เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 10 สิงหาคม 2017

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย  เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ไตรรัตน์ – รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ

ทองย้อย แสงสินชัย  ไตรรัตน์ - รัตนตรัย เหมือนกันโดยอรรถ ต่างกันโดยพยัญชนะ “ไตรรัตน์” อ่านว่า ไตฺร-รัด แยกศัพท์เป็น ไตร + รัตน์ “รัตนตรัย” อ่านว่า รัด-ตะ-นะ-ไตฺร แยกศัพท์เป็น รัตน + ตรัย บาลีว่าอย่างไร (๑) “ไตร” บาลีเป็น “เต” และ เต นี้ก็แผ ...
“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

“ละอัตตภาพแห่งมนุษย์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ นับว่ามีน้อยนัก”

สัตว์โลกผู้ปุถุชนย่อมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏอันยาวนานยากที่จะกำหนดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย ว่า ภิกษุทั้งหลาย ! วิญญูชนจะไม่ใส่ใจ จะไม่เอาใจใส่กับเสื้อผ้าก็ดี หรือที่ศีรษะก็ดีที่ไฟกำลังลุกโพลงอยู่ แต่จะรู้สึกว่า สิ่งที่ควรกระทำโดยยิ่ง ก็คือ ความพอใจ ความพยายาม อุสสาหะ ขะมักเ ...

HOME

Powered By : VeeZa