พระสมณโคดมมีบิดาและมารดาเป็นสุขุมาลชาติ ๗ ชั่วโคตรตามลำดับชั้นขึ้นไป ไม่มีมลทินแปดเปื้อนในทางเลือดเนื้อเชื้อไข พระสมณโคดมเป็นผู้มีความรู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ คือรู้ด้วย ประพฤติตามที่รู้ได้ด้วย พระสมณโคดมเป็นผู้มีรูปงาม เป็นผู้มีวาจาอ่อนหวาน เป็นผู้กล่าวประโยชน์ เป็นผู้ทำความเบิกบานใจแก่ผู้เข้าหา และก็เป็นสมณะของบรรดามหาพราหมณ์ใหญ่ ๆ เช่น โสนพราหมณ์ วัวกีพราหมณ์ โตเทยยพราหมณ์ โปกขรสาติพราหมณ์ มหาพราหมณ์เหล่านี้ก็ล้วนแต่ถือพระสมณโคดมเป็นที่พึ่ง พระเจ้าแผ่นดินใหญ่ ๆ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอุเทน ก็ถึงพระสมณโคดมเป็นที่พึ่ง แม้เทวดา มีท้าวจาตุมมหาราช ท้าวสักกะ ก็ถือพระสมณโคดมเป็นที่พึ่ง #เพราะฉะนั้นควรที่พวกเราจะเป็นฝ่ายไปหาพระสมณโคดม ในขณะที่พระสมณโคดมอุตส่าห์มาเยี่ยมบ้านเมืองของเราในที่นี้

(คำกล่าวของ โสณทัณฑพราหมณ์ มหาพรหมณ์ผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีป)

สุนทรียภาพในพระพุทธศาสนา ปาฐกถาของ อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———–————

ที่มา: สุนทรียภาพในพระพุทธศาสนา เสถียร โพธินันทะ
พิมพ์ในวารสารธรรมจักษุ ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๘๙ มกราคม ๒๕๔๘

บรรยายถวายพระสงฆ์หน่วยพัฒนาทางจิตรุ่นที่ ๑ ของมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ณ พระตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙

=======00000=======

ธรรมะของพระพุทธศาสนาไม่จำกัดบุคคล ชั้นวรรณะ หรือจำกัดความดีให้มีขอบเขตดังศาสนาอื่น

ยุวชนเสถียร กมลมาลย์
อายุ ๑๗ ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมุข

———–??????————

ที่มา:พระพุทธศาสนากับคนหนุ่ม เสถียร กมลมาลย์
(จากธรรมจักษุ ฉบับสันติภาพ เล่ม ๓๐ ตอนที่ ๓ – ๑๒ ประจำ ธันวาคม ๒๔๘๗ – กันยายน ๒๔๘๘)

=======00000=======

พระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นจึงไม่ใช่มีสมุฏฐานมาจากความกลัว ไม่ใช่! เป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้ตั้งขึ้นจากความกลัวหรือความอ่อนแอในทางจิตใจของมนุษย์

ถ้าอย่างนั้นพระพุทธศาสนาเกิดจากอะไร… ?

เกิดจากเจตจำนงที่ปรารถนาแสวงหาความจริง เกิดจากเจตจำนงที่ต้องการแสวงหาความพ้นทุกข์ ไม่ใช่เกิดจากความกลัว

อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———-———-

ที่มา: ปาฐกถาปฐมเหตุโลกและชีวิต

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)