SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา

0
18
ทองย้อย แสงสินชัย อนิจฺจา วต สงฺขารา อ่านว่า อะ-นิด-จา วะ-ตะ สัง-ขา-รา เป็นคำบาลีที่คุ้นหูคนไทยมากอีกคำหนึ่ง เป็นข้อความบาทหนึ่งหรือวรรคหนึ่งในคาถา (= คำประพันธ์) 4 วรรค หรือ 1 บท จะได้ยินเวลาไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ผู้ตาย เช่น สวดพระอภิธรรม ...
เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

เกยุรา – เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน

ทองย้อย แสงสินชัย  เกยุรา - เกยูร คนละคำเดียวกัน อ่านว่า เก-ยุ-รา / เก-ยูน คำว่า “เกยุรา” ไม่มีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ในคัมภีร์บาลีก็ไม่มีศัพท์ว่า “เกยุรา” แต่มีศัพท์ “เกยูร” “เกยูร” บาลีอ่านว่า เก-ยู-ระ รากศัพท์มาจาก เก (ธ ...
อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม–) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ

ทองย้อย แสงสินชัย อันติมบุรุษ ผู้มาถึงจุดสิ้นสุดของเส้นทาง อ่านว่า อัน-ติ-มะ-บุ-หฺรุด (ไม่ใช่ อัน-ติม--) แยกศัพท์เป็น อันติม + บุรุษ (๑) “อันติม” บาลีเขียน “อนฺติม” อ่านว่า อัน-ติ-มะ รูปคำเดิมมาจาก อนฺต + อิม ปัจจัย (ก) “อนฺต” (อัน-ตะ) ...
ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทักษิณาวรรต – อุตราวรรต เวียนขวา – เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด

ทองย้อย แสงสินชัย ทักษิณาวรรต - อุตราวรรต เวียนขวา - เวียนซ้าย อ่านว่า ทัก-สิ-นา-วัด / อุด-ตะ-รา-วัด “ทักษิณาวรรต” บาลีเป็น “ทกฺขิณาวฏฺฏ” (ทัก-ขิ-นา-วัด-ตะ) แยกศัพท์เป็น ทกฺขิณ + อาวฏฺฏ “อุตราวรรต” บาลีเป็น “อุตฺตราวฏฺฏ” (อุด-ตะ-รา-วัด-ตะ) แยก ...
บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน

ทองย้อย แสงสินชัย  บรรจถรณ์ ใครจะนอนแบบไหน อ่านว่า บัน-จะ-ถอน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บรรจถรณ์ : (คำแบบ) (คำนาม) เครื่องลาด, เครื่องปู, ที่นอน. (ป. ปจฺจตฺถรณ).” พจนานุกรมฯ บอกว่า “บรรจถรณ์” บาลีเป็น “ปจฺจตฺถรณ” ...
ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ

ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ

ทองย้อย แสงสินชัย ปรโลกวัชชะ ไม่ใช่ “โลกวัชชะ” อ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ-วัด-ชะ แยกศัพท์เป็น ปรโลก + วัชชะ (๑) “ปรโลก” บาลีอ่านว่า ปะ-ระ-โล-กะ แยกศัพท์เป็น ปร + โลก (ก) “ปร” บาลีอ่านว่า ปะ-ระ รากศัพท์มาจาก ป (แทนศัพท์ หึสา = เบียดเบียน) + รมฺ ...
พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ

ทองย้อย แสงสินชัย  พุทธนิติ พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ อย่างเดียวท่าจะไม่พอ อ่านตามประสงค์ว่า พุด-ทะ-นิ-ติ ประกอบด้วยคำว่า พุทธ + นิติ (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที ...
กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์

0
39
ทองย้อย แสงสินชัย  กัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก อ่านว่า กัน-ละ-ปะ-พฺรึก แยกศัพท์เป็น กัลป + พฤกษ์ (๑) “กัลป” เป็นรูปคำสันสกฤต บาลีเป็น “กปฺปฺ” (กับ-ปะ) รากศัพท์มาจาก กปฺปฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : กปฺปฺ + อ = กปฺป (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ ...
สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ

ทองย้อย แสงสินชัย สัททสัญญาสาธุการ ประชาธิปไตยในพิธีทอดกฐิน อ่านว่า สัด-ทะ-สัน-ยา-สา-ทุ-กาน แยกศัพท์เป็น สัทท + สัญญา + สาธุการ (๑) “สัทท” บาลีเขียน “สทฺท” (สัด-ทะ) รากศัพท์มาจาก - (1) สปฺปฺ (ธาตุ = สวด, พูด; รู้) + อ ปัจจัย, แปลง ปฺป เป ...
ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร

ทองย้อย แสงสินชัย  ภัตตราหาร บกพร่องโดยสุจริต คำที่ถูกต้องคือ “ภัตตาหาร” แยกศัพท์เป็น ภัตต + อาหาร (๑) “ภตฺต” (พัด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ภชฺ (ธาตุ = เสพ, คบหา) + ต ปัจจัย, แปลง ชฺ เป็น ตฺ : ภชฺ + ต = ภชต > ภตฺต แปลตามศัพท์ว่า “ข ...
ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีธนญชัย เจ้าตำรับเล่ห์ลิ้น อ่านว่า สี-ทะ-นน-ไช แยกศัพท์เป็น ศรี + ธน + ชัย (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ (หรือ อี) ปัจจัย ...
ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ทองย้อย แสงสินชัย ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา (๑) “ปริ” (ปะ-ริ) เป็นคำอุปสรรค (คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือม ...

HOME

Powered By : VeeZa