ศีลธรรม คืออะไร?

“ศีล คือคุณสมบัติปิดกั้นความประพฤติชั่ว เป็นศีล
ส่วนธรรมนั้น คือคุณสมบัติเปิดทางให้ประพฤติดี เป็นธรรม”

อาจารย์เสถียร โพธินันทะ

เสถียร โพธินันทะ.[002 ศาสนาของชนชาติอริยกะโบราณ].สืบค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2561 , จาก