เสรีชน : เสรีธรรม

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

วสันตวิษุวัต อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด ประกอบด้วยคำว่า วสันต + วิษุวัต

วสันตวิษุวัต อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด ประกอบด้วยคำว่า วสันต + วิษุวัต

ทองย้อย แสงสินชัย วสันตวิษุวัต อ่านว่า วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด ประกอบด้วยคำว่า วสันต + วิษุวัต (๑) “วสันต” บาลีเป็น “วสนฺต” (วะ-สัน-ตะ) รากศัพท์มาจาก วสฺ (ธาตุ = ยินดี, พอใจ) + อนฺต ปัจจัย : วสฺ + อนฺต = วสนฺต (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า (1) ...
วิชเยนทร์ ไม่ใช่ วิชาเยนทร์ อ่านว่า วิ-ชะ-เยน ประกอบขึ้นจากคำว่า วิชย + อินทร์

วิชเยนทร์ ไม่ใช่ วิชาเยนทร์ อ่านว่า วิ-ชะ-เยน ประกอบขึ้นจากคำว่า วิชย + อินทร์

ทองย้อย แสงสินชัย   วิชเยนทร์ ไม่ใช่ วิชาเยนทร์ อ่านว่า วิ-ชะ-เยน ประกอบขึ้นจากคำว่า วิชย + อินทร์ (๑) “วิชย” บาลีอ่านว่า วิ-ชะ-ยะ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + ชิ (ธาตุ = ชนะ) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ ชิ ...
ปัจจุบันหิต ฝากไว้ในอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลง อ่านว่า ปัด-จุ-บัน-นะ-หิด ประกอบด้วยคำว่า ปัจจุบัน + หิต

ปัจจุบันหิต ฝากไว้ในอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลง อ่านว่า ปัด-จุ-บัน-นะ-หิด ประกอบด้วยคำว่า ปัจจุบัน + หิต

ทองย้อย แสงสินชัย ปัจจุบันหิต ฝากไว้ในอ้อมใจของมิตรรักแฟนเพลง อ่านว่า ปัด-จุ-บัน-นะ-หิด ประกอบด้วยคำว่า ปัจจุบัน + หิต (๑) “ปัจจุบัน” บาลีเป็น “ปจฺจุปฺปนