“การทำลายความทุกข์ ไม่ใช่ทำลายที่ผลของมัน เราจะต้องแก้ไขเหตุของมันต่างหาก และแก้ไขเหตุนั้นก็มิใช่เป็นการแก้ไขชนิดไปอ้อนวอนสิ่งลึกลับที่ไหน หรือการแก้ที่สิ่งภายนอก เช่น เศรษฐกิจ และสังคมด้านเดียว เพราะการแก้ไขแต่สิ่งภายนอกด้านเดียว ย่อมนำมาซึ่งการนองเลือด การเบียดเบียนประโยชน์ของกันและกัน และผลสำเร็จที่เกิดจากการแก้ไขนั้นเล่า ก็เป็นผลสำเร็จที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งการใช้อำนาจบังคับ และระบายสีงดงามแต่เพียงภายนอก ส่วนภายในส่วนลึกของหัวใจก็ยังคงไม่ต่างอะไรกับ ความรู้สึกของมนุษย์ในยุคหิน คือความเห็นแก่ตนเห็นแก่คณะพรรคของตนและการมุ่งมาตรความร้ายกาจเข้าหากัน ซึ่งแม้การปฎิบัติเพื่อสนองกิเลสนี้จะเป็นวิธีการอันชาญฉลาดแนบเนียนกว่า การปฎิบัติของมนุษย์ในยุคหินก็ตาม”

ปรัชญามหายานและบทความเพิ่มเติม ๘ เรื่อง เรื่องมโนคำนึง หน้า ๓๘๑
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

=======0000======

“ความจริงมิได้พิสูจน์แก่เราหรอกหรือว่า สัญชาตญาณแห่งการเอารัดเอาเปรียบของสัตวโลกนั้น มิอาจแก้ไขได้ด้วยการศึกษาหรือลัทธิเศรษฐกิจใดๆ เรามีหลักประกันอะไรเล่าที่ยืนยันได้ว่า ถ้ามนุษยชาติมีการกินอยู่หลับนอนสบายแล้ว สงครามจะไม่เกิดขึ้นอีก แม้แต่พระมหาจักรพรรดิราชในประวัติศาสตร์ อาทิเช่น อเล็กซานเดอร์ เจงกีสข่าน นโปเลียน ฯลฯ ก็ยังมีความรู้สึกพระองค์ว่ายากจนมีอาณาเขตไม่พอครอบครอง ในคัมภีร์ชาดกกล่าวถึงพระเจ้ามันธาตุราช ผู้เป็นบรมจักรพรรดิราช มีอาณาเขตแผ่ไปในทวีปทั้งสี่ ยังทรงไม่รู้สึกพอพระทัย ในความสุขที่ได้รับ จนในที่สุดเสด็จขึ้นไปเสวยความสุขในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ร่วมกับพระอินทร์จนพระอินทร์ล่วงลับไปแล้วถึง ๓๖ พระองค์ ท้าวเธอก็ยังรู้สึกว่าความสุขที่ได้รับนั้นน้อยนิดเดียวเท่านั้น คิดใคร่จะแย่งสมบัติของพระอินทร์มาครอบครองเสียเอง ฉะนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ตราบใดใจของมนุษย์ยังเกลือกกลั้วอยู่กับอกุศลบาป ธรรมมีจุดดำแห่งอหังการติดตรึงอยู่ ตราบนั้นการประกอบกรรมใดๆของมนุษย์จะบริสุทธิ์พอที่จะอำนวยความสวัสดีให้แก่ตนเองและโลกหาได้ไม่”

ปรัชญามหายานและบทความเพิ่มเติม ๘ เรื่อง เรื่องมโนคำนึง หน้า ๓๘๒-๓๘๓
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

=======0000=======

“และดังนั้นเราจึงต้องปฏิวัติใจของตนเอง ก่อนที่จะคิดไปปฏิวัติผู้อื่น หรือก่อนที่จะไปคิดปฏิวัติต่อสิ่งภายนอก เมื่อทุกๆคนต้องลงมือปฏิวัติขัดเกลาจุดดำแห่งอหังการของตนเองแล้ว โลกก็หมุนไปสู่สภาพแห่งความร่มเย็นเป็นการปฏิวัติสังคมไปในตัวเองเสร็จ แก้ไขจากภายในออกไปหาภายนอก จึงเป็นผลสำเร็จอย่างบริสุทธิ์ ปลดความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งทางใจและทางกายให้หมดสิ้นไปได้ โดยมิต้องใช้อาวุธหรืออำนาจอาญาใดๆเลย”

ปรัชญามหายานและบทความเพิ่มเติม ๘ เรื่อง เรื่องมโนคำนึง หน้า ๓๘๓
อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)