SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)

จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี)

ทองย้อย แสงสินชัย จักรพรรดินี ดูให้ดี-ไม่ใช่ wife ของจักรพรรดิ อ่านว่า จัก-กะ-พัด-ดิ-นี บาลีเป็น “จกฺกวตฺตินี” (จัก-กะ-วัด-ติ-นี) แยกศัพท์เป็น จกฺกวตฺติ + อินี ปัจจัย (๑) “จกฺกวตฺติ” แยกศัพท์เป็น จกฺก + วตฺติ ก) “จกฺก” (จัก-กะ) รากศัพ ...
มรรคผล อ่านว่า มัก-ผน แยกศัพท์เป็น มรรค + ผล

มรรคผล อ่านว่า มัก-ผน แยกศัพท์เป็น มรรค + ผล

ทองย้อย แสงสินชัย มรรคผล อ่านว่า มัก-ผน แยกศัพท์เป็น มรรค + ผล (๑) “มรรค” บาลีเป็น “มคฺค” (มัก-คะ) รากศัพท์มาจาก - (1) มคฺคฺ (ธาตุ = ไป, ถึง; แสวงหา) + อ ปัจจัย : มคฺค + อ = มคฺค แปลตามศัพท์ว่า (1) “ทางเป็นเครื่องไปสู่ที่ต้องการได้โดยตรง” (2) ...
อสุรกาย ไม่ได้มาในร่างร้ายเสมอไป อ่านว่า อะ-สุ-ระ-กาย แยกศัพท์เป็น อสุร + กาย

อสุรกาย ไม่ได้มาในร่างร้ายเสมอไป อ่านว่า อะ-สุ-ระ-กาย แยกศัพท์เป็น อสุร + กาย

ทองย้อย แสงสินชัย อสุรกาย ไม่ได้มาในร่างร้ายเสมอไป อ่านว่า อะ-สุ-ระ-กาย แยกศัพท์เป็น อสุร + กาย (๑) “อสุร” บาลีอ่านว่า อะ-สุ-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) น (ไม่, ไม่ใช่) + สุรฺ (ธาตุ = สนุกสนาน; รุ่งเรือง) + อ ปัจจัย, แปลง น เป็น อ : น &g ...
ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ

ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ

ทองย้อย แสงสินชัย ทุมมังกุ เสนอไว้ในวงวรรณ อ่านว่า ทุม-มัง-กุ แยกศัพท์เป็น ทุ + มังกุ (๑) “ทุ” เป็นคําอุปสรรค (อุปสรรค : คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือมีความหมายตรงข้ ...
บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ

บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ

ทองย้อย แสงสินชัย บุญญาธิการ อ่านว่า บุน-ยา-ทิ-กาน แยกศัพท์เป็น บุญ + อธิการ (๑) “บุญ” บาลีเป็น “ปุญฺญ” อ่านว่า ปุน-ยะ รากศัพท์มาจาก - (1) ปุ (ธาตุ = ชำระ สะอาด) + ณฺย ปัจจัย, ลง น อาคม, ลบ ณฺ, แปลง นฺย (คือ น อาคม + (ณฺ)-ย ปัจจัย) เป็น ญ ...
มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ

มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ

ทองย้อย แสงสินชัย มลพิษ ไม่ใช่ “มลภาวะ” อ่านว่า มน-ละ-พิด แยกศัพท์เป็น มล + พิษ (๑) “มล” บาลีอ่านว่า มะ-ละ รากศัพท์มาจาก มลฺ (ธาตุ = เคลื่อนที่; มัวหมอง) + อ ปัจจัย : มลฺ + อ = มล แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งที่เคลื่อนออกมา” (เช่นสิ่งสกปร ...
วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข

วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข

ทองย้อย แสงสินชัย วิมุตติสุข อุปมาเหมือนช่วงเวลาแห่งการฉลองความสำเร็จ อ่านว่า วิ-มุด-ติ-สุก แยกศัพท์เป็น วิมุตติ + สุข (๑) “วิมุตติ” บาลีเขียน “วิมุตฺติ” (มีจุดใต้ ตฺ) อ่านว่า วิ-มุด-ติ) รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต ...
คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ

ทองย้อย แสงสินชัย คิหิปฏิบัติ ยาสามัญประจำวัด : ใช้เองก็ได้ บอกให้เขาใช้ก็ดี อ่านว่า คิ-หิ-ปะ-ติ-บัด แยกศัพท์เป็น คิหิ + ปฏิบัติ (๑) “คิหิ” อ่านว่า คิ-หิ รากศัพท์มาจาก คห + อี ปัจจัย ก) “คห” (คะ-หะ) รากศัพท์มาจาก คหฺ (ธาตุ = จับ, ยึด, ...
วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์

วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
73
ทองย้อย แสงสินชัย วิกฤตการณ์ อ่านว่า วิ-กฺริด-ตะ-กาน แยกศัพท์เป็น วิกฤต + การณ์ (๑) “วิกฤต” บาลีเป็น “วิกต” รากศัพท์มาจาก วิ (= พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + กรฺ (ธาตุ = ทำ) + ต ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ (กรฺ > ก) : วิ + กรฺ = วิกร > วิก + ต ...
กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา

กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
56
ทองย้อย แสงสินชัย กถังกถีกถา บาลีภาษาก็มีเล่นคำ อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี-กะ-ถา แยกศัพท์เป็น กถังกถี + กถา (๑) “กถังกถี” บาลีเขียน “กถํกถี” อ่านว่า กะ-ถัง-กะ-ถี รากศัพท์มาจาก - 1) กถํ (คำอุปสรรค = อย่างไร) + กถํ + อี ปัจจัย, ลบนิคหิตที่ ...
ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด

ทองย้อย แสงสินชัย, ปกิณกะ
0
142
ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิจจสมุปบาท สูง แต่ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจ อ่านว่า ปะ-ติด-จะ-สะ-หฺมุบ-บาด “ปฏิจจสมุปบาท” รากศัพท์มาจาก ปฏิจฺจ + สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน) + อุ (คำอุปสรรค = ขึ้น) + ปทฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลงนิคหิต ที่ สํ เป็ ...
มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

มองการสอบบาลี เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น

ทองย้อย แสงสินชัย, บทความ
0
60
ทองย้อย แสงสินชัย มองการสอบบาลี ------------------- เห็นอนาคตริบหรี่ของพระพุทธศาสนา และไม้พิสดารกิ่งก้านใหญ่กว่าต้น ........... การสอบบาลีสนามหลวงของคณะสงฆ์ประจำปีนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงแรก เปรียญธรรม ๖, ๗, ๘, ๙ สอบไปเมื่อต้นเดือน ๓ ปี ...

HOME

Powered By : VeeZa