โพธิปักขิยธรรม  ๓๗  ประการ

สติปัฏฐาน  ๔           กาย  เวทนา  จิต  ธรรม

สัมมัปปธาน  ๔        สังวร  ปหาน  ภาวนา  อนุรักขนา

อิทธิบาท  ๔            ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา

อินทรีย์  ๕               ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา

พละ  ๕                    ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา

โพชฌงค์  ๗            สติ  ธัมมวิจยะ  วิริยะ  สติ  ปัสสัทธื  สมาธิ  อุเบกขา

 มรรคมีองค์  ๘        สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ

    รวม  ๗  หมวดมีธรรม  ๓๗  ประการ