ศิลาฤกษ์ อ่านว่า สิ-ลา-เริก ประกอบด้วย ศิลา + ฤกษ์

ทองย้อย แสงสินชัย ศิลาฤกษ์ อ่านว่า สิ-ลา-เริก ประกอบด้วย ศิลา + ฤกษ์ (๑) “ศิลา” เป็นรูปคำส…

Read More

ญาณเวศกวัน อ่านว่า ยา-นะ-เว-สะ-กะ-วัน

ทองย้อย แสงสินชัย ญาณเวศกวัน อ่านว่า ยา-นะ-เว-สะ-กะ-วัน ถ้าเรียกย่อ อ่านว่า ยา-นะ-เวด (อัก…

Read More

พุทธโฆษ อ่านว่า พุด-ทะ-โคด ประกอบด้วย พุทธ + โฆษ

ทองย้อย แสงสินชัย พุทธโฆษ อ่านว่า พุด-ทะ-โคด ประกอบด้วย พุทธ + โฆษ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พ…

Read More

ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก

ทองย้อย แสงสินชัย ปาพจน์ คำสำคัญที่สุด แต่ชาวพุทธแทบไม่รู้จัก อ่านว่า ปา-พด “ปาพจน์” บาลีเ…

Read More

สังคมนิยม อ่านตามหลักว่า สัง-คม-มะ-นิ-ยม อ่านตามความนิยมว่า สัง-คม-นิ-ยม

ทองย้อย แสงสินชัย สังคมนิยม อ่านตามหลักว่า สัง-คม-มะ-นิ-ยม อ่านตามความนิยมว่า สัง-คม-นิ-ยม…

Read More