เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ

สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ

ทองย้อย แสงสินชัย  สกิเทว หลุมพรางของสนธิ อ่านว่า สะ-กิ-เท-วะ มีข้อความภาษาบาลีในพระไตรปิฎกที่เป็นประเด็นถกเถียง ขอยกมาแห่งหนึ่งดังนี้ - .................. ปุน จปรํ มหาลิ ภิกฺขุ ติณฺณํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา ราคโทสโมหานํ ตนุตฺตา สกทาคามี โหติ ...
อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ)

อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ)

ทองย้อย แสงสินชัย  อมฤต อ่านว่า อะ-มะ-ริด ก็ได้ อะ-มะ-รึด ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ) “อมฤต” บาลีเป็น “อมต” (อะ-มะ-ตะ) รากศัพท์มาจาก น + มต (๑) “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ (no, not) แปลง น เป็น อ ตามกฎการประสมของ น + กล่าวค ...
มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก

มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก

ทองย้อย แสงสินชัย มรดก มาจากภาษาอะไร อ่านว่า มอ-ระ-ดก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “มรดก : (คำนาม) สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือที่สืบทอดมาแต่บรรพกาล; (คำที่ใช้ในกฎหมาย) ทรัพย์สินทุกชนิดตลอดทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับ ...
พระคาถาสวมมงคล และถอดมงคล โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

พระคาถาสวมมงคล และถอดมงคล โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  พระคาถาสวมมงคล --------------------- ครูครับ ผมจะแต่งลูกชายในปีนี้ ประมาณเดือนสิงหาคม จึงขอความเมตตาครู กรุณาบอกกล่าวคาถาสวมมงคลบ่าวสาวกับคำแปล ครับ ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับผู้อื่นด้วย จึงเรียนถามโดยเปิดเผยครับ ...
อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม

อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม

ทองย้อย แสงสินชัย  อุณาโลม อ่านว่า อุ-นา-โลม ประกอบ อุณา + โลม (๑) “อุณา” บาลีเป็น “อุณฺณา” (อุน-นา) รากศัพท์มาจาก อุ (ตัดมาจาก “อุป” (อุ-ปะ) คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้) + นมฺ (ธาตุ = นอบน้อม; นำไป) อ ปัจจัย, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ (นมฺ > น), แ ...
โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ)

โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ)

ทองย้อย แสงสินชัย โอษฐ์ ไม่ใช่ “ปาก” อ่านว่า โอด “โอษฐ์” บาลีเป็น “โอฏฺฐ” (โอด-ถะ) รากศัพท์มาจาก (1) อุสฺ (ธาตุ = เผา, เร่าร้อน) + ต ปัจจัย, แผลง อุ ที่ อุ-(สฺ) เป็น โอ (อุสฺ > โอส), แปลง สฺต (คือ สฺ ที่ อุสฺ และ ต ปัจจัย) เป็น ฏฺฐ : ...
อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ)

อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ)

ทองย้อย แสงสินชัย อาขยาน ยังจำได้ไหม อ่านว่า อา-ขะ-หฺยาน ก็ได้ อา-ขะ-ยาน ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “อาขยาน : (คำนาม) บทท่องจํา; การเล่า, การบอก; การสวด; เรื่อง, นิทาน. (ส.; ป. อกฺขาน).” พจนานุกร ...
มายาคติ คืออะไร? อ่านว่า มา-ยา-คะ-ติ แยกศัพท์เป็น มายา + คติ

มายาคติ คืออะไร? อ่านว่า มา-ยา-คะ-ติ แยกศัพท์เป็น มายา + คติ

ทองย้อย แสงสินชัย มายาคติ คืออะไร? อ่านว่า มา-ยา-คะ-ติ แยกศัพท์เป็น มายา + คติ (๑) “มายา” ในภาษาบาลีรากศัพท์มาจาก - (1) มย (อสูร) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ยืดเสียง อะ ที่ ม-(ย) เป็น อา (มย > มาย) + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : มย + ณ ...
โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

ทองย้อย แสงสินชัย  โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี (๑) “โหร” บาลีเป็น “โหรา” (โห-รา) รากศัพท์มาจาก หุร (โลกหน้า, อนาคต) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ หุ-(ร) เป็น โอ (หุร > โหร) ...
ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ทองย้อย แสงสินชัย  ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม (๑) “ลักข” บาลีเป็น “ลกฺข” (ลัก-ขะ) รากศัพท์มาจาก ลกฺขฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : ลกฺขฺ + อ = ลกฺข (นปุงสกลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า ( ...
เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร คำว่า “เซ็น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เซ็น ๓ : (คำกริยา) ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ภาษาปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค ...
ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทองย้อย แสงสินชัย ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี (๑) “ทวาร” บาลีเป็น “ทฺวาร” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า ทัว-อา-ระ (เสียง ทัว- รวบกับ อา-) รากศัพท์มาจาก - (1) ทฺวิ (สอง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจั ...

HOME

Powered By : VeeZa