“มันเกิดแล้วช่างมัน
อีกอย่างหนึ่ง มันยังไม่เกิดอย่าไปกังวล
ที่มันกำลังเป็นไปอยู่นี้สำคัญมาก
ที่เราจะทำอย่างไรกับตัวเรา
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

=======0000=======

ใน #สัทธรรมปุณฑรีกะสูตรนี้ มีใจความแสดงให้บรรดาสาวก พระโพธิสัตว์เห็นว่า อย่าได้เข้าใจพระองค์ผิดว่าพระองค์เกิดเป็นเจ้าชายสิตธัตถะแล้วพระชนม์ 29 ก็ออกบวช พระชมม์ 36 ก็ตรัสรู้ พระชนม์ 80 ก็จะดับขันธ์ แต่จริงภาวะที่แท้ของพระองค์ไม่เกิดไม่ดับ ไม่เป็นอนาทิเบื้องต้นไม่ปรากฏ อนันตะแผ่ซ่านอยุ่ทั่วไป ไม่มีจุดจบ ที่พระสาวกเห็นพระองค์แก่ชราภาพ เห็นพระองค์ประชวร และเห็นพระองค์นิพพานนั้นนะเป็นละครฉากหนึ่งที่พระองค์เนรมิตขึ้น ไม่มีจุดจบ แสดงให้เห็น เพื่อให้บรรดาสรรพสัตว์ในโลกนี้มันเกิดอนิจจะสัญญา บังเกิดนิเททิกะสัญญา บังเกิดนิทิทาญาณขึ้นมา ให้ความรู้สึกเบื่อหน่าย เป็นภาพที่พระองค์เนรมิตขึ้น พระองค์ดับขันธ์จากที่นี่ จะไปปรากฏในโลกอื่นเพื่อจะทำหน้าที่บำเพ็ญพุทธกิจโปรดสัตว์ต่อไป เพราะว่า#ภาวะของพระองค์ไม่ใช่ความดับสูญอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ #ไม่ใช่เป็นความหมายอย่างพวกหีนยานเข้าใจกัน#ภาวะของพระองค์เป็นทิพย์เบื้องต้นไม่ปรากฏท่ามกลางไม่ปรากฏบั้นปลายไม่ดับสูญ #แผ่ซ่านอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีแห่งใดที่ไม่มีภาวะพระองค์แผ่ซ่านไปได้

แล้วก็ตรัสว่า สรรพสัตว์ทั้งปวงในโลกนี้มีพุทธะอยู่แล้วในตัวทุกคนทุกคนกำลังพัฒนาไปเป็นพุทธะ แม้กระทั่งต้นไม้ต้นไร่ก็มีพุทธะอยู่ทั้งนั้น มีธาตุแห่งองค์พุทธอยู่แมลงปอตัวหนึ่งแมงหวี่ตัวหนึ่งยุงตัวหนึ่งมดตัวหนึ่ง ก็มีธาตุแห่งความพุทธะอยู่ในตัว เพราะว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนะย่อมมีชีวิตรวมกันเป็นหนึ่ง เป็นเอกีภาวะในธาตุแห่งความเป็นพุทธะนี่ เป็นเอกีภาวะอันเดียวกัน

ที่เรายังเห็นสัตว์ทั้งปวงบางคนโง่บางคนฉลาดนะ นั่นเป็นเพียงมายาข้างนอกมาปิดบังเอาไว้ ถ้าดูกันแก่นแท้ภายในแล้ว พุทธะก็คือเรา เราก็คือพุทธะ พุทธะไม่อื่นไปจากเรา เราก็ไม่อื่นไปจากพุทธะ พุทธะอยู่ที่เรา เราก็อยู่ที่พุทธะ เป็นอย่างนี้ เป็นเอกีธาตุหมด เผยความลี้ลับครั้งขั้นสุดท้ายออกมา แสดงคติธรรมอันนี้ออกมา

อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———–?????————

ที่มา: ปาฐกถาพุทธศาสนาในประเทศจีน

————————–——–

(เพิ่มเติม)

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ เป็นนักวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีความรู้กว้างขวาง ทั้งมหายาน เถรวาท และรอบรู้สรรพวิชาทางธรรม ทางโลก การที่เอดมินตัดข้อความบางตอนในหนังสือก็ดี หรือปาฐกถาของอาจารย์ เสถียร โพธินันทะ ก็ดี มาลงที่เพจ เสถียร โพธินันทะนี้ อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดประการหนึ่งคือ ผู้ที่เข้ามาชมเพจอาจเข้าใจว่า อาจารย์เสถียร โพธินันทะ เข้าข้างหลักของมหายาน ซึ่งบางครา หลักการของมหายานอาจไม่ตรงกับ หลักการของเถรวาท เช่นเรื่อง พุทธะมีอยู่ในจิตของสรรพสัตว์ ซึ่งเป็นหลักธรรมในสัทธรรมปุณฑรีกะสูตร ซึ่งเป็นพระสูตรที่สำคัญในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

แอดมินเห็นว่า อาจารย์เสถียร โพธินันทะ เพียงแต่ #นำเสนอ แนวคิดของนานานิกายในทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางทั้งมหายาน และเถรวาท หาได้เป็นการฟันธงว่า อาจารย์เสถียร โพธินันทะ จะเข้าข้างมติใดมติหนึ่ง ในนิกายใดนิกายหนึ่งไม่

=======000=======
ถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องของไสยเวทย์นั้นนะ เป็นเรื่องของอุปาทาน
ใครมีอุปาทานยิ่งสูงเท่าไหร่ ยิ่งขลังเท่านั้น
แต่เรื่องพุทธาคมนั้นเป็นเรื่องการเลิกอุปาทาน
ใครสามารถจะเพิกอุปาทานมากเท่าไหร่
คน ๆ นั้น ก็พ้นทุกข์มากเท่านั้นอาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———-?????———-

ที่มา: ปาฐกถาพุทธาคมกับไสยเวทย์

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)