SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Breaking News

NEWS / ข่าว
แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์โรฮิงญา หนักถึงขั้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์

ข่าว
Posted: 21 Nov 2017 03:04 AM (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) รัฐบาลพม่าเป็นเจ้าภาพระบบแบ่งแยกเชื้อชาติตั้งแต่เชิงนโยบายถึงการใช้ความรุนแรง โรฮิงญาโดนกีดกันการเข้าถึงสถานะพลเมือง การศึกษา สาธารณสุข ทำพิธีทางศาสนา เรียกร้อง ...
“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

“ธรรมยาตราสันติภาพโลก”

ข่าว
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ "ธรรมยาตราสันติภาพโลก" วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากเปิดงานวันที่ ๓ สาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ ครั้งที่ ๒ พระสงฆ์นานาชาติ ๒๐๐ รูป ร่วมกันเดินธรรมยาตราสันต ...
บทความ / Articles
ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

ใครคือเจ้าของพุทธศาสนา?: ถอดรื้อความคิดเรื่องการสังคายนาเพื่อแก้ปัญหาภิกษุณีไทย

บทความ, สังคม
Posted: 21 Nov 2017 06:15 AM PST (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไ ชาญณรงค์ บุญหนุน   1. บทนำ บทความนี้ปรับปรุงจากบทความชื่อ “การปกป้องสุทธิภาวะของสังคายนากับศาสนาอนุรักษนิยม” ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อใช้ ...
ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง

บทความ, สังคม
ทองย้อย แสงสินชัย ตัวอย่างเรื่องที่เข้าใจผิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง --------------------------------------- คำกลอนที่ว่า - เมืองใดไม่มีทหารหาญ.......เมืองนั้นไม่นานเป็นข้า เมืองใดไร้จอ ...
คลังปริยัติ
คลังปริยัติ
อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖
(๑) หมวดอายตนะ (เครื่องต่อ) ภายใน ๖ ๑. จักขายตนะ เครื่องต่อ คือ ตา หมายถึง จักขุปสาท ๒. โสตายตนะ เครื่องต่อ คือ หู หมายถึง โสตปสาท ๓. ฆานายตนะ เครื่องต่อ คือ จมูก หมายถึง ฆานปสาท ๔. ชิวหายตนะ เครื่องต่อ คือ ลิ้น หมายถึง ชิวหาปสาท ๕. กายายตนะ เครื่องต่อ คือ กาย หมายถึง กายปสาท ๖. มนายตนะ เครื่องต่อ คือ ใจ หมายถึง วิญญาณธาตุ คื ...
พุทธศาสน์ร่วมสมัย
สุภาษิตสำนวนไทย
สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๓

สุภาษิต สำนวนไทย ๒
สุภาษิต สำนวนไทย ๑
ประวัติพระสาวก
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๓. คราวเมื่อทรงปลงพระชนม์มายุสังขาร
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๒. ปัจฉิมทัสนา ณ เวสาลี
พระอานนท์พุทธอนุชา ตอนที่ ๒๑. ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย / Multimedia
พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”
พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ "สาวัตถี" ว่าด้วยเรื่องเมืองสาวัตถี ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในแง่ของการเผยแผ่แสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
พุทธประวัติ
พุทธจักรไทยในแดนพุทธภูมิ “สาวัตถี”
สัตตมหาสถาน : สถานที่เสวยวิมุตติสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 7
พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอน 54 – ตอนจบ ช่วง 1- 4
ประวัติพุทธศาสนา
สารคดี พุทธประวัติย่อ และ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล
พระพุทธโฆสะ,คัมภีร์วิสุทธิมรรค และการสังคายนา 1-3
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานถึงการทำสังคายนาครั้งที่ ๑
พุทธธรรมจากไตรปิฎก
อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย

อารัมมณาสันนวิถี เวลาใกล้จะตาย จะมีอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตาย สรรพสัตว์ย่อมตายไป ...
ปกิณกะ
วสันตดิลก  พร่างพราวราวหยาดฝน  อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-ดิ-หฺลก  ประกอบด้วยคำว่า วสันต + ดิลก
กตฺวาน กฏฺฐมุทรํ อิว คพฺภินียา  ไม่ใช่ …คพฺภินิยา  อ่านว่า กัด-ต๎วา-นะ-กัด-ถะ-มุ-ทะ-รัง-อิ-วะ-คับ-พิ-นี-ยา
ถวายสังฆทาน   แล้วเราก็ตกหลุมพรางของภาษาโดยไม่รู้ตัว  ประกอบด้วยคำว่า ถวาย + สังฆทาน
ธรรมะภาคปฏิบัติ
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๕
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๔
๔๕ พรรษาของพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๕๓
รวมวีดีโอสอนธรรมะต่าง ๆ

HOME

Powered By : VeeZa