เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา ถนนสายปรินิพพาน 

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา ถนนสายปรินิพพาน 

ข่าว
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์   วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา ถนนสายป ...
คณะพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

คณะพระธรรมทูต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)

ข่าว
วัดไทยพุทธคยา935 สาธารณรัฐอินเดีย คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล #ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) วันพฤหัสบดี ที่ ...
บทความ / Articles
สักกายทิฏฐิเป็นไฉน?

สักกายทิฏฐิเป็นไฉน?

บทความ, ปกิณกะ
สมเกียรติ พลเดชอุดมคุณ สักกายทิฏฐิเป็นไฉน? สักกายทิฏฐิ(อัตตทิฏฐิ) คือ สภาพความเห็นผิดที่ยึดมั่นว่าขันธ์ 5 มี รูปขันธ์เป็นต้นว่าเป็นตัวตน รวม 5 ขันธ์ × 4 อาการ = 20 ประเภท ดังนี้ :- 1. สักกายทิ ...
ศัพท์เทคนิค โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ศัพท์เทคนิค โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

บทความ, ปกิณกะ
ทองย้อย แสงสินชัย ศัพท์เทคนิค ------------- มีท่านผู้หวังดีเสนอแนะว่า พระไตรปิฎกนั้นควรจะแปลเป็นไทยให้อ่านเข้าใจแจ่มแจ้งหมดทุกคำ ไม่ให้มีลีลาภาษาบาลีติดอยู่ เพราะสำนวนบาลีเข้าใจยาก ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
169
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓
สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
สักกายทิฏฐิเป็นไฉน?
ศัพท์เทคนิค โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย
ลักษณะมาตราพฤติในฉันทลักษณ์
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA