เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
ถึงโกสัมพีนคร ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 85 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ถึงโกสัมพีนคร ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 85 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #ถึงโกสัมพีนคร #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 85 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอยบาทพระศ ...
มุ่งหน้าสู่โกสัมพีนคร ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 84 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

มุ่งหน้าสู่โกสัมพีนคร ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 84 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61)

ข่าว
ธรรมยาตราตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล #มุ่งหน้าสู่โกสัมพีนคร #ธุดงค์เดินธรรมยาตราพุทธภูมิอินเดียเนปาลมา 84 วัน (ตั้งแต่ 28 ธค 61) #คณะพระธุดงค์จำนวน 120 รูป ในโครงการเดินธุดงค์ตามรอ ...
บทความ / Articles
เอกัคคตา ไม่ใช่จิต, จิต ก็ไม่ใช่เอกัคคตา

เอกัคคตา ไม่ใช่จิต, จิต ก็ไม่ใช่เอกัคคตา

VeeZa, บทความ
"เอกคฺตาจิตฺตํ" จิตที่ประกอบด้วยเอกัคคตา.... ก็คือจิตที่ประกอบด้วย เอกัคคตานั่นแล.  ดุจคำว่า "สราคํ วาสฺส จิตฺตํ สราคจิตฺตํ (จิตที่มีราคะ หรือจิตที่ประกอบด้วยราคะ)  สโทสจิตฺตํ จิตมีโทสะ หรือจิตที่ประกอบด้วยโทสะ, สโมหจิตฺตํ จิ ...
ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย

บทความ, ปกิณกะ
โดย  โอสธี พุทธเมธี ใส่บาตรตอนเช้า นอกจากได้บุญติดตัวไปข้ามชาติยัง ได้สิ่งดี ๆ กับชีวิตมากมาย ประโยชน์ของการใส่บาตรในตอนเช้าที่ว่ากันว่ามีมากมายหลายประการด้วยกัน แต่จะมีสักกี่คนที่รับรู้ว่านอกจากจะดีต่อใจแล้วยังได้ประโย ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา
การบวช ๘ รูปแบบในพระพุทธศาสนา ๑. เอหิภิกขุอุปสัมปทา เป็นการบวชที่พระโคตมพุทธเจ้าประทานแก่พระสาวกบางองค์ด้วยพระองค์เอง ด้วยการตรัสว่า "เอหิ ภิกขุ แปลว่า เธอจงมาเป็นภิกษุเถิด" พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นคนแรกและพระสุภัททะเป็นคนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบวชด้วยวิธีนี้ ๒. ติสรณคมนูปสัมปทา เป็นการบวชโดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาต่อหน้าพระสาวกว่า ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

ถ้ำที่แกะสลักพระพุทธรูปไม่ใช่มีแต่อชันตาและแอลโลล่า.เท่านั้นมาชมที่นี่ก็มี

นอกจากที่เราทราบกันว่า ถ้ำที่ชาวพุทธในอดีตได้บรรจงแกะสลักหิน เจาะถ้ำสร้างเ ...
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๓๐. ลงพรหมทัณฑ์ ภิกษุหัวดื้อ จนเป็นพระอริยบุคคล
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่๒๙. วันหนึ่งก่อนวันประชุมสังคายนา
พระอานนท์พุทธอนุชา : ตอนที่ ๒๘. เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้คนนับถือศาสนาเดียวกัน
น่าคิดนะครับ เพราะผมเกิดมาในศาสนาอิสลาม ความจริง ผมเชื่อความจริง ผมไม่ต้องการให้ความนิยม ของอิสลาม มาให้อนาคตถูกกำหนด เเล้วหมิ่นศาสนาอื่น ผมไม่ต้องการอย่างนั้น ผมเองก็มีปัญญา พิจารณาความจริง นะครับ ผมเชื่อในความดีของผม 
พุทธประวัติ
”พุทธกิจ ๔๕ พรรษา ของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า” ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก
ธรรมะสวัสดี จักขอนำเสนอ เรื่อง “สถานที่เสวยวิมุตติสุข ๔๙ วัน”
มหาสถูปเกสเรีย หรือเกสรียา มีความสำคัญอย่างไร
ประวัติพุทธศาสนา
ความเป็นมาของ พุทธคยา Bodhgaya (โดยย่อ)
“ทรงเปิดโลกเสด็จลงจากดาวดึงส์สวรรค์”
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่  ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง ๒ อย่างนี้
ปกิณกะ
เมืองโกสัมพี แค้วนวังสะ อินเดีย
ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13 โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ (๕)
ตามรอยพระพุทธเจ้า_ครั้งที่13 โดย สำนักปฏิบัติธรรมดงยาง จังหวัดศีรษะเกษ (๔)
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

WRITE BY VEEZA
จิตพ้นไปจากความเป็นภวังค์แล้ว ก็ยังรักษาองค์แห่งภพต่อไปได้ เพราะเหตุใด ?
432
0
VeeZa, บทความ

จิตพ้นไปจากความเป็นภวังค์แล้ว ก็ยังรักษาองค์แห่งภพต่อไปได้ เพราะเหตุใด ?

ภาวะองค์แห่งภพ คืออะไร ? แม้จิตพ้นไปจากความเป็นภวังค์แล้ว ก็ยังรักษาองค์แห่งภพ ...
“ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกในบทสังฆคุณไหม ?”
382
0
VeeZa, บทความ

“ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกในบทสังฆคุณไหม ?”

มีคำถามว่า "ฆราวาส บรรลุเป็นอริยบุคคล ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ อริยบุคคล 8 จำพวกใน ...