กระแสธารอินเดียภายใต้ พระบวรพระพุทธศาสนามีอำนาจใหญ่กว่าสูงกว่ากระแสธารจีน เพราะได้ไหลซึมซาบอยู่ในแผ่นดินจีนด้วย ส่วนกระแสธารจีนไม่สามารถไหลเลยเข้าไปในอินเดียได้ ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของ #สัจธรรมของพระพุทธองค์ นั้นเอง

อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———-??️?️?———-

ที่มา: กถามุข-หนังสือเมธีตะวันออก

=======0000=======

#คัมภีร์กรุณาปุณฑริกาสูตร(悲華經- ฝ่าฮฺวาจิง)กล่าวไว้ว่าพระอวโลกิเตศวร เป็นพระธรรมกายโพธิสัตว์สูงกว่าพระโพธิสัตว์สามัญอื่นๆ เป็นผู้มีเอกชาติ หรือยังคงมีปฏิพันธะเกี่ยวข้องกับความเกิดอีกเพียงชาติเดียว และจักเป็นผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ หลังจากการปรินิพพาน ของพระอมิตาภะพุทธเจ้า รับช่วงเป็นองค์พระพุทธเจ้าต่อจากพระอมิตาภะพุทธเจ้า ณ แดนสุขาวดีพุทธเกษตร

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

———–????————

ที่มา: หนังสือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

=======0000======

#อวโลกิเตศวรสมาธิสูตร อ้างว่า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์แท้จริงเป็นพระสัมมาธรรมวิทยาพุทธแบ่งภาคเพื่อมาโปรดสัตว์ หมายความว่าทรงบรรลุโพธิญาณแล้วแต่อดีตกาล(พระศากยมุนีพุทธเจ้าปัจจุบันเคยเป็นสัทธิวิหาริกของพระองค์) แต่เพราะเหตุว่าพระองค์ยังประกอบด้วยพระเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่จึงทรงอวตารแบ่งภาคเป็นพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ลงมาโปรดสัตว์

อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———-????———-

ที่มา:หนังสือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)