เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูสอนบาลี

ตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูสอนบาลี

ข่าว
ตั้งทีมตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ครูสอนบาลี เมื่อวันที่ 6 ส.ค.ที่วัดหงส์รัตนาราม พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาค ...
“เลี้ยงอาหารชาวบ้านยากไร้เมืองกุสินารา ๑๐๐ คน “

“เลี้ยงอาหารชาวบ้านยากไร้เมืองกุสินารา ๑๐๐ คน “

ข่าว
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์   "เลี้ยงอาหารชาวบ้านยากไร้เมืองกุสินารา ๑๐๐ คน " เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเ ...
บทความ / Articles
ศีลประเภทสังวร มี 5 ประเภท ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

ศีลประเภทสังวร มี 5 ประเภท ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้

บทความ, ปกิณกะ
สมเกียรติ พลเดชอุดมคุณ ศีลประเภทสังวร มี 5 ประเภท ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ดังนี้ คือ 1.ปาติโมกขสังวร (อภิ.วิ 35/340) 2.สติสังวร (ที.สี.9/92) 3.ญาณสังวร (ขุ.จูฬ.30/8) 4.ขันติสังวร (ม.มู.12/24 ...
ฆราวาส ผู้ประสงค์จะดำรง และเชิดชูพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จำเป็นต้องเรียนรู้พระวินัยไหม ?

ฆราวาส ผู้ประสงค์จะดำรง และเชิดชูพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จำเป็นต้องเรียนรู้พระวินัยไหม ?

บทความ, ปกิณกะ
สมเกียรติ พลเดชอุดมคุณ ฆราวาส ผู้ประสงค์จะดำรง และเชิดชูพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จำเป็นต้องเรียนรู้พระวินัยไหม ? แน่นอนว่า สถานภาพพระคุณเจ้า ที่จะต้องรักษาพระวินัยให้หมดจด เป็น " สังวรวินัย ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
191
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓
สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๑. ความรักของ จุตรงคพลและวิมลมาน
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
สัตถา  อันว่าพระศาสดา

สัตถา อันว่าพระศาสดา

ศีลประเภทสังวร มี 5 ประเภท ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
ฆราวาส ผู้ประสงค์จะดำรง และเชิดชูพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง จำเป็นต้องเรียนรู้พระวินัยไหม ?
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
แนวคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่บุคคลประสบอยู่ หรือไม่?
311
0
VeeZa, บทความ, สังคม

แนวคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” เป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่บุคคลประสบอยู่ หรือไม่?

หมายเหตุ : ผู้เขียนแสดงความเห็นในเรื่องนี้ โดยอาศัยหลักวิชาการทางพุทธศาสนาเท่า ...
คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?
1 k
0
VeeZa, บทความ, ปกิณกะ

คำว่า “สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม” การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า “ความประมาท” ประมาทเช่นไร ? อย่างไร ?

คำว่า "สติวิปฺปวาโส ปมาโท นาม" การอยู่ปราศจากสติ ชื่อว่า "ความประมาท" ประมาทเช ...