เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Daily Archive for: 23 เมษายน 2018

“ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร

“ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร

บทความ
0
36
ทองย้อย แสงสินชัย “ทุจริตเงินทอน” คืออย่างไร ----------------------------- มีญาติมิตรท่านหนึ่งเขียนมาถามผมว่า “ทำไมเขาเรียกว่า ‘เงินทอน’ คะ-ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ เขียนเป็นความรู้ให้ผู้คนอ่านกันก็จะดีนะคะ  ฟังศัพท์แล้วแปลกๆ ค่ะ” ....... ...
สำนักเรียนวัดสามพระยา กับบทบาทสำคัญทางการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

สำนักเรียนวัดสามพระยา กับบทบาทสำคัญทางการศึกษาคณะสงฆ์ไทย

บทความ
0
17
วัดสามพระยา วรวิหาร (WAT SAM PHRA YA) สำนักเรียนวัดสามพระยาหรือโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมและบาลี นี้ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่สมัยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพระยา มีหลักฐานปรากฏชัดแจนที่วัดสามพระยาและมาถึงยุค พระเดช ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น4

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น4

พระไตรปิฎกศึกษา
0
11
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทาของผู้ใดบริสุทธิ์แล้ว เช่นเป็นผู้ได้จตุตถฌาน (ฌาน ๔) แล้วเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจะตรัสบอกวิปัสสนาแก่ผู้นั้น บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบุพภาคปฏิ ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทาของผู้ใดบริสุทธิ์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสบุพภาคปฏิปทาอีก แต่จักตรัสบอกวิปัสสนาซึ่งเป็นปทัฏฐานแห่งพระอรหัตแก่ผู้นั้น บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบ ...
บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
10
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ศีลสังวร (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) สัทธรรม ๗ (๖) ฌาน ๔ บ ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบุพภาคปฏิปทาแก่บางคน เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุพภาคปฏิปทาแก่บางคน บทว่า ฉธาตุโร อยํ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นแก่กุ ...
ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท

ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท

พระไตรปิฎกศึกษา
0
10
พระไตรปิฎกศึกษา ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “นันทิยะ บุคคลใด ไม่มีองค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ โดยประการทั้งปวง เราเรียกบุคคลนั้นว่า เป็นผู้เหินห่าง ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน อนึ่ง อริยสาวกเ ...
โสตาปัตติยังคะ ๔ กับอินทรีย์ ๕

โสตาปัตติยังคะ ๔ กับอินทรีย์ ๕

พระไตรปิฎกศึกษา
0
10
พระไตรปิฎกศึกษา พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ ๔  พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔  พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔  พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในฌาน ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ ...

HOME

Powered By : VeeZa