Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี

ทองย้อย แสงสินชัย สุภาพสตรี ระวังจะมีแต่ในรูปภาพ อ่านว่า สุ-พาบ-สัด-ตฺรี ประกอบด้วย สุภาพ + สตรี (๑) “สุภาพ” แปลงกลับเป็นบาลีว่า “สุภาว” (สุ-พา-วะ) รากศัพท์มาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย, สะดวก) + ภู (ธาตุ = มี, เป็น) + ณ ปัจจัย, ...
คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล

ทองย้อย แสงสินชัย คณิกาผล ลูกบุญของต้นบาป อ่านว่า คะ-นิ-กา-ผน แยกศัพท์เป็น คณิกา + ผล (๑) “คณิกา” อ่านว่า คะ-นิ-กา รากศัพท์มาจาก คณฺ (ธาตุ = นับ, คำนวณ) + ณฺวุ ปัจจัย, แปลง ณฺวุ เป็น อก (อะ-กะ) + อิ อาคม + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิง ...
เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม

ทองย้อย แสงสินชัย เอวังกิ่ม โยมยิ้มสร้าง อ่านว่า เอ-วัง-กิ่ม ประกอบด้วย เอวัง + กิ่ม (๑) “เอวัง” บาลีเขียน “เอวํ” อ่านว่า เอ-วัง เป็นคำจำพวกที่เรียกว่า “นิบาต” ไม่แจกด้วยวิภัตติปัจจัย คงรูปเดิมเสมอ “เอวํ” แปลว่า อย่างนั้น, เช่นนั้ ...
บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท

ทองย้อย แสงสินชัย บันลือสีหนาท อ่านว่า บัน-ลือ-สี-หะ-นาด แยกศัพท์เป็น บันลือ + สีห + นาท (๑) “บันลือ” เป็นคำไทย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “บันลือ : (คำกริยา) เปล่งเสียงดังก้อง เช่น บันลือสีหนาท; โด่งดัง, เลื่องลือ, ...
กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที

กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที

ทองย้อย แสงสินชัย กตเวที ลืมคำ แต่อย่าลืมคุณ อ่านว่า กะ-ตะ-เว-ที แยกศัพท์เป็น กต + เวที (๑) “กต” (กะ-ตะ) รากศัพท์มาจาก กรฺ (ธาตุ = กระทำ) + ต ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ (กรฺ > ก) : กรฺ + ต = กรต > กต แปลตามศัพท์ว่า “สิ่งอันเขากระทำ ...
ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี

ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมสามี พระพุทธศาสนานี้ใครเป็นเจ้าของ อ่านว่า ทำ-มะ-สา-มี แยกศัพท์เป็น ธรรม + สามี (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม ...
คาถาในดวงตรามหาจักรี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

คาถาในดวงตรามหาจักรี โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย คาถาในดวงตรามหาจักรี ............ เขียนแบบบาลี : ติรตเน สกรฏฺเฐ จ.....สมฺพํเส จ มมายนํ สกราโชชุจิตฺตญฺจ.......สกรฏฺฐาภิวฑฺฒนํ ฯ เขียนแบบคำอ่าน : ติระตะเน สะกะรัฏเฐ จะ...สัมพังเส จะ มะมายะนัง สะกะราโชชุจิตตัญฺจะ....... ...
กรุษ – กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน

กรุษ – กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน

ทองย้อย แสงสินชัย กรุษ - กรานต์ ยิ่งนานก็ยิ่งเพี้ยน อ่านว่า กฺรุด กฺราน (๑) “กรุษ” มาจากคำว่า “ตรุษ” เป็นคำพูดภาษาปากของคนไทยรุ่นเก่าที่มักออกเสียง ตฺร เป็น กฺร เช่น “ไตร” เป็น “ไกร” “ตรม” เป็น “กรม” “ตรอก” เป็น “กรอก” “ตรุษ” จึงเป็น “กรุษ” ...
ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์

ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธรรมสมโพชฌ์ ไม่ใช่ “ธรรมสมโภช” อ่านว่า ทำ-มะ-สม-โพด แยกศัพท์เป็น ธรรม + สมโพชฌ์ (๑) “ธรรม” บาลีเป็น “ธมฺม” (ทำ-มะ) รากศัพท์มาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + รมฺม (ปัจจัย) ลบ รฺ ที่สุดธาตุ (ธรฺ > ธ) และ ร ต้นปัจจัย (รมฺม &g ...
วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร

วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร

ทองย้อย แสงสินชัย วิทยากร บอกให้เขารู้ ฤๅจะสู้ทำให้เขาดู แยกศัพท์เป็น วิทยา + กร (๑) “วิทยา” บาลีเป็น “วิชฺชา” รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ, แปลง ทฺย (คือ (วิ)-ทฺ + (ณฺ)-ย) เป็น ชฺช + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ ...
นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร

นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร

ทองย้อย แสงสินชัย นิติกร ความยุติธรรมอยู่ในกำมือของใคร อ่านว่า นิ-ติ-กอน ประกอบด้วย นิติ + กร (๑) “นิติ” บาลีเป็น “นีติ” (นี-ติ, โปรดสังเกตว่า บาลีเป็น นี- ไม่ใช่ นิ-) รากศัพท์มาจาก นี (ธาตุ = บรรลุ, ถึง) + ติ ปัจจัย : นี + ติ = นี ...
ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ

ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ

ทองย้อย แสงสินชัย ภารธุระ ยังไม่ถึงเวลา ก็อย่าเพิ่งวาง อ่านว่า พา-ระ-ทุ-ระ แยกศัพท์เป็น ภาร + ธุระ (๑) “ภาร” บาลีอ่านว่า พา-ระ รากศัพท์มาจาก ภรฺ (ธาตุ = เลี้ยงดู, ทรงไว้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” คือยืดเส ...