เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Monthly Archive for: มีนาคม, 2018

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)
340
0
อภิธรรมปิฎก

พระอภิธัมมัตถสังคหะ – เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไขปรับรุงครั้งที่ ๓)

พระอภิธัมมัตถสังคหะ เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่าง สมถะ และ วิปัสสนา (แก้ไข ...
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “