เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต วันที่ 17 พ.ค. 62

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต วันที่ 17 พ.ค. 62

ข่าว
 วัดจากแดง เผยแพร่เมื่อ 7 มิ.ย. 2019 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต บรรยายธรรมโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วันที่ 17 ภ ค 62 ณ วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (หม ...
ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน อ. ปากช่อง เชิญร่วมปฏิบัติธรรม 

ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน อ. ปากช่อง เชิญร่วมปฏิบัติธรรม 

ข่าว
Dhammavirojanaram Dhammasathan ธรรมวิโรจนาราม ธรรมสถาน อ. ปากช่อง เชิญร่วมปฏิบัติธรรม  ๓๘/๒ หมู่ ๑๑ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๒๐ เชิญร่วมโครงการปฏิบัติธรรมคอร์สปฏิบัติธรรมประจำเดือน วันเสาร์ที่29 ...
บทความ / Articles
เรื่องตัณหา-ภพชาติ- กุศล -ปฏิจจสมุปบาท

เรื่องตัณหา-ภพชาติ- กุศล -ปฏิจจสมุปบาท

บทความ, ปกิณกะ
ปัญหาธรรมะของเพื่อนสหธรรมิกท่านนี้ตั้งประเด็นไว้น่าสนใจมาก กระผมจึงขออนุญาตนำมาเสนอต่ออีกทีครับ 😳ในเมื่อสอนว่า ตันหาคือโลภะ โลภะคือตันหา สติไม่เกิดร่วมกับตันหา แต่เหตุใด มหากุศลที่มีสติ ไม่มีตันหาเกิดร่วมจึงทำกรรมก่อภพให้ ...
Congratulation  พูดเป็นบาลีว่าอย่างไร

Congratulation พูดเป็นบาลีว่าอย่างไร

บทความ, ปกิณกะ
เด็กภาษาไทย ขอใช้ประโยคแทรก Congratulation พูดเป็นบาลีว่าอย่างไร congratulation เป็นคำอังกฤษที่นิยมใช้พูดกันเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ เช่น เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่งการงา ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
140
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ปกิณกะ
เรื่องตัณหา-ภพชาติ- กุศล -ปฏิจจสมุปบาท
Congratulation  พูดเป็นบาลีว่าอย่างไร
เร ใน วุจฺจเร ใช่ เร ปโรกฺขา หรือไม่ โดย อาจารย์รุ่งอรุณ จันทร์สงคราม
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA