เอตทัคคะมหาสาวกของจีน ๑๐ องค์

  1. เซียหลีฮุด (สารีบุตร)  สาวกผู้มีปัญญา
  2. มักเกี้ยนเหลียน (โมคคัลลาน)  สาวกผู้มีฤทธิ์
  3. โมโหเกียเอี๊ยบ (มหากัสสป)  สาวกผู้เป็นประทานสงฆ์
  4. โอน่าลุด (อนุรุทธ)  สาวกผู้มีทิพยจักษุ
  5. ซู่พูตี้ (สุภูติ)  (สาวกผู้แตกฉานลัทธิมหาสุญญตา มีอธิบายในภาคสามตอนหนึ่ง)  และองค์นี้เองที่ในไซอิ๋วเรียกว่า  (สุ)  โผเถโจซื่อ  เป็นอาจารย์ซีเทียนไต้เซีย  คือ  เห้งเจีย
  6. ปู้เล่านา (ปูรณ)  ผู้ประกาศลัทธิการพ้นทุกข์  (ธรรมกถึก)
  7. เกียกเมียงเอี้ยง (กัจจายน)  ผู้เป็นใหญ่ในอรรถาธิบาย
  8. อิวพัวโล้ (อุปาลี)  ผู้ทรงวินัย
  9. ล่อเฮาลี้ (ราหุล)  ผู้ใคร่ศึกษาหัสยธรรม
  10. โอนั้น (อานนท)  ผู้ถาม  (พหูสูต)