#โกสัมพีนคร
#ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 86 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

#คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล เป็นรุ่นที่ 6/2561-2562 เป็นปีที่ 6

# 86 วันแห่งการเดินธุดงค์ธรรมยาตราตามรอยบาทพระพุทธบรมศาสดาพุทธภูมิอินเดีย เนปาล 
คณะออกเดินเข้าเมืองโกสัมพี

สภาพที่ปรากฏต่อสายตาเบื้อง เห็นกำแพงดินสูงจากพื้นราบ เดินเข้าไปโกล้ๆๆ ภาพตรงหน้า เป็นพื้นราบสุดตากว้างใหญ่ เป็นอิฐที่แตกเป็นก้อนแล้ว ผสมกับดิน ใต้ดินลงไปเป็นอิฐแตก เป็นก้อนๆๆให้เห็น ต้นไม้ขึ้นเป็นบางจุด เห็นลอยร่องน้ำเป็นร่องเวลาที่ฝนตก
สภาพของวัดโฆสิตาราม ที่เห็นปรากฏตรงหน้านั้น มีร่องรอย อิฐเก่าก่อสร้างขึ้นสูง เป็นชั้นเป็นกำแพง ชัด มีร่องรอยการขุดสำรวจ
สภาพของวัดกุกกุฏาราม มีเสาอโศกตั้งอยู่ ไม่พบว่าเป็นหัวอะไร มีอิฐเก่าก่อให้เห็น
สภาพของวังพระเจ้าอุเทนนั้น ติดแม่น้ำ
มีกำแพงเป็นหินก้อนใหญ่วางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นแนว เดินเข้าไป ถึงวังเป็นหินตั้งประกอบกันขึ้น เดินไปฝั่งแม่น้ำยมุนา เห็นหินก่อขึ้น เป็นเหมือนกับป้อมสำรวจการ ติดแม่ยมุนา แม่น้ำสายใหญ่ที่มีชื่อในแม่น้ำ 5 สาย
คณะพระธุดงค์เดินเป็นแถวมืออุ้มประคองบาตร เข้าเมืองโกสัมภี น้อมนึกในใจ สมัยที่พระบรมศาสดาทรงอยู่ คงออกรับภิกขาจาร เที่ยวไปในตรอก ซอก ซอยแสวงหาอาหาร ผู้คนเดินไปมา เพราะเป็นเมืองใหญ่ ตอนนี้มีเพียงก้อนอิฐหิน ที่ผุพังตามกาลเวลา
พระบรมศาสดาจึง ทรงตรัสสอนว่า “สิ่งทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง”

