SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา

ทองย้อย แสงสินชัย ปริสังกา พูดได้ แต่อาจไม่รู้จัก อ่านว่า ปะ-ริ-สัง-กา “ปริสังกา” แยกคำเป็น ปริ + สังกา (๑) “ปริ” (ปะ-ริ) เป็นคำอุปสรรค (คำสำหรับใช้เติมข้างหน้าคำนามหรือคำกริยาที่เป็นรูปคำบาลีหรือสันสกฤตให้มีความหมายแผกเพี้ยนไปจากเดิม หรือม ...
อรุโณทัย – อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย

อรุโณทัย – อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย

ทองย้อย แสงสินชัย อรุโณทัย - อโณทัย มีขึ้น ก็มีลง อ่านว่า อะ-รุ-โน-ไท / อะ-โน-ไท แยกศัพท์เป็น อรุณ + อุทัย (๑) “อรุณ” บาลีอ่านว่า อะ-รุ-นะ รากศัพท์มาจาก อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อุณ ปัจจัย : อรฺ + อุณ = อรุณ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่ ...
ลายกนก – ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก หรือ ลาย-กฺระ-หฺนก

ลายกนก – ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก หรือ ลาย-กฺระ-หฺนก

ทองย้อย แสงสินชัย  ลายกนก - ลายกระหนก สะกดอย่างไร อ่านว่า ลาย-กะ-หฺนก / ลาย-กฺระ-หฺนก คำบาลีที่มีในคำนี้คือ “กนก” “กนก” บาลีอ่านว่า กะ-นะ-กะ รากศัพท์มาจาก กนฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) : กนฺ + ณฺวุ > ...
อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้ 

ทองย้อย แสงสินชัย อุปัฏฐาก คนวัดอีกคนหนึ่ง อ่านว่า อุ-ปัด-ถาก ก็ได้ อุบ-ปัด-ถาก ก็ได้  (ตามพจนานุกรมฯ) “อุปัฏฐาก” บาลีเขียน “อุปฏฺฐาก” อ่านว่า อุ-ปัด-ถา-กะ รากศัพท์มาจาก อุป (คำอุปสรรค = เข้าไป, ใกล้, มั่น) + ฐา (ธาตุ = ยืน, ตั้งอยู่) + ณฺวุ ...
อารามิกชน คนที่อยู่ก้นครัว อ่านว่า อา-รา-มิก-กะ-ชน แยกศัพท์เป็น อารามิก + ชน

อารามิกชน คนที่อยู่ก้นครัว อ่านว่า อา-รา-มิก-กะ-ชน แยกศัพท์เป็น อารามิก + ชน

ทองย้อย แสงสินชัย  อารามิกชน คนที่อยู่ก้นครัว อ่านว่า อา-รา-มิก-กะ-ชน แยกศัพท์เป็น อารามิก + ชน (๑) “อารามิก” บาลีอ่านว่า อา-รา-มิ-กะ รูปศัพท์เดิมมาจาก อาราม + อิก ปัจจัย (ก) “อาราม” บาลีอ่านว่า อา-รา-มะ รากศัพท์มาจาก อา (ทั่วไป, ยิ่ง ...
อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก

ทองย้อย แสงสินชัย อนาคาริก รูปแบบหนึ่งของผู้ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ภาษาไทยอ่านว่า อะ-นา-คา-ริก “อนาคาริก” บาลีอ่านว่า อะ-นา-คา-ริ-กะ รูปคำเดิมมาจาก อน + อคาร + ณิก ปัจจัย (๑) “อน” (อะ-นะ) แปลงมาจาก “น” (นะ) เป็นศัพท์จำพวกนิบาต แปลว่า ไม่, ไม่ใช่ ( ...
ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม

ทองย้อย แสงสินชัย ขันตยาคโม อ่านแบบไทยว่า ขัน-ตะ-ยา-คะ-โม “ขันตยาคโม” บาลีเป็น “ขนฺตฺยาคโม” ประกอบด้วย ขนฺติ + อาคโม (๑) “ขนฺติ” อ่านว่า ขัน-ติ รากศัพท์มาจาก ขมฺ (ธาตุ = อดทน) + ติ ปัจจัย, แปลง ติ เป็น นฺติ, ลบ มฺ ที่สุดธาตุ : ขมฺ > ข + ติ > นฺติ : ข + นฺติ = ขนฺติ ...
ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมิการักขา ทางรอดของพระพุทธศาสนาที่ไม่มีใครพูดถึง อ่านว่า ทำ-มิ-กา-รัก-ขา แยกศัพท์เป็น ธรรมิก + อารักขา (๑) “ธรรมิก” บาลีเป็น “ธมฺมิก” (ทำ-มิ-กะ) ประกอบด้วย ธมฺม + อิก ปัจจัย (ก) “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ ...
เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที

ทองย้อย แสงสินชัย เจรจาพาที อ่านว่า เจน-ระ-จา-พา-ที แยกคำเป็น เจรจา + พาที (๑) “เจรจา” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เจรจา : (คำกริยา) พูด, พูดจากัน, พูดจากันเป็นทางการ. (ส. จรฺจา).” พจนานุกรมฯ บอกว่า คำนี้สันสกฤตเป็น ...
วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย วจีกรรม อ่านว่า วะ-จี-กำ แยกคำเป็น วจี + กรรม (๑) “วจี” บาลีอ่านว่า วะ-จี รากศัพท์มาจาก วจฺ (ธาตุ = พูด) + อ ปัจจัย + อี ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : วจฺ + อ = วจ + อี = วจี แปลตามศัพท์ว่า “คำอันเขาพูด” หมายถึง คำพูด, ถ้อ ...
สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม

ทองย้อย แสงสินชัย  สันติปาลาราม วัดในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย อ่านว่า สัน-ติ-ปา-ลา-ราม แยกศัพท์เป็น สันติ + ปาล + อาราม (๑) “สันติ” บาลีเขียน “สนฺติ” (สัน-ติ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ) + ติ ปัจจัย, แปลง มฺ ที่สุดธาตุเป็น นฺ (สมฺ ...
สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด”

ทองย้อย แสงสินชัย สิกฺขัง ปัจจักขามิ โบราณเรียกว่า “ประจุขาด” (๑) “สิกขัง” เขียนแบบบาลีเป็น “สิกฺขํ” รูปคำเดิมคือ “สิกฺขา” (สิก-ขา) รากศัพท์มาจาก สิกฺขฺ (ธาตุ = ศึกษา, เรียนรู้) + อ ปัจจัย + อา (ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์) : สิกฺขฺ + อ = ...

HOME

Powered By : VeeZa