เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Author: admin

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น4

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น4

พระไตรปิฎกศึกษา
0
9
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทาของผู้ใดบริสุทธิ์แล้ว เช่นเป็นผู้ได้จตุตถฌาน (ฌาน ๔) แล้วเป็นต้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจะตรัสบอกวิปัสสนาแก่ผู้นั้น บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบุพภาคปฏิ ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
6
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทาของผู้ใดบริสุทธิ์แล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจะไม่ตรัสบุพภาคปฏิปทาอีก แต่จักตรัสบอกวิปัสสนาซึ่งเป็นปทัฏฐานแห่งพระอรหัตแก่ผู้นั้น บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบ ...
บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทา คือ ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น ได้แก่ (๑) ศีลสังวร (๒) ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย (๓) ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ (๔) การประกอบเนืองๆ ซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่น (๕) สัทธรรม ๗ (๖) ฌาน ๔ บ ...
บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น

พระไตรปิฎกศึกษา
0
5
พระไตรปิฎกศึกษา  บุพภาคปฏิปทา ข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้น เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงแสดงบุพภาคปฏิปทาแก่บางคน เหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงบุพภาคปฏิปทาแก่บางคน บทว่า ฉธาตุโร อยํ ความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสข้อปฏิบัติส่วนเบื้องต้นแก่กุ ...
ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท

ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา ผู้อยู่ด้วยความประมาท และ ผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “นันทิยะ บุคคลใด ไม่มีองค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ โดยประการทั้งปวง เราเรียกบุคคลนั้นว่า เป็นผู้เหินห่าง ตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชน อนึ่ง อริยสาวกเ ...
โสตาปัตติยังคะ ๔ กับอินทรีย์ ๕

โสตาปัตติยังคะ ๔ กับอินทรีย์ ๕

พระไตรปิฎกศึกษา
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา พึงเห็นสัทธินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในโสตาปัตติยังคะ ๔  พึงเห็นวิริยินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในสัมมัปปธาน ๔  พึงเห็นสตินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในสติปัฏฐาน ๔  พึงเห็นสมาธินทรีย์ได้ที่ไหน พึงเห็นได้ในฌาน ๔ พึงเห็นปัญญินทรีย์ได้ที่ ...
ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ

ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ

พระไตรปิฎกศึกษา
0
8
พระไตรปิฎกศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ชื่อว่า ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ * บทว่า สปฺปุริสสํเสเว คือ การคบสัตบุรุษ ได้แก่ ในการคบคนดีโดยชอบ. บทว่า อธิโมกฺขาธิปเตยฺยฏฺเฐน ด้วยอรรถว่าเป็นใหญ่ในการน้อมใจเชื่อ คือด้วยอรรถว่าความเป็นใหญ่ในอินทรีย์ที่เหล ...
หวังจะเป็นพระโสดาบัน

หวังจะเป็นพระโสดาบัน

พระไตรปิฎกศึกษา
0
6
พระไตรปิฎกศึกษา หวังจะเป็นพระโสดาบัน ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุพึงหวังว่า ‘เราพึงเป็นพระโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการ สิ้นไป ไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า’ ภิกษุนั้น พึงทำศีลให้บริบูรณ์ หมั่นประกอบธรรมเครื่ ...
องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 

องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ 

พระไตรปิฎกศึกษา
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา องค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  ๑. สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๒. สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) ๓. โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ๔. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) “ภิกษุทั้งหลา ...
โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง

โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง

พระไตรปิฎกศึกษา
0
7
พระไตรปิฎกศึกษา โสดาปัตติยังคะ ๔ อย่าง คือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังสัทธรรม ๑ โยนิโสมนสิการ ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ * อริยมรรคมีองค์ ๘ ชื่อว่า โสต ในบทนี้ว่า โสตาปตฺติยงฺเคสุ.  การถึงการบรรลุอย่างสมบูรณ์ ชื่อว่า โสตาปตฺติ (การแร ...
สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา – นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ…

สู้เพื่อชาติและศาสนาพุทธของเรา - นี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุคดีความ...

HOME

Powered By : VeeZa