#คณะพระธุดงค์พักค้างแรมวัดอินเดีย

#โกสัมพีนคร

#เกร็ดเล็กๆๆ ก่อนถึงเมืองโกสัมพีนคร
เรื่องเกี่ยวเนื่องเมืองโกสัมพี

แคว้นวังสะ หรือวัตสะ ตั้งอยู่ทางใต้ของแคว้นโกศล และทางเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือของแคว้นอวันตี อาณาเขตของแคว้นไม่มีบอกไว้ให้ชัดเจน แต่ก็กล่าวว่าไม้กว้างขวางใหญ่โตนัก
ในสมัยพุทธกาลแคว้นวังสะเป็นราชอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรือง และมีอำนาจมากแคว้นหนึ่ง
พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นคือพระเจ้าอุเทน
เทียบกับปัจจุบัน แคว้นวังสะ ได้แก่เขตจังหวัดอัลลฮาบาด ของรัฐอุตตรประเทศ
บริเวณใกล้เคียงแคว้นวังสะมีเมืองหลวงชื่อ โกสัมพี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนา ปัจจุบันได้แก่ตำบลหรือหมู่บ้านโกสัม ในเขตจังหวัดอัลลฮาบาด ห่างจากตัวเมืองอัลลฮาบาดไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๕๙ กิโลเมตร หรือ ๓๗ ไมล์
ได้มีการขุดค้นสำรวจ และได้หลักฐานเป็นที่แน่นอนแล้ว ซากกำแพงเมืองก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่การขุดค้นสำรวจซึ่งได้ทำแล้ว ณ บางจุด รวมทั้งจุดซึ่งเข้าใจเป็นวัดโฆสิตารามด้วย ได้พบโบราณวัตถุต่างชนิดรวมทั้งพระพุทธรูปมากมาย ส่วนใหญ่เวลานี้รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัลลฮาบาด
โกสัมพีในสมัยพุทธกาล เป็นเมืองใหญ่และเจริญรุ่งเรือง เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างแคว้นที่สำคัญแห่งหนึ่ง
พระอานนท์ระบุว่าเป็นเมืองหนึ่งซึ่งควรเป็นที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธองค์วัดที่โกสัมพี
ในสมัยพุทธกาล ปรากฏมีวัด ๔ วัด คือ วัดโฆสิตาราม วัดกุกกุฏาราม วัดปาวาริการาม หรือปาวาวิกัมพวัน ซึ่งเศรษฐีแห่งโกสัมพี ๓ คน คือเศรษฐีโฆสกะหรือโฆสิตะ เศรษฐีกุกกุฏะ และเศรษฐีปาวาริกะโดยลำดับ สร้างถวายแด่พระพุทธองค์ ในโอกาสเดียวกัน กับวัดที่ ๔ คือวัดพัทริการาม ซึ่งดูว่าจะอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย
ปรากฏตามพระคัมภีร์ว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จประทับ ณ วัดทั้งสี่นี้บ่อย ๆ และบางโอกาสได้ประทับอยู่นาน ได้ทรงแสดงพระสูตรต่าง ๆ ณ วัดทั้งสี่นี้เป็นจำนวนมาก
ทรงบัญญัติสิกขาบทรวมหลายสิขาบท รวมทั้งที่ห้ามภิกษุดื่มสุรา
ด้วยพระพุทธองค์ทรงจำพรรษาที่ ๙ ณ โกสัมพีนี้ แต่ยังค้นไม่พบว่าทรงประทับอยู่ ณ ที่ไหน
ในปีแห่งพรรษาที่ ๑๐ พระสงฆ์ที่วัดโฆสิตารามทะเลาะกัน คือ พระธรรมกถึก กับพระวินัยธร แตกออกเป็นสองพวก ทั้งผู้ศรัทธาชาวบ้านด้วย ต่างแบ่งสองพวก จนถึงเทวโลก พรหมโลก
พระพุทธองค์ได้เสด็จมาตักเตือนห้ามปราม และทรงขอให้กลับสามัคคีกัน ก็ยังไม่ทำตามพระพุทธโอวาท พระพุทธองค์ทรงมีความระอาต่อการณ์ดังกล่าวจึงได้เสด็จไปประทับจำพรรษาอยู่แต่พระองค์เดียว ที่รักขิตวันแห่งป่าปาริไลยกะ มีช้างชื่อปาริเลยยกะพร้อมด้วยบริวารอาศัยอยู่ พระองค์อาศัยช้างปาริเลยยกะนั้น อยู่ในแคว้นเจตี
ออกพรรษาแล้วจึงเสด็จ ต่อไปยังสาวัตถี พระที่ทะเลาะกันรู้สำนึกความผิด และคืนดีกันได้ภายในพรรษา ออกพรรษาแล้วจึงได้พร้อมใจกันไปเฝ้าพระพุทธองค์ ณ สาวัตถี เพื่อกราบทูลขอโทษ
หลังพุทธปรินิพพาน ที่โฆสิตารามนี้ พระฉันนะ ถือตัวว่าเป็นคนเก่าแก่ของพระพุทธองค์ ประพฤติตนเป็นคนดื้อด้านว่ายาก ไม่ยอมฟังคำตักเตือนของผู้ใด ก่อนจะเสด็จปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสบอกท่านพระอานนท์ว่า ให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะคือไม่พูดด้วย ไม่ว่ากล่าวตักเตือน และเกี่ยวข้องอะไรด้วยทั้งสิ้น เสร็จสังคายนาครั้งที่หนึ่งแล้ว โดยฉันทานุมัติจากที่ประชุมสงฆ์ ท่านพระอานนท์ พร้อมด้วยบริวารได้เดินทางจากราชคฤห์ มายังโฆสิตาราม เพื่อประกาศลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะ พระฉันนะได้สำนึก ประพฤติตนดี และเอาใจใส่ในการบำเพ็ญเพียร จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
เรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ณ โกสัมพี ที่ทราบกันแพร่หลายที่มีเล่าในอรรถกถา ธรรมบท
มีเรื่องโฆสกะเศรษฐี เรื่องพระพากุละเรื่องพระปิณโฑลภารทวาชะ เรื่องของพระเจ้าอุเทน เรื่องพระนางสามาวดี เรื่องพระนางมาคันทิยา เรื่องพระนางวาสุลทัตตาเป็นต้น
ตามความที่ปรากฏในเรื่องของพระเจ้าอุเทน กับพระมเหสีทั้งสามที่โกสัมพีนี้
พระพุทธองค์ทรงถูกเหล่าชนคนมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งได้รับสินจ้างจากพระนางมาคันทิยาผู้ผูกอาฆาตในพระพุทธองค์ ติดตามด่าว่าเยาะเย้ยด้วยประการต่าง ๆ จนท่านพระอานนท์ทนฟังไม่ไหว ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าควรจะเสด็จหนีไปเมืองอื่นเสียแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงเห็นด้วย ตรัสว่า เรื่องเกิดขึ้นที่ไหนก็ควรทำให้สงบ ณ ที่นั้นเสียก่อน จึงค่อยไปที่อื่น
ตรัสพระพุทธภาษิตอันถือกันว่า เป็นธรรมะสอนใจอย่างดียิ่ง เรื่องละเอียดมีใน สามาวดีวัตถุ แห่งอรรถกถาธรรมบท

============================

ดูอัลบัมภาพล่าสุด
– ธุดงค์ธรรมยาตรา อินเดีย-เนปาล ๒๕๖๒ (๖๓) https://goo.gl/bmNYhT

ดูอัลบัมภาพทั้งหมด

อัลบัมภาพธุดงค์ธรรมยาตราทั้งหมด https://goo.gl/kfb5m7