Author: admin

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7) ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า”

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7) ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า”

บทความ
0
22
ทองย้อย แสงสินชัย จงเรียกมันว่าความเสื่อม (7) ------------------------- ตอน-แผน “กันที่ไว้รอท่า” ถ้าจะพูดเรื่องศาสนาประจำชาติตอนนี้ คงไม่เป็นการผิดกาลเทศะนะครับ คือมีพระคุณเจ้าระดับพระเถระรูปหนึ่งท่านยังมีความตั้งใจที่จะเรียกร้องให้บัญญัติศาสนาพ ...
พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

ทองย้อย แสงสินชัย  พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที ...
คำว่า “มรรค” ในทางพุทธศาสนา มีหลายนัย ที่นึกออก แสดงให้เห็นได้ดังนี้ คือ

คำว่า “มรรค” ในทางพุทธศาสนา มีหลายนัย ที่นึกออก แสดงให้เห็นได้ดังนี้ คือ

บทความ
0
32
คำว่า "มรรค" ในทางพุทธศาสนา มีหลายนัย ที่นึกออก แสดงให้เห็นได้ดังนี้ คือ "มรรค" ที่แปลว่า "ทาง,หนทาง,ข้อปฏิบัติ,ปฏิปทา,อวัยวะเพศ" ๑. ที่แปลว่า "ทาง,หนทาง,ข้อปฏิบัติ,ปฏิปทา" อันเป็นเหตุให้ถึงนิโรธ (นิพพาน) นั้น มีบาลีปรากฎว่า "เอกายโน อยํ ภิกฺขเว มคฺโค...ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้ ...
กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

0
20
ทองย้อย แสงสินชัย  กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์ (๑) “กัลป” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “กปฺปฺ” (กับ-ปะ) รากศัพท์มาจาก กปฺปฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : กปฺปฺ + อ = กปฺป (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ ...
สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

ทองย้อย แสงสินชัย สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ (๑) “สัทท” บาลีเขียน “สทฺท” (สัด-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สปฺปฺ (ธาตุ = สวด, พูด; รู้) + อ ปัจจัย, แปลง ปฺป เป ...
ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ทองย้อย แสงสินชัย  ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร (๑) “ภตฺต” (พัด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ภชฺ (ธาตุ = เสพ, คบหา) + ต ปัจจัย, แปลง ชฺ เป็น ตฺ : ภชฺ + ต = ภชต > ภตฺต แปลตามศัพท์ว่า “ข ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6) ตอน-ต้นแบบของคนดี

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6) ตอน-ต้นแบบของคนดี

บทความ, สังคม
0
25
ทองย้อย แสงสินชัย  จงเรียกมันว่าความเสื่อม (6) ------------------------- ตอน-ต้นแบบของคนดี เรื่องที่จะเขียนนี้เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรี-นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เขียนเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เกี่ยวกับความชอบความชังไม่ว่าจะทางการเมืองหรือทางส่ ...
ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ (หรือ อี) ปัจจัย ...
ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ทองย้อย แสงสินชัย ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา (๑) “ปริ” (ปะ-ริ) เป็นคำอุปสรรค (คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือม ...
พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา

พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา

ข่าว
0
19
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์บิณฑบาตโปรดชาวเมืองกุสินารา และน้อมนำอาหารบิณฑบาตไปถวายพระพุทธปรินิพพาน ภายในมหาปรินิพพานสถูป สาลวโนทยาน ในวันตักบาตรเทโว คือวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตาม ...
จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5) ตอน-นะจังงัง

จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5) ตอน-นะจังงัง

บทความ, สังคม
0
25
ทองย้อย แสงสินชัย จงเรียกมันว่าความเสื่อม (5) ------------------------- ตอน-นะจังงัง ญาติมิตรทั้งหลายเคยสังเกตปรากฏการณ์ทางสังคมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้กันบ้างหรือเปล่าครับ ๑ เวลาใครเอาพฤติการณ์ที่ศาสนาหนึ่งกำลังทำอะไรที่มีผลกระทบถึงพระพุทธศาสนาขึ้ ...

HOME

Powered By : VeeZa