เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก 

ข่าว
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก  (อัคคมหาบัณฑิต)  อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง แสดงแสดงธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโล ธัมมาจริยะ (รักษาการณ์เจ้าอาวาส วัดจากแดง)         ...
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข่าว
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก  (อัคคมหาบัณฑิต)  อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แสดงธรรมโดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร   
บทความ / Articles
ว่าด้วยเรื่องศัพท์ มานุโช, มนุสฺโส, และ สามาคธี มูลภาสา

ว่าด้วยเรื่องศัพท์ มานุโช, มนุสฺโส, และ สามาคธี มูลภาสา

VeeZa, บทความ
นามญฺจ รูปญฺจ อิธตฺถิ สจฺจโต น เหตฺถ สตฺโต มนุโชว วิชฺชติ สุญฺญํ อิทํ ยนฺตมิวาภิสงฺขตํ ทกฺขสฺส ปุญฺโช ติณกฏฺฐสาทิโส ฯ ตามความจริงแล้ว ในโลกนี้ มีเพียงนาม-รูปเท่านั้น หาได้มีสัตว์และมนุษย์แต่ประการใดไม่ นามและรูปนี้ เป็นของ ...
วิสาขบูชา-อย่ารักพระพุทธศาสนาแต่ปาก

วิสาขบูชา-อย่ารักพระพุทธศาสนาแต่ปาก

ทองย้อย แสงสินชัย วิสาขบูชา-อย่ารักพระพุทธศาสนาแต่ปาก ------------------------------- วันนี้ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันวิสาขบูชา ตามธรรมเนียมของวัดมหาธาตุ ราชบุรี จะมีการแสดงพระธรรมเทศ ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
124
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
กรรม เป็นไท เพราะเหตุสิ้นตัณหาแล้ว
ประโยชน์แห่งศีล ๒ หมวด และศีล ๔ หมวด เป็นอย่างไร?
ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาทรงแสดงธรรมจึงทรงใช้ศัพท์ “ไวพจน์” ?
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
“แจ๊คหม่า” ประกาศส่งเสียเด็กชายที่มีหน้าตาคล้ายเขาจนกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัย
393
0
VeeZa, การเมือง, บทความ

“แจ๊คหม่า” ประกาศส่งเสียเด็กชายที่มีหน้าตาคล้ายเขาจนกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัย

ถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาแท้ ๆ แล้ว ถือว่าไม่ถูกต้อง // ถ้าคนจะทำความดี เพราะเหตุ ...
วิจารณ์ กรณีพระคึกฤทธิ์จะให้ตัดพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอภิธรรมปิฎกออก
683
0
VeeZa, บทความ, สังคม

วิจารณ์ กรณีพระคึกฤทธิ์จะให้ตัดพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอภิธรรมปิฎกออก

วิจารณ์ กรณีพระคึกฤทธิ์จะให้ตัดพระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นอภิธรรมปิฎกออก พระคึก ...