วิสุทธิเทพ หรือพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์สะอาดมีคุณค่าสูงกว่าพระเจ้าอื่น ๆ #วิสุทธิเทพนี้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลาย

พระรัตนตรัยชั้นใน ได้แก่บุคคลจะเป็นใครก็ตามไม่จำกัดเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่หนุ่มสาวหรือเฒ่าชรา บรรดาที่ได้ปฏิบัติธรรมลุถึงภาวะแห่งความ สว่างของปัญญาความบริสุทธิ์และความพ้นทุกข์ ชื่อว่าบุคคลนั้นมีพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ในตัวของเขา ซึ่งในลักษณะเช่นนี้พระพุทธศาสนาได้ยกย่องว่าเป็นวิสุทธิเทพ หรือพระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์สะอาดมีคุณค่าสูงกว่าพระเจ้าอื่นๆวิสุทธิเทพนี้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลาย

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

ที่มา: หนังสือคดีธรรม คดีโลก


ท่านภิกษุรูปหนึ่งที่ท่านปรารถนาจะให้พูดถึงเรื่องการวิจัยเรื่องเบญจขันธ์ก็ฉะนั้นเมื่อตั้งหัวข้อพูดในแนวปรมัตถ์ การฟังในวันนี้ถ้าผู้ที่มีภูมิธรรมปริยัติ ไม่ถึง ก็จะฟังไม่เกิดรสชาติอะไรทั้งสิ้น เพราะว่าเป็นธรรมดาอยู่เองที่ เราจะพูดถึงธรรมะที่เหนือบัญญัติ เหนือสมมุติอันเป็นธรรมะขั้นปรมัตถ์หรือขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา

เพราะฉะนั้น ถ้าท่านผู้ฟังผู้ใดปรารถนา ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการปาฐกถาในวันนี้ แล้วก็ขอแจ้งให้ทราบว่าผิดหวัง เพราะในเรื่องที่จะพูดนี้ ไม่มีเรื่องโลกิยะเลย เป็นพูดเรื่องหลักวิชา ในแนวปรมัตถ์ล้วนๆ ทีเดียว

– อาจารย์เสถียร โพธินันทะ –

———-✌️✌️✌️✌️✌️———-

ที่มา ปาฐกถาเรื่องขันธวาที