เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
วิจัย ๒๒ สัมภาษณ์…ภาพวาด อุลตราแมน ปลุกสำนึกได้ทุกฝ่าย ใช้ “สติ-สัมปชัญญะ” ให้มาก

วิจัย ๒๒ สัมภาษณ์…ภาพวาด อุลตราแมน ปลุกสำนึกได้ทุกฝ่าย ใช้ “สติ-สัมปชัญญะ” ให้มาก

ข่าว, บทความ
Banjob Bannaruji - บ้านบรรณรุจิ วิจัย ๒๒ สัมภาษณ์...ภาพวาด อุลตราแมน ปลุกสำนึกได้ทุกฝ่าย ใช้ "สติ-สัมปชัญญะ" ให้มาก ที่ต้องระวังคือการใช้กระแสหาประโยชน์ แล้วคนเขียนกับคนประท้วงจะกลายเป็นโง่ทั ...
เรื่องการขาดจากสมณเพศของพระเถระที่ถูกจับกุม โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ

เรื่องการขาดจากสมณเพศของพระเถระที่ถูกจับกุม โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ

ข่าว, บทความ
เกี่ยวกับกรณีที่นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการขาดจากสมณเพศของพระเถระที่ถูกจับกุมซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว . โดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ . ผมได้เห็น ข่าวคุณเทวั ...
บทความ / Articles
สมบัติบางคราวก็สมบูรณ์ บางคราวก็เสียหาย

สมบัติบางคราวก็สมบูรณ์ บางคราวก็เสียหาย

บทความ, ปกิณกะ
คำปั่น อักษรวิลัย     สมบัติบางคราวก็สมบูรณ์ บางคราวก็เสียหาย ------------------------------------ “ขึ้นชื่อว่าทรัพย์และข้าวเปลือกของสัตว์เหล่านี้ ถึงคราวเกิด ก็บังเกิด ถึงคราวเสียหาย ...
พระเจ้าปเสนทิโกศล   สาวัตถี (Savatthi,Sravasti, Shravasti) สาวัตถี แคว้นโกศล

พระเจ้าปเสนทิโกศล สาวัตถี (Savatthi,Sravasti, Shravasti) สาวัตถี แคว้นโกศล

พระเจ้าปเสนทิโกศล สาวัตถี (Savatthi,Sravasti, Shravasti) สาวัตถี แคว้นโกศล ภิกษุชาวแคว้นโกศล พระวักกลิ พระยโสชะ พระกุณฑธานะ พระปิลินทวัจฉะ พระมหาโกฏฐิตาพระโสภิตะ พระอุปวาณะ พระองคุลิมาล พระสาคตะ พระเส ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี
229
0
เรื่องเล่าจากอินเดีย

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
“ชัมพุกะอาชีวก ผู้กินอุจจาระ เพราะกรรมที่เคยปรามาสพระอรหันตขีณาสพ”
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนอวสานที่ ๓๓. ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๓๒. หญิงงามกับบิดา
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
พุทธประวัติ
พระเจ้าปเสนทิโกศล   สาวัตถี (Savatthi,Sravasti, Shravasti) สาวัตถี แคว้นโกศล
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
พระบรมศาสดาตรัสสรรเสริญเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่า เพราะจะทำจิตให้เป็นสมาธิและจะทำจิตให้หลุดพ้นได้
ปกิณกะ
สมบัติบางคราวก็สมบูรณ์ บางคราวก็เสียหาย
เหตุไรพระพุทธองค์จึงทรงตรัสจิตและเจตสิกธรรมเป็นคู่ๆ มีคู่กายปัสสัทธิ จิตตปัสสัทธิ เป็นต้น
สังเขป  อย่าย่อจนไม่รู้เรื่อง  อ่านว่า สัง-เขบ
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA