มูลนิธิแนบมหานีรานนท์

พระเถระในกาลก่อน หวังความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม ย่อมรักษาให้เสมอกับด้วยชีวิตของตน ฉันใด ขอพวกเราจงปฏิบัติตามคำสอนของพระชินเจ้า หวังความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม รักษาพระสัทธรรมอยู่เสมอ และเผยแผ่คำสอนของพระชินเจ้าให้รุ่งโรจน์ ฉันนั้น
————————-
โอวาทรัตนะ หมวดทั่วไป ข้อ ๕๐ 
ของภัททันตะธัมมานันทมหาเถร

=======000=======

“รำพึงถึงเจ้ากิเลสในตัวเรา” 
(คาถาในรูปภาพแปล)
…..โอหนอ ! เจ้ากิเลสเอ๋ย เจ้าช่างโหดร้ายยิ่งนัก, เจ้าทำให้เราต้องเวียนว่ายในสงสาร, เจ้าเป็นโจรผู้ขโมยสุคติภพและบุญทั้งหลายของเราไป, เจ้าเป็นผู้ทำให้ทุกข์ใหญ่มีแก่เราบ่อยๆ อย่างแท้จริง.
…..การคบคนพาลเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์, การคบบัณฑิตเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุข, การได้ฟังพระสัทธรรม เป็นการยาก, บุคคลใดเกิดมาในโลกนี้แล้ว ก็ถ้าหากบุคคลนั้น พบพระสัทธรรมแล้วไซร้ ขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยดีเถิด. 
…..ถ้าหากว่าใครปรารถนาความสุขและเกลียดความทุกข์ในวัฏฏะแล้วไซร้, ขอท่านทั้งหลาย จงทำตนให้ตั้งอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยชอบแน่แท้เทอญ. 
————————–———
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ต