เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี

ทองย้อย แสงสินชัย  โหราธิบดี อ่านว่า โห-รา-ทิ-บอ-ดี หรือ โห-รา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โหร + อธิบดี (๑) “โหร” บาลีเป็น “โหรา” (โห-รา) รากศัพท์มาจาก หุร (โลกหน้า, อนาคต) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ หุ-(ร) เป็น โอ (หุร > โหร) ...
ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม

ทองย้อย แสงสินชัย  ลักขบุราคม พระเจ้าแสนเมืองมา อ่านว่า ลัก-ขะ-บุ-รา-คม ประกอบด้วยคำว่า ลักข + บุร + อาคม (๑) “ลักข” บาลีเป็น “ลกฺข” (ลัก-ขะ) รากศัพท์มาจาก ลกฺขฺ (ธาตุ = กำหนด) + อ ปัจจัย : ลกฺขฺ + อ = ลกฺข (นปุงสกลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า ( ...
เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย เซ็นชื่อ ไม่ใช่ เซ็นต์ชื่อ บาลีว่าอย่างไร คำว่า “เซ็น” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เซ็น ๓ : (คำกริยา) ลงลายมือชื่อ, เซ็นชื่อ ก็ว่า, (ภาษาปาก) ซื้อโดยค้างชำระเงินและผู้ขายลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน เช่น เซ็นค ...
ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี

ทองย้อย แสงสินชัย ทวารวดี แปลว่าอะไร อ่านว่า ทะ-วา-ระ-วะ-ดี ประกอบด้วยคำว่า ทวาร + วดี (๑) “ทวาร” บาลีเป็น “ทฺวาร” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า ทัว-อา-ระ (เสียง ทัว- รวบกับ อา-) รากศัพท์มาจาก - (1) ทฺวิ (สอง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจั ...
สหรัฐ อ่านว่า สะ-หะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า สห + รัฐ

สหรัฐ อ่านว่า สะ-หะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า สห + รัฐ

ทองย้อย แสงสินชัย  สหรัฐ อ่านว่า สะ-หะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า สห + รัฐ (๑) “สห” (สะ-หะ) เป็นคำบุรพบทและคำอุปสรรค แปลว่า พร้อม, กับ, พร้อมด้วย พจนานุกรมบาลี-อังกฤษ แปล “สห” ว่า conjunction with, together, accompanied by (ต่อเนื่อง, ด้วยกัน, ...
ทศลักษเกษตร แปลว่า “ล้านนา” อ่านว่า ทด-สะ-ลัก-สะ-กะ-เสด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + ลักษ + เกษตร

ทศลักษเกษตร แปลว่า “ล้านนา” อ่านว่า ทด-สะ-ลัก-สะ-กะ-เสด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + ลักษ + เกษตร

ทองย้อย แสงสินชัย ทศลักษเกษตร แปลว่า “ล้านนา” อ่านว่า ทด-สะ-ลัก-สะ-กะ-เสด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + ลักษ + เกษตร (๑) “ทศ” บาลีเป็น “ทส” (บาลี ส เสือ สันสกฤต ศ ศาลา) อ่านว่า ทะ-สะ เป็นศัพท์สังขยา (คำที่ใช้นับจำนวน) แปลว่า สิบ (จำนวน 10) โปรดสั ...
ธนาณัติ อ่านว่า ทะ-นา-นัด ประกอบด้วยคำว่า ธน + อาณัติ

ธนาณัติ อ่านว่า ทะ-นา-นัด ประกอบด้วยคำว่า ธน + อาณัติ

ทองย้อย แสงสินชัย ธนาณัติ อ่านว่า ทะ-นา-นัด ประกอบด้วยคำว่า ธน + อาณัติ (๑) “ธน” บาลีอ่านว่า ทะ-นะ รากศัพท์มาจาก - (1) ธนฺ (ธาตุ = ส่งเสียง) + อ ปัจจัย : ธนฺ + อ = ธน แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งอันผู้คนออกเสียงว่าเป็นของเรา” (คือแสดงความเป็ ...
ศรีสัตนาคนหุต แปลว่าอะไร อ่านว่า สี-สัด-ตะ-นา-คะ-นะ-หุด ประกอบด้วยคำว่า ศรี + สัต + นาค + นหุต

ศรีสัตนาคนหุต แปลว่าอะไร อ่านว่า สี-สัด-ตะ-นา-คะ-นะ-หุด ประกอบด้วยคำว่า ศรี + สัต + นาค + นหุต

ทองย้อย แสงสินชัย ศรีสัตนาคนหุต แปลว่าอะไร อ่านว่า สี-สัด-ตะ-นา-คะ-นะ-หุด ประกอบด้วยคำว่า ศรี + สัต + นาค + นหุต (๑) “ศรี” บาลีเป็น “สิริ” อ่านว่า สิ-ริ (บาลีมี “สิรี” อีกรูปหนึ่ง) รากศัพท์มากจาก สิ (ธาตุ = เสพ, คบหา, อาศัย) + ร ปัจจัย + อิ ...
มโหทรเทวี “มโหทร-” ท ทหาร – ถูก “มโหธร-” ธ ธง – ผิด อ่านว่า มะ-โห-ทอน-เท-วี

มโหทรเทวี “มโหทร-” ท ทหาร – ถูก “มโหธร-” ธ ธง – ผิด อ่านว่า มะ-โห-ทอน-เท-วี

ทองย้อย แสงสินชัย  มโหทรเทวี “มโหทร-” ท ทหาร - ถูก “มโหธร-” ธ ธง - ผิด อ่านว่า มะ-โห-ทอน-เท-วี ประกอบด้วยคำว่า มโหทร + เทวี (๑) “มโหทร” ภาษาไทยอ่านว่า มะ-โห-ทอน บาลีอ่านว่า มะ-โห-ทะ-ระ คำเดิมมาจาก มหา + อุทร (ก) “มหา” (มะ-หา) รูปคำเดิม ...
โกษาธิบดี อ่านว่า โก-สา-ทิ-บอ-ดี หรือ โก-สา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โกษ + อธิบดี

โกษาธิบดี อ่านว่า โก-สา-ทิ-บอ-ดี หรือ โก-สา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โกษ + อธิบดี

ทองย้อย แสงสินชัย โกษาธิบดี อ่านว่า โก-สา-ทิ-บอ-ดี หรือ โก-สา-ทิบ-บอ-ดี ก็ได้ ประกอบด้วยคำว่า โกษ + อธิบดี (๑) “โกษ” บาลีเป็น “โกส” (โก-สะ) รากศัพท์มาจาก - (1) กุ (ศัสตราวุธ) + สิ (ธาตุ = อยู่, ผูก, มัด) + อ ปัจจัย, แผลง อุ ที่ กุ เป็น โอ ( ...
พลาหาร คำนี้ไม่มี, อย่าจำไปพูดผิดเขียนผิด

พลาหาร คำนี้ไม่มี, อย่าจำไปพูดผิดเขียนผิด

ทองย้อย แสงสินชัย  พลาหาร คำนี้ไม่มี, อย่าจำไปพูดผิดเขียนผิด ผู้เขียนบาลีวันละคำได้อ่าน “ประกาศสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561” ซึ่งอ้างว่าออกมาจากกระทรวงวัฒนธรรม มีข้อความตอนหนึ่งว่า - .............. “เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 6 ชี่อ ลาภะ ข้าวกล้าใน ...
สมุหพระกลาโหม อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-พฺระ-กะ-ลา-โหม ประกอบด้วยคำว่า สมุห + พระกลาโหม

สมุหพระกลาโหม อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-พฺระ-กะ-ลา-โหม ประกอบด้วยคำว่า สมุห + พระกลาโหม

ทองย้อย แสงสินชัย สมุหพระกลาโหม อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-พฺระ-กะ-ลา-โหม ประกอบด้วยคำว่า สมุห + พระกลาโหม (๑) “สมุห” บาลีเป็น “สมูห” (สะ-มู-หะ) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า “สมฺมา” = ถูกต้อง, “วิเสส” = พิเศษ, “สม” = เสมอกัน, พ ...

HOME

Powered By : VeeZa