เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 02 เมษายน 2018

โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

ทองย้อย แสงสินชัย  โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี (๑) “โหร” บาลีเป็น “โหรา” (โห-รา) รากศัพท์มาจาก หุร (โลกหน้า, อนาคต) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ หุ-(ร) เป็น โอ (หุร > โหร) ...
ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ทองย้อย แสงสินชัย  ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม (๑) “ลักข” บาลีเป็น “ลกฺข” (ลัก-ขะ) รากศัพท์มาจาก ลกฺขฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : ลกฺขฺ + อ = ลกฺข (นปุงสกลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า ( ...
เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร คำว่า “เซ็น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เซ็น ๓ : (คำกริยา) ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ภาษาปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค ...
ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทองย้อย แสงสินชัย ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี (๑) “ทวาร” บาลีเป็น “ทฺวาร” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า ทัว-อา-ระ (เสียง ทัว- รวบกับ อา-) รากศัพท์มาจาก - (1) ทฺวิ (สอง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจั ...
CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน

CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน

ข่าว
0
77
Hansa Dhammahaso  CBT: หนังสือดีที่ชาวโลกต้องอ่าน ในเวทีการสัมนนาวัชรยานโลก ครั้งที่ 2 ณ เมืองทิมพู ประเทศภูฏานนั้น มีนักวิชาการ และนักปฏิบัติของวัชรยานจำนวนมากจากทั่วโลกเข้าร่วมนำเสนอผลงานครั้งนี้ ทั้งนี้ คณะผู้จัด คือ Central Monastic Body และ ...
พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ๑๒๐ รูป เดินจงกรม รอบวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

พระภิกษุธุดงค์ธรรมยาตรา ตามรอยบาทองค์พระศาสดา ๑๒๐ รูป เดินจงกรม รอบวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ปกิณกะ
0
71
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙  กาเยน สํวโร สาธุ สาธุ วาจาย สํวโร  มนสา สํวโร สาธุ สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร  สพฺพตฺถ สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ ฯ  สำรวมทางกาย เป็นการดี  สำรวมทางวาจา เป็นการดี  สำรวมทางใจ เป็นการดี  ภิกษุ ผู้สำรวมทุกทาง  พระภิก ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
97
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
119
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * ขอเชิญตักบาตร พระธุดงค์ยาตราแดนพุทธภูมิ ตักบาตรถวายภัตตาหาร/น้ำปา ...
ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี

ข่าว
0
60
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี คณะพระภิกษุสงฆ์เดินตามรอยบาทพระศาสดา 2,600 กิโลเมตร  เข้าพักวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี * คณะผู้จิตศรัทธา ได้ล้างเท้า ด้วยน้ำอันบริสุทธิ์ด้วยจิตศรัทธาต่อความอดทน อ ...

HOME

Powered By : VeeZa