“…เรียนรู้พระพุทธศาสนา นานานิกาย ไม่ติดนิกาย เพราะเราเป็นชาวพุทธ เราต้องเรียนรู้ธรรมะทุกๆ นิกาย เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า ไม่ใช่ลูกศิษย์นิกาย ลูกศิษย์พระพุทธเจ้า พุทธนิกาย ไม่ติดนิกายเซ็น หรือมหายาน หรือหินยาน ไม่ติด ใครไปติดเรื่องของนิกาย เราก็ยังถือว่าห่าง ยังห่างมากที่ติดเรื่องลัทธินิกายนี้ #นักศึกษาพุทธศาสนาที่ดีต้องไม่ติดนิกาย #อันนี้สำคัญถ้าไปติดนิกายแล้ว #นิกายนี้บังเราไม่ให้เข้าถึงธรรมะ…”

อาจารย์ เสถียร โพธินันทะ

———-???———-

ที่มา: ปาฐกถาปฐมเหตุโลกและชีวิต

=======00000=======

จงมาเถิดบรรดาผู้ที่เป็นวิญญูชนหากเธอจะไม่เป็นคนโอ้อวดไม่มีมายามีสัญชาติที่ซื่อตรงเมื่อเราพร่ำสอนอยู่แสดงธรรมอยู่เธอปฏิบัติตามที่เราสอนอย่างจริงจังเธอจะทำให้รู้แจ้งซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในภพทันตาเห็นอย่างแน่นอนด้วยปัญญาอันยิ่งของตนเอง (มัชฌิมนิกาย) #ตามหลักการนี้พระพุทธศาสนาจึงเป็นปฏิฐานนิยมด้วย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

———–???————

ที่มา: หนังสือคดีธรรม คดีโลก