“เลี้ยงอาหารชาวบ้านยากไร้เมืองกุสินารา ๑๐๐ คน “

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในความดูแลของพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

ได้พร้อมใจเป็นสมานฉันท์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล พระครูธรรมธรสงกรานต์ กิตฺติวํโส นำพระสงฆ์ แม่ชี เลี้ยงอาหารชาวบ้านยากไร้เมืองกุสินารา ๑๐๐ คน ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีคุณหทัยภรณ์ กสิกิจนำชัย เป็นเจ้าภาพ

เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากุรณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่านให้แผ่ไพศาลทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนน้อมนาจิตใจของปวงชนชาวไทยให้แสดงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดี ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภาระกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า ตามโครงการต่างๆ จํานวนมาก อาทิเช่น ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยทรงให้ความสนพระทัย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสอันเป็นวันมิ่งมหามงคล