………………..
อรรถาธิบายเพิ่มเติม

ถาม : สิ่งใดที่พ้นจากผู้รู้ และความรู้ทั้งหลาย ?
ตอบ : นิพพาน เพราะ “พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พ้นแล้วจากตัณหา เรียกธรรมที่ไม่ระคนกับสังขาร (คือ จิต เจตสิก รูป) มีสภาพไม่คลาดเคลื่อน ล่วงพ้นความเกิดดับไม่ถูกปรุงแต่ง และไม่มีธรรมใดประเสริฐกว่า(นั้น)ว่านิพพาน”

ถาม : สิ่งใดหรือที่นิพพาน ?
ตอบ : กิเลสเป็นผู้นิพพาน เพราะ ที่“เรียกว่า นิพพาน เพราะหลีกออกจากตัณหาที่เรียกว่า วานะ”

ส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้มาจาก อภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทที่ 6 รูปสังคหวิภาค (หน้า 78-79)

…………………….... …………………….... ……………………..

ปล. การอธิบายธรรมะ ในข้อนี้สามารถอธิบายได้อีกมาก แต่หากจะ นำคำอธิบายมาลงไว้ ในที่นี้ทั้งหมด เห็นว่าจะยังไม่เหมาะ ฉะนั้นแล้ว ถ้าเป็นไปได้ นำคำของอาจารย์เสถียร โพธินันทะนี้ไปถามผู้ที่มีความรู้ทางด้านปริยัติธรรม โดยเฉพาะทางพระอภิธรรม จะเป็นการดี

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)