เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
นักวิชาการ เตือนชาวพุทธตั้งสติ ติง ผอ.พศ.ฟ้องพระเถระไม่ชอบมาพากล

นักวิชาการ เตือนชาวพุทธตั้งสติ ติง ผอ.พศ.ฟ้องพระเถระไม่ชอบมาพากล

ข่าว
นักวิชาการ เตือนชาวพุทธตั้งสติ อย่าตีตราพระเถระทั้งที่เป็นเพียงข้อกล่าวเงินทอนวัด เข้าข่ายใช้เงินผิดประเภท ไม่เห็นด้วยฆราวาสปรับปาราชิกพระ พร้อมติงผอ.พศ. ทำงานไม่ชอบมาพากล นั่งตำแหน่งเลขาธิการมหาเถรสมาคม กลับฟ้องพระเสียเอง ทั้งที่ง ...
ประกาศรับสมัครพระภิกษุหัวใจเพชร จำพรรษา ศึกษา อบรม และ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ”

ประกาศรับสมัครพระภิกษุหัวใจเพชร จำพรรษา ศึกษา อบรม และ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ”

ข่าว
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ (Bodhigayavijjalaya 980 Institute, India) #ประกาศรับสมัครพระภิกษุหัวใจเพชร จำพรรษา ศึกษา อบรม และ ปฏิบัติธรรม ณ แดนพุทธภูมิ” “หลักสูตรเตรียมพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ...
บทความ / Articles
สิ่งที่พุทธศาสนา กำลังเผชิญอยู่และน่ากลัวสุด ๆ คือ

สิ่งที่พุทธศาสนา กำลังเผชิญอยู่และน่ากลัวสุด ๆ คือ

VeeZa, บทความ
สิ่งที่พุทธศาสนา กำลังเผชิญอยู่และน่ากลัวสุด ๆ คือ - หลักสิทธิมนุษยชน ที่ละเลยหลักของศีล-ธรรม - ความไม่รู้ - ไม่เข้าใจ - ไม่ละอาย ไม่เกรงกลัว - ......ฯลฯ........ เอาง่าย ๆ หลักของศีลห้า เบญจศีล, ปัญจสีละ (ปัญจะสีละ ไม่ใช่ก ...
ไม่ใช่กิจของสงฆ์ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไม่ใช่กิจของสงฆ์ โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ
ทองย้อย แสงสินชัย ไม่ใช่กิจของสงฆ์ ------------------ ภาพข่าวที่นักร้องคนหนึ่งแต่งตัวเป็นพระขึ้นไปร้องเพลงและเต้นบนเวทีของวงดนตรีในงานแห่งหนึ่งดังที่ทราบกันแล้วนั้น แต่งตัวเป็นพระแล้ว ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖
(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖ ๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท ๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท ๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท ๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท ๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท ๖. มนายตนะ เครื่องต่อ คือ ใจ หมายถึง วิญญาณธาตุ คื ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา - นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ...
ผลงานพระธรรมทูตไทยดึง“มหาเศรษฐีหัวหน้าเผ่าอินเดียแดง”หันมานับถือพระพุทธศาสนา
11
0
ข่าว, สังคม

ผลงานพระธรรมทูตไทยดึง“มหาเศรษฐีหัวหน้าเผ่าอินเดียแดง”หันมานับถือพระพุทธศาสนา

พระธรรมทูตไทยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย นำโดย พระครูรัตนปัญญาวิเทศ โชว์ผลงานในการเผยแ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๒. ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๑. ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พระพุทธโฆสะ,คัมภีร์วิสุทธิมรรค และการสังคายนา 1-3
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
เรื่อง “เหตุแห่งอุปมา ๓ ข้อ ที่มุ่งพระทัยมุ่งบำเพ็ญเพียรทางจิตและจะสามารถบรรลุพระนิพพานได้ “
ปกิณกะ
พรหมทัณฑ์  การลงโทษแบบอารยชน  อ่านว่า พฺรม-มะ-ทัน  ประกอบด้วยคำว่า พรหม + ทัณฑ์
กากนิธิ  “ปลาตกคลัก”  และที่มาของบุญปล่อยปลา  อ่านว่า กา-กะ-นิ-ทิ  ประกอบด้วยคำว่า กาก + นิธิ
สัจกิริยา  อ่านว่า สัด-จะ-กิ-ริ-ยา  ประกอบด้วยคำว่า สัจ + กิริยา
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”
48
0
VeeZa, บทความ

“ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อยู่ที่นั่น”

"ภาษาบาลีอยู่ที่ไหน พุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่น, พุทธศาสนา อยู่ที่ไหน ภาษาบาลี ก็อย ...

HOME

Powered By : VeeZa