Author: admin

สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

ทองย้อย แสงสินชัย สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด” (๑) “สิกขัง” เขียนแบบบาลีเป็น “สิกฺขํ” รูปคำเดิมคือ “สิกฺขา” (สิก-ขา) รากศัพท์มาจาก สิกฺขฺ (ธาตุ = ศึกษา, เรียนรู้) + อ ปัจจัย + อา (ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์) : สิกฺขฺ + อ = ...
จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ

จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ

บทความ, สังคม
0
6
ทองย้อย แสงสินชัย จากสมาธิสั้น : ถึงหายนะของมนุษยชาติ -------------------------- คำว่า “สมาธิสั้น” นี้ผมได้ยินพูดกันมานาน แรกๆ จำได้ว่าพูดกันในวงวิชาการศึกษา พูดถึงลักษณะนิสัยของเด็กบางคนที่สนใจอะไรๆ เพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ ได้สิ่งนี้ ชอบอยู ...
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล…

บทความ, สังคม
0
11
เรื่องที่พระมหาอภิชาติ ลาสิกขา ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องกังวล... พุทธศาสนา ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๆ ๔ อย่าง คือ ๑. พุทธศาสนา ประกอบด้วยพุทธบริษัท ๔ (ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) ไม่ใช่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของใคร, พุทธศาสนา ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของพระภิกษุ  ไม่ใช่กร ...
ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ผ้าจำนำพรรษา บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต บอกไว้ว่า - “ผ้าจำนำพรรษา : ผ้าที่ทายกถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล; เรียกเป็นคำศัพท์ว่า ผ้าวัสสา ...
นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

ทองย้อย แสงสินชัย  นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน (๑) “นาฏ” บาลีอ่านว่า นา-ตะ รากศัพท์มาจาก นฏฺ (ธาตุ = ฟ้อนรำ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ (ยืดเสียง) อะ ที่ น-(ฏฺ) เป็น อา (นฏฺ > นาฏ) : นฏฺ + ณ = นฏณ > นฏ > ...
เรื่องการลาสิกขา ของพระมหาอภิชาติ

เรื่องการลาสิกขา ของพระมหาอภิชาติ

บทความ
0
25
เรื่องของท่านมหาอภิชาติ ลาสิกขา อาจจะมีสาเหตุหลาย ๆ อย่าง (คาดเดาตามสถานการณ์) - ความกดดัน อาจเกิดจากตัวของท่านเอง - ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรสงฆ์ - ความกดดัน อาจเกิดจากหน่วยงานของรัฐเผด็จการ - ความกดดัน อาจเกิดจากองค์กรนอกพุทธศาสนา - ตัวท่านมหาอภิชาติ ทั้งบทบาทที่ปรากฎ ก็อาจจะ ...
สุเนตร: มโนทัศน์กษัตริย์อยุธยา ศาสนากับที่ทางอาณาจักร และ ปวศ. ชาตินิยม

สุเนตร: มโนทัศน์กษัตริย์อยุธยา ศาสนากับที่ทางอาณาจักร และ ปวศ. ชาตินิยม

สุเนตร ชุตินธรานนท์ Posted: 18 Sep 2017 11:55 AM PDT (อ้างอิงจากอีเมล์ข่าว เว็บไซต์ประชาไท) ตำแหน่งแห่งที่ของอยุธยาในทางจิตวิญญาณและการเมือง จักรวาลพุทธ-พราหมณ์สะท้อนผ่านบทบาทและสมัญญานามกษัตริย์ จักรวรรดินิยมเบียดสยามจากศูนย์กลางจักรวาล ปรับตนเองตามระเบียบโลกใหม่ สร้างชาติบนประวัติศ ...
กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

ทองย้อย แสงสินชัย กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด “กาบุรุษ” บาลีเป็น “กาปุริส” อ่านว่า กา-ปุ-ริ-สะ ตำราไวยากรณ์แสดงรูปวิเคราะห์ (กระบวนการแยกแยะเพื่อหาความหมาย) ไว้ว่า - กุจฺฉิตพฺโพ จ โส ปุริโส จาติ กาปุริโส แปล: บุรุษ ...
ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มีคำว่า “ปราชญ์” บอกไว้ว่า - “ปราชญ์ : (คำนาม) ผู้มีปัญญารอบรู้. (ส. ปฺราชฺญ).” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ปรับแก้เป็น - “ปราชญ์ : (ค ...
ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม (๑) “ปฏิเวธ” บาลีอ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + วิธฺ (ธาตุ = แทง, เจาะ; รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ...
ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม (๑) “ปฏิปัตติ” บาลีเขียน “ปฏิปตฺติ” (ปะ-ติ-ปัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + ปทฺ ( (๒) “ปฏิบัติ” บาลี ...
ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย  ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม (๑) “ปริยัติ” บาลีเป็น “ปริยตฺติ” (ปะ-ริ-ยัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปริ (คำอุปสรรค = รอบๆ, ทั่วไป) + อปฺ (ธาตุ = ถึง, บรรลุ) + ต ปัจจัย ...

HOME

Powered By : VeeZa