SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

เสโท = เหงื่อ ลำดับ 24 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เส-โท

เสโท = เหงื่อ ลำดับ 24 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เส-โท

ทองย้อย แสงสินชัย  เสโท = เหงื่อ ลำดับ 24 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เส-โท “เสโท” รูปคำเดิมเป็น “เสท” (เส-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สิทฺ (ธาตุ = ปล่อย, พ้น; ชุ่มชื่น) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อิ ที่ สิ-(ทฺ) เป็น เอ (สิทฺ > เสท) : สิทฺ + ณ = สิ ...
โลหิตํ = เลือด ลำดับ 23 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-หิ-ตัง

โลหิตํ = เลือด ลำดับ 23 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-หิ-ตัง

ทองย้อย แสงสินชัย  โลหิตํ = เลือด ลำดับ 23 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า โล-หิ-ตัง “โลหิตํ” รูปคำเดิมเป็น “โลหิต” (โล-หิ-ตะ) รากศัพท์มาจาก รุหฺ (ธาตุ = เกิด) + ต ปัจจัย, ลง อิ อาคมระหว่างธาตุกับปัจจัย (รุหฺ + อิ + ต),แผลง อุ ที่ รุ-(หฺ) เป็น โอ แล ...
ปุพฺโพ = น้ำหนอง ลำดับ 22 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปุบ-โพ

ปุพฺโพ = น้ำหนอง ลำดับ 22 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปุบ-โพ

ทองย้อย แสงสินชัย  ปุพฺโพ = น้ำหนอง ลำดับ 22 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปุบ-โพ “ปุพฺโพ” รูปคำเดิมเป็น “ปุพฺพ” (ปุบ-พะ) รากศัพท์มาจาก ปุพฺพฺ (ธาตุ = เต็ม) + อ ปัจจัย : ปุพฺพ + อ = ปุพฺพ แปลตามศัพท์ว่า “น้ำที่เต็มแผล” หมายถึง หนอง, หนองฝี, ความเปื ...
เสมฺหํ = เสลด ลำดับ 21 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เสม-หัง

เสมฺหํ = เสลด ลำดับ 21 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เสม-หัง

ทองย้อย แสงสินชัย  เสมฺหํ = เสลด ลำดับ 21 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า เสม-หัง “เสมฺหํ” รูปคำเดิมเป็น “เสมฺห” (เสม-หะ) รากศัพท์มาจาก สิลิสฺ (ธาตุ = ติดแน่น) + ม ปัจจัย, แปลง อิ ที่ สิ-(ลิสฺ) เป็น เอ (สิลิสฺ > เสลิสฺ) แล้วแปลง ลิสฺ เป็น ห (เสลิสฺ & ...
ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปิด-ตัง

ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปิด-ตัง

ทองย้อย แสงสินชัย  ปิตฺตํ = ดี, น้ำดี ลำดับ 20 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า ปิด-ตัง “ปิตฺตํ” รูปคำเดิมเป็น “ปิตฺต” (ปิด-ตะ) รากศัพท์มาจาก อปิ (คำอุปสรรค = ปราศจาก, หลีก) + ธา (ธาตุ = ปกปิด) + ต ปัจจัย, ลบ อ หน้า -ปิ (อปิ > ปิ) และ อา ที่ ธา แล้วแป ...
กรีสํ = อาหารเก่า ลำดับ 19 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า กะ-รี-สัง

กรีสํ = อาหารเก่า ลำดับ 19 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า กะ-รี-สัง

ทองย้อย แสงสินชัย  กรีสํ = อาหารเก่า ลำดับ 19 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า กะ-รี-สัง “กรีสํ” รูปคำเดิมเป็น “กรีส” (กะ-รี-สะ) รากศัพท์มาจาก - (1) กิรฺ (ธาตุ = เรี่ยราด) + อีส ปัจจัย, แปลง อิ ที่ กิ-(รฺ) เป็น อะ (กิรฺ > กร) : กิรฺ + อีส = กิรี ...
กรรณิการ์ ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์” อ่านว่า กัน-นิ-กา

กรรณิการ์ ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์” อ่านว่า กัน-นิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  กรรณิการ์ ต้นแบบของ “หิรัญญิการ์” และ “สุพรรณิการ์” อ่านว่า กัน-นิ-กา “กรรณิการ์” บาลีเป็น “กณฺณิการ” อ่านว่า กัน-นิ-กา-ระ รากศัพท์มาจาก กนิฏฺฐ (สิ่งที่เล็กน้อยที่สุดในชุดเดียวกัน) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง น ที่ ...
สุพรรณิการ์ เป็นภาษาอะไร อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา

สุพรรณิการ์ เป็นภาษาอะไร อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  สุพรรณิการ์ เป็นภาษาอะไร อ่านว่า สุ-พัน-นิ-กา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “สุพรรณิการ์ : (คำนาม) ชื่อไม้ต้นขนาดเล็ก ๒ ชนิดในสกุล Cochlospermum วงศ์ Cochlospermaceae คือ ชนิด C. regium (Mart. et Schrank) ...
หิรัญญิการ์ แปลว่าอะไร อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา

หิรัญญิการ์ แปลว่าอะไร อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา

ทองย้อย แสงสินชัย  หิรัญญิการ์ แปลว่าอะไร อ่านว่า หิ-รัน-ยิ-กา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “หิรัญญิการ์ : (คำนาม) ชื่อไม้เถา ๒ ชนิดในสกุล Beaumontia วงศ์ Apocynaceae คือ ชนิด B. murtonii Craib, กำลังช้างสาร ก็เรียก, และชนิ ...
อุทริยํ = อาหารใหม่ ลำดับ 18 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อุ-ทะ-ริ-ยัง

อุทริยํ = อาหารใหม่ ลำดับ 18 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อุ-ทะ-ริ-ยัง

ทองย้อย แสงสินชัย  อุทริยํ = อาหารใหม่ ลำดับ 18 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อุ-ทะ-ริ-ยัง “อุทริยํ” รูปคำเดิมเป็น “อุทริย” (อุ-ทะ-ริ-ยะ) รากศัพท์มาจาก อุทร + อิย ปัจจัย (๑) “อุทร” อ่านว่า อุ-ทะ-ระ รากศัพท์มาจาก อุ (คำอุปสรรค = ขึ้น, บน, นอก) + ทรฺ ( ...
กาวยประภา “บทกวีแห่งแสงสว่าง” อ่านตามที่ตาเห็นว่า กา-วะ-ยะ-ปฺระ-พา

กาวยประภา “บทกวีแห่งแสงสว่าง” อ่านตามที่ตาเห็นว่า กา-วะ-ยะ-ปฺระ-พา

ทองย้อย แสงสินชัย  กาวยประภา “บทกวีแห่งแสงสว่าง” อ่านตามที่ตาเห็นว่า กา-วะ-ยะ-ปฺระ-พา อ่านตามหลักภาษาว่า กาว-ยะ-ปฺระ-พา หรือ กาว-เวียะ-ปฺระ-พา ประกอบด้วยคำว่า กาวย + ประภา (๑) “กาวย” ตรงกับคำบาลีว่า “กาพฺย” (กาบ-เพียะ) รากศัพท์มาจาก กวิ (ก ...
อนฺตคุณํ = ไส้น้อย ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ

อนฺตคุณํ = ไส้น้อย ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ

ทองย้อย แสงสินชัย  อนฺตคุณํ = ไส้น้อย ลำดับ 17 ในอาการสามสิบสอง อ่านว่า อัน-ตะ-คุ-นัง ประกอบด้วย อนฺต + คุณํ (๑) “อนฺต” (อัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก อติ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย, ซ้อน นฺ ในตัวธาตุเอง (อติ > อนฺติ), ใช้สูตร “ลบสระหน้า” คื ...

HOME

Powered By : VeeZa