ถ้าจะว่าโดยกิเลส พระอรหันต์ท่านก็มีคุณธรรมสูงกว่าพระโพธิสัตว์ เพราะท่านตัดกิเลสได้ขาดเป็นสมุจเฉท ฝ่ายพระโพธิสัตว์นั้นยังมิอาจละกิเลสเป็นสมุจเฉทได้ เพราะยังมิได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ถ้าว่าโดยอุดมคติพระโพธิสัตว์ก็สูงกว่าพระอรหันต์สาวก เพราะพระโพธิสัตว์มีประณิธานมุ่งต่อพระพุทธภูมิ คือการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
เสถียร โพธินันทะ.(2510).ตอบปัญหาร้อยแปด:สถิติการพิมพ์.

=====000=====

เสถียร โพธินันทะ *พระโพธิสัตว์ละกิเลสโดยสมุจเฉทปหานไม่ได้*

“ปหานะ 5 คือ วิกขัมภนปหานะ 1 ตทังคปหานะ 1 สมุจเฉทปหานะ 1 ปฏิปัสสัทธิปหานะ 1 นิสสรณปหานะ 1

การละนิวรณ์ด้วยการข่มไว้ (วิกขัมภนปหาน) ย่อมมีแก่ บุคคลผู้เจริญปฐมฌาน

การละทิฐิด้วยองค์นั้นๆ ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิอันเป็นไปในส่วนแห่งการชำแรก (แหวก)กิเลส

สมุจเฉทปหานะ อันเป็นโลกุตรมรรค และ ปฏิปัสสัทธิปหานะอันเป็นโลกุตรผล ในขณะแห่งผล ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญ มรรคเครื่องให้ถึงความสิ้นไป และนิสสรณปหานะเป็นนิโรธ คือ นิพพาน ฯ”

ขุ.ป.31/65 (ฉบับหลวง)

*แม้พระโพธิสัตว์จะมีมหากรุณาอย่างไร แต่อย่าลืมว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้*

“กุศลธรรม เป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรม โดยอารัมมณปัจจัย โดยอุปนิสสยปัจจัย”

อภิ.ป.40/674 (ฉบับหลวง)

=====0000=====

ถ้าไม่มีพระโพธิสัตว์ก็ไม่มีพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาพระอรหันตสาวกก็พลอยไม่มีไปด้วย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
เสถียร โพธินันทะ.(2510).ตอบปัญหาร้อยแปด:สถิติการพิมพ์.

======000=====

 

ผู้ใดเห็นความสุขของผู้อื่นเสมอด้วยความสุขของตน เห็นความทุกข์ของผู้อื่นเสมอด้วยความทุกข์ของตน ยอมเสียสละความสุขของตนเพื่อความสุขของโลกได้ ผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ 

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ
เสถียร โพธินันทะ.(2510).ตอบปัญหาร้อยแปด:สถิติการพิมพ์.

 

(ขอขอบพระคุณ เพจ : เสถียร โพธินันทะ https://www.facebook.com/satiarpothinunta/?tn-str=k%2AF)