เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 88 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 88 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 88 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตร ...
มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนารถ ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 87 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนารถ ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 87 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล  #มุ่งหน้าสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 87 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต ...
บทความ / Articles
เอกัคคตา ไม่ใช่จิต, จิต ก็ไม่ใช่เอกัคคตา

เอกัคคตา ไม่ใช่จิต, จิต ก็ไม่ใช่เอกัคคตา

VeeZa, บทความ
"เอกคฺตาจิตฺตํ" จิตที่ประกอบด้วยเอกัคคตา.... ก็คือจิตที่ประกอบด้วย เอกัคคตานั่นแล.  ดุจคำว่า "สราคํ วาสฺส จิตฺตํ สราคจิตฺตํ (จิตที่มีราคะ หรือจิตที่ประกอบด้วยราคะ)  สโทสจิตฺตํ จิตมีโทสะ หรือจิตที่ประกอบด้วยโทสะ, สโมหจิตฺตํ จิ ...
ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

บทความ, ปกิณกะ
โดย  โอสธี พุทธเมธี ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย ประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่ว่ากันว่ามีมากมายหลายประการด้วยกัน แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้ว่านอกจากจะดีต่อใจแล้วยังได้ประโย ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
“อธิบดีดีเอสไอ”พร้อมจับกุม “พระธัมมชโย”ทันทีตามคำสั่ง อัยการ สนธิกำลัง ตำรวจ-ทหาร
160
0
การเมือง, ข่าว

“อธิบดีดีเอสไอ”พร้อมจับกุม “พระธัมมชโย”ทันทีตามคำสั่ง อัยการ สนธิกำลัง ตำรวจ-ทหาร

“อธิบดีดีเอสไอ”พร้อมเข้าจับ พระธัมมชโย ทันทีตามคำสั่ง “อัยการ” สนธิกำลัง ตำรวจ ...
‘ธรรมกาย’ เข้มเข้า-ออก ศิษย์ยัน  ‘ธัมมชโย‘ นอนอาพาธ ไม่ได้หนีไปไหน
134
0
การเมือง, ข่าว

‘ธรรมกาย’ เข้มเข้า-ออก ศิษย์ยัน ‘ธัมมชโย‘ นอนอาพาธ ไม่ได้หนีไปไหน

บรรยากาศวัดพระธรรมกายยังปกติ เพียงแต่มีการตรวจรถที่จะเข้าไป สื่อฯ หากไม่แจ้งไว ...
คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’
310
0
ข่าว, พระพรหมคุณาภรณ์, สังคม

คนสุพรรณฯปลื้ม เจ้าคุณประยุทธ์ขึ้นสมเด็จ ปีติเป็น’ตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่’

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเพจ “สุพรรณบ้านเรา” ของชาว ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่  ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง ๒ อย่างนี้
ปกิณกะ
เมืองโกสัมพี แค้วนวังสะ อินเดีย
ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13 โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ (๕)
ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13 โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ (๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA