เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 21 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 21 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 21 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #อนุโมทนาบุญด้วยกัน #ตามรอยบาทพระบรมศาสดา #บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า #บูชา ...
เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 20 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 20 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #เดิน ยืน นั่ง นอน อยู่อินเดียมา 20 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #อนุโมทนาบุญด้วยกัน #ตามรอยบาทพระบรมศาสดา #บูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า #บูชา ...
บทความ / Articles
สุรพศ ทวีศักดิ์: วิธีคิดแบบเผด็จการกับพุทธไทย

สุรพศ ทวีศักดิ์: วิธีคิดแบบเผด็จการกับพุทธไทย

บทความ
Posted: 16 Jan 2019 08:52 AM PST  (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท www.prachatai.com) Submitted on Wed, 2019-01-16 23:52 สุรพศ ทวีศักดิ์ ปัญหาของเผด็จการคือ กลัวเสรีภาพและประชาธิปไตย ปัญหาของพุทธไทยที่เป็นศาสน ...
ความล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย มีปัจจัย ๒ อย่าง

ความล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย มีปัจจัย ๒ อย่าง

ความล่มสลายของพุทธศาสนาในอินเดีย มีปัจจัย ๒ อย่าง คือ  ๑. ปัจจัยภายใน ๒. ปัจจัยภายนอก    
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓
ตบะปฏิปทาของคนนอกพุทธศาสนา  ๕๓ บางพวก เปลือยเปล่าไม่นุ่งผ้าห่มผ้า บางพวก ยืนเท้าเดียวยกเท้าหนึ่งไว้ปัสสาวะ บางพวก ถ่ายอุจจาระแล้วเช็ดด้วยนิ้วมือเลียด้วยลิ้น บางพวก มิได้ยินดีซึ่งวัตถุอันตระกูลนิมนต์ บางพวก รับแต่ข้าวปากหม้อ บางพวก รับจังหันแต่เรือนเดียว บางพวก รับจังหันแต่สองเรือน บางพวก กินข้าวแต่เพียงคำเดี ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๖. อุปกาชีวกกับพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๕. ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๔. พระอานนท์ร้องไห้
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
โอวาทรัตนะ หมวดทั่วไป ข้อที่ ๕๐ ของพระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ
เรื่องเล่าประวัติ ผลงาน ของ อาจารย์เสถียร โพธินันทะ (๕๐)
พิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร พระภัททันตะ ธัมมานันทมหาเถระ แบบล้านนา
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?
18
0
VeeZa

“สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ” เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริง ควรจะอธิบายอย่างไร ?

"สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ" เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจร ...

HOME

Powered By : VeeZa