“เคยจำคำบรรยายของอาจารย์เสถียร โพธินันทะ ผู้ล่วงลับ และถือกันว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ท่านกล่าวว่า “เปรียบไป เถรวาทเหมือนลำต้นของต้นไม้ มหายานเหมือนกิ่งและใบ เถรวาทให้ความมั่นคง มหายานให้ความไพศาลแก่พระพุทธศาสนา” ในส่วนตัวท่านเองนั้น ท่านบอกว่าเลื่อมใสเถรวาทมากกว่ามหายาน แต่ก็มิได้รังเกียจมหายาน”

อาจารย์วศิน อินทสระ

วศิน อินทสระ. (29 มกราคม 2562). ความแตกต่างบางประการ ระหว่างนิกายเถรวาทและมหายาน . สืบค้นจากhttps://www.facebook.com/168433800013130/posts/976270542562781/