Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

วิกลจริต อ่านว่า วิ-กน-จะ-หฺริด ประกอบด้วย วิกล + จริต

วิกลจริต อ่านว่า วิ-กน-จะ-หฺริด ประกอบด้วย วิกล + จริต

0
39
ทองย้อย แสงสินชัย วิกลจริต อ่านว่า วิ-กน-จะ-หฺริด ประกอบด้วย วิกล + จริต (๑) “วิกล” บาลีอ่านว่า วิ-กะ-ละ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + กลฺ (ธาตุ = ตัด, ฉีก, ขาด) + อ ปัจจัย : วิ + กลฺ = วิกลฺ + อ = วิกล (คุณศัพท์) ...
โรคจิต ฤๅจะเป็นโรคที่ใช้รักษาคนทำผิด อ่านว่า โรก-จิด ประกอบด้วย โรค + จิต

โรคจิต ฤๅจะเป็นโรคที่ใช้รักษาคนทำผิด อ่านว่า โรก-จิด ประกอบด้วย โรค + จิต

0
52
ทองย้อย แสงสินชัย โรคจิต ฤๅจะเป็นโรคที่ใช้รักษาคนทำผิด อ่านว่า โรก-จิด ประกอบด้วย โรค + จิต (๑) “โรค” บาลีอ่านว่า โร-คะ รากศัพท์มาจาก รุชฺ (ธาตุ = เสียดแทง, ทำลาย) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ รุ-(ชฺ) เป็น โอ (รุชฺ > โรช), แปลง ชฺ ...
ศึกษา คำที่ต้องศึกษา-เพื่ออะไร? อ่านว่า สึก-สา

ศึกษา คำที่ต้องศึกษา-เพื่ออะไร? อ่านว่า สึก-สา

0
31
ทองย้อย แสงสินชัย ศึกษา คำที่ต้องศึกษา-เพื่ออะไร? อ่านว่า สึก-สา “ศึกษา” บาลีเป็น “สิกฺขา” (สิก-ขา) รากศัพท์มาจาก สิกฺข (ธาตุ = ศึกษา, เรียนรู้) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : สิกฺข + อ = สิกฺข + อา = สิกฺขา “สิกฺขา” แปลตามศัพท์ว่า ...
ไถยจิต ใช่จะแปลกแต่รูปคำ การกระทำก็แปลก อ่านว่า ไถ-ยะ-จิด ประกอบด้วย ไถย + จิต

ไถยจิต ใช่จะแปลกแต่รูปคำ การกระทำก็แปลก อ่านว่า ไถ-ยะ-จิด ประกอบด้วย ไถย + จิต

ทองย้อย แสงสินชัย ไถยจิต ใช่จะแปลกแต่รูปคำ การกระทำก็แปลก อ่านว่า ไถ-ยะ-จิด ประกอบด้วย ไถย + จิต (๑) “ไถย-” (ไถ-ยะ-) บาลีเป็น “เถยฺย” (เถย-ยะ) รากศัพท์มาจาก เถน + ณฺย ปัจจัย 1) “เถน” อ่านว่า เถ-นะ รากศัพท์มาจาก เถนฺ (ธาตุ = ลัก, ขโมย) + อ ปัจจัย ...
อุโบสถ อ่านว่า อุ-โบ-สด

อุโบสถ อ่านว่า อุ-โบ-สด

ทองย้อย แสงสินชัย อุโบสถ อ่านว่า อุ-โบ-สด “อุโบสถ” บาลีเป็น “อุโปสถ” อ่านว่า อุ-โป-สะ-ถะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้, มั่น) + วสฺ (ธาตุ = อยู่) + อถ ปัจจัย, แปลง อะ ที่ (อุ)-ป กับ ว-(สฺ) เป็น โอ (อุป + วสฺ > อุโปส) : อุป ...
อุปถัมภ์ – อุปถัมภก “อุปถัมภ์” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา ก็ได้ “อุปถัมภก” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ (ตามพจน.54)

อุปถัมภ์ – อุปถัมภก “อุปถัมภ์” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา ก็ได้ “อุปถัมภก” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ (ตามพจน.54)

ทองย้อย แสงสินชัย อุปถัมภ์ - อุปถัมภก “อุปถัมภ์” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา ก็ได้ “อุปถัมภก” อ่านว่า อุ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ อุบ-ปะ-ถํา-พก ก็ได้ (ตามพจน.54) (๑) “อุปถัมภ์” บาลีเป็น “อุปตฺถมฺภ” (อุ-ปัด-ถำ-พะ) รากศัพท์มาจาก - 1) อุป (คำอุปสรร ...
บรรพสตรี [2] ทบทวนกันอีกที อ่านว่า บัน-พะ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย บรรพ + สตรี

บรรพสตรี [2] ทบทวนกันอีกที อ่านว่า บัน-พะ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย บรรพ + สตรี

ทองย้อย แสงสินชัย บรรพสตรี ทบทวนกันอีกที อ่านว่า บัน-พะ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย บรรพ + สตรี (๑) “บรรพ” (บัน-พะ-) บาลีเป็น “ปุพฺพ” (ปุบ-พะ) รากศัพท์มาจาก ปุพฺพฺ (ธาตุ = เต็ม) + อ ปัจจัย : ปุพฺพฺ + อ = ปุพฺพฺ แปลตามศัพท์ว่า “ส่วนที่เต็ม” หมายถึง อดีต ...
พระจับต้องตัวมารดา (แม่) ได้หรือไม่?

พระจับต้องตัวมารดา (แม่) ได้หรือไม่?

ทองย้อย แสงสินชัย พระจับต้องตัวแม่ได้หรือไม่ ----------------------------- ญาติมิตรคงยังพอจำกันได้ว่า เคยมีคนโพสต์ภาพพระอุ้มแม่ กอดแม่ บอกว่าท่านปฏิบัติดูแลแม่ของท่าน ต่อมาก็เคยมีภาพพระอุ้มลูกสาวเผยแพร่ทางสื่อ เมื่อเร็วๆ นี้ก็มีภาพและข่าวพระสังฆา ...
ดุลพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-พิ-นิด ก็ได้ อ่านว่า ดุน-พิ-นิด ก็ได้

ดุลพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-พิ-นิด ก็ได้ อ่านว่า ดุน-พิ-นิด ก็ได้

ทองย้อย แสงสินชัย ดุลพินิจ อ่านว่า ดุน-ละ-พิ-นิด ก็ได้ อ่านว่า ดุน-พิ-นิด ก็ได้ (ตาม พจน.54) ประกอบด้วย ดุล + พินิจ (๑) “ดุล” บาลีเป็น “ตุละ” (ตุ-ละ) รากศัพท์มาจาก ตุล (คำนาม = ตาชั่ง) + อ ปัจจัย : ตุล + อ = ตุล แปลตามศัพท์ว่า “ภาวะอันเขา ...
วิญญูชน อ่านว่า วิน-ยู-ชน ประกอบด้วย วิญญู + ชน

วิญญูชน อ่านว่า วิน-ยู-ชน ประกอบด้วย วิญญู + ชน

ทองย้อย แสงสินชัย วิญญูชน อ่านว่า วิน-ยู-ชน ประกอบด้วย วิญญู + ชน (๑) “วิญญู” บาลีเขียน “วิญฺญู” (มีจุดใต้ ญ) อ่านว่า วิน-ยู รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ญา (ธาตุ = รู้) + รู ปัจจัย, ซ้อน ญฺ ระหว่างอุปสรรคและธา ...
ภาณยักษ์ อ่านตามหลักว่า พา-นะ-ยัก หรือ พาน-นะ-ยัก

ภาณยักษ์ อ่านตามหลักว่า พา-นะ-ยัก หรือ พาน-นะ-ยัก

ทองย้อย แสงสินชัย ภาณยักษ์ อ่านตามหลักว่า พา-นะ-ยัก หรือ พาน-นะ-ยัก อ่านตามสะดวกปากว่า พาน-ยัก ประกอบด้วย ภาณ + ยักษ์ (๑) “ภาณ” บาลีอ่านว่า พา-นะ รากศัพท์มาจาก ภณฺ (ธาตุ = กล่าว, ส่งเสียง) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” ค ...
อัปสร – อัจฉรา “อัปสร” อ่านว่า อับสอน รูปคำสันสกฤตเป็น “อปฺสรา” และ “อปฺสรสฺ”

อัปสร – อัจฉรา “อัปสร” อ่านว่า อับสอน รูปคำสันสกฤตเป็น “อปฺสรา” และ “อปฺสรสฺ”

ทองย้อย แสงสินชัย อัปสร - อัจฉรา “อัปสร” อ่านว่า อับสอน รูปคำสันสกฤตเป็น “อปฺสรา” และ “อปฺสรสฺ” สํสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน มีคำว่า “อปฺสรสฺ” และ “อปฺสรา” บอกไว้ดังนี้ - (1) อปฺสรสฺ : (คำนาม) (พหูพจน์) เทพบริวารของพระอินทร์; นางสวรรค์; the att ...

HOME

Powered By : VeeZa