เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ทองย้อย แสงสินชัย ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ (๑) “ชรา” บาลีอ่านว่า ชะ-รา รากศัพท์มาจาก ชรฺ (ธาตุ = เสื่อมวัย, แก่) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : ชรฺ + อ = ชร + อา = ชรา แปลตามศัพ ...
ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย เวลาแต่งภาษาบาลีที่มีชื่อคนหรือชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย ท่านว่าให้คงชื่อนั้นไว้ ไม่ต้องแปลเป็นบาลี เช่น “อุบาสกชื่อทองย้อย” ก็ให้แต่งเป็นบาลีว่า “ทองย้อย” อิติ ทยยภาสาย ลทฺธนาโม อุปาสโก  แปลว่า “อุบาสกผู้ม ...
วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

ทองย้อย แสงสินชัย  วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต (๑) “วชิร” บาลีอ่านว่า วะ-ชิ-ระ รากศัพท์มาจาก วช (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อิร ปัจจัย : วชฺ + อิร = วชิร แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ ...
จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

ทองย้อย แสงสินชัย จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก “จริยวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยะ-วัด “จริยาวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วัด แยกศัพท์เป็น จริย + วัตร, จริยา + วัตร (๑) “จริย” บาลีอ่านว่า จะ-ริ-ยะ มาจากรากศัพท์ว่า จรฺ (ธาตุ = ประพฤติ, ดำเนินไป) + อิ ...
เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

ทองย้อย แสงสินชัย เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์ (๑) “เวท” บาลีอ่านว่า เว-ทะ รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง อิ ที่ วิ-(ทฺ) เป็น เอ (วิทฺ > เวท) : วิทฺ + ณ = วิทณ > วิท > เวท ...
ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้

โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้

ทองย้อย แสงสินชัย   โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ) แยกศัพท์เป็น โจร + กรรม (๑) “โจร” บาลีอ่านว่า โจ-ระ รากศัพท์มาจาก จุรฺ (ธาตุ = ลัก, ขโมย) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ จุ-(รฺ) ...
พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร

พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร

ทองย้อย แสงสินชัย  พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ, แปลง ต เป็น ธฺ (นัยหนึ่งว่า แปลง ธฺ ที ...
เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย

เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย

ทองย้อย แสงสินชัย เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย (๑) “เล่ห์” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เลห, เล่ห์ : (คำนาม) กลอุบายหรือเงื่อนงําอันอาจทําให้คนอื่นหลงผิด เข้ ...
โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ

โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ

ทองย้อย แสงสินชัย โรคศิลปะ ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร อ่านตามพจนานุกรมฯ ว่า โรก-สิน-ละ-ปะ แยกศัพท์เป็น โรค + ศิลปะ (๑) “โรค” บาลีอ่านว่า โร-คะ รากศัพท์มาจาก รุชฺ (ธาตุ = เสียดแทง, ทำลาย) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ รุ-(ชฺ) เป็น โอ (รุชฺ > โร ...
ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรีวิไล คำไทยล้อฝรั่ง อ่านว่า สี-วิ-ไล แยกคำเป็น ศรี + วิไล (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ หรือ อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...
เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์

ทองย้อย แสงสินชัย เทววาจิกสรณคมน์ ถ้าไม่บอก จะอ่านถูกไหม? อ่านว่า ทะ-เว-วา-จิ-กะ-สะ-ระ-นะ-คม แยกศัพท์เป็น เทว + วาจิก + สรณ + คมน์ (๑) “เทว” คำนี้บาลีเป็น “เทฺว” มีจุดใต้ ทฺ ซึ่งบังคับให้ ทฺ กับ ว ต้องออกเสียงควบกัน อ่านว่า ทะ-เว ออกเสียง ท ...

HOME

Powered By : VeeZa