Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย มืดมนอนธการ ไม่ใช่ “มืดมนอนธกาล” อ่านว่า มืด-มน-อน-ทะ-กาน แยกศัพท์เป็น มืดมน + อนธการ (๑) “มืดมน” “มืด” เป็นคำไทยธรรมดา “มน” เป็นคำเสริม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มืดมน : (คำวิเศษณ์) มืดมัว, ม ...
อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล

ทองย้อย แสงสินชัย อันธพาล เป็นมากกว่าที่เราเข้าใจกัน อ่านว่า อัน-ทะ-พาน แยกศัพท์เป็น อันธ + พาล (๑) “อันธ” บาลีเป็น “อนฺธ” (อัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) อนฺธฺ (ธาตุ = มืดมิด, เสียการเห็น) + อ ปัจจัย : อนฺธฺ + อ = อนฺธ แปลตามศัพท์ว่ ...
อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน

ทองย้อย แสงสินชัย อวตาร อ่านว่า อะ-วะ-ตาน “อวตาร” เป็นรูปคำบาลีสันสกฤต อ่านว่า อะ-วะ-ตา-ระ รากศัพท์มาจาก อว (คำอุปสรรค = ลง) + ตรฺ ธาตุ = ข้าม) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” คือ อะ ที่ ต-(รฺ) เป็น อา (ตรฺ > ตาร) ...
ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา

ทองย้อย แสงสินชัย ธัชวิทยา อาจไม่คุ้นหน้าคุ้นตา แต่สำคัญ อ่านว่า ทัด-ชะ-วิด-ทะ-ยา แยกศัพท์เป็น ธัช + วิทยา (๑) “ธัช” บาลีเป็น “ธช” (ทะ-ชะ) รากศัพท์มาจาก ธชฺ (ธาตุ = ไป) + อ ปัจจัย : ธชฺ + อ = ธช (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ผ้าที่สะบัดไป” ...
ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต

ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต

ทองย้อย แสงสินชัย ปาปมุต อ่านว่า ปา-ปะ-มุด แยกศัพท์เป็น ปาป + มุต (๑) “ปาป” (ปา-ปะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปา (ธาตุ = รักษา) + อ ปัจจัย, ลง ป อาคม : ปา + อ + ป = ปาป แปลตามศัพท์ว่า “กรรมเป็นแดนรักษาตนแห่งเหล่าคนดี” (คือคนดีจะป้องกันตนโดยออกห่า ...
เทพี ไม่มี “นาง” ? อ่านตรงตัวว่า เท-พี

เทพี ไม่มี “นาง” ? อ่านตรงตัวว่า เท-พี

ทองย้อย แสงสินชัย
0
22
ทองย้อย แสงสินชัย เทพี ไม่มี “นาง” ? อ่านตรงตัวว่า เท-พี “เทพี” บาลีเป็น “เทวี” (เท-วี) รากศัพท์มาจาก เทว + อี ปัจจัย (๑) “เทว” (เท-วะ) รากศัพท์มาจาก ทิวฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง, เล่น, สนุก, เพลิดเพลิน) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ทิ-(วฺ) เป็น เอ ...
สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร

ทองย้อย แสงสินชัย สัตตนารถปริวัตร อ่านว่า สัด-ตะ-หฺนาด-ปะ-ริ-วัด แยกศัพท์เป็น สัตต + นารถ + ปริวัตร (๑) “สัตต” บาลีเป็น “สตฺต” อ่านว่า สัด-ตะ รากศัพท์มาจาก สญฺช (ธาตุ = ติด, ข้อง) + ต ปัจจัย, ลบ ญฺช, ซ้อน ต : สญฺช > ส + ตฺ + ต = สตฺต แป ...
วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา

วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา

ทองย้อย แสงสินชัย วิสาขบูชา ทำได้มากกว่าเวียนเทียน อ่านว่า วิ-สา-ขะ-บู-ชา แยกศัพท์เป็น วิสาข + บูชา (๑) “วิสาข” ศัพท์เดิมเป็น “วิสาขา” (วิ-สา-ขา) (เป็น “วิสาข” ก็มี) รากศัพท์มาจาก - (1) วิส (ตัดมาจาก “วิสทิส” = แตกต่างกัน) + ขณฺ (ธาตุ = ...
เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เปรียญธรรม เป็นมากกว่าการศึกษาของผู้ยากไร้ อ่านว่า ปะ-เรียน-ทำ แยกศัพท์เป็น เปรียญ + ธรรม (๑) “เปรียญ” มีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “เปรียญ” น่าจะมีที่มาจาก 2 ทาง คือ - (1) กลายรูปและเสียงมาจากคำว่า “ปริญญา” คือ อิ ที่ - ...
ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ

ทองย้อย แสงสินชัย ศรัทธาประสาทะ อ่านว่า สัด-ทา-ปฺระ-สา-ทะ ประกอบด้วย ศรัทธา + ประสาทะ (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม

ทองย้อย แสงสินชัย ค่านิยม อ่านตรงตัวว่า ค่า-นิ-ยม แยกศัพท์เป็น ค่า + นิยม (๑) “ค่า” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ค่า : (คำนาม) มูลค่าหรือราคาของสิ่งใด ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ที่มีประโยชน์ในทางใช้ ...
บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา

ทองย้อย แสงสินชัย บีฑา แปลว่าเบียดเบียน อ่านว่า บี-ทา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บีฑา : (คำแบบ: คำที่ใช้เฉพาะในหนังสือ ไม่ใช่คำพูดทั่วไป) (คำกริยา) เบียดเบียน, บีบคั้น, รบกวน, เจ็บปวด. (ส. ปีฑา).” พจนานุกรมฯ บอกว่ ...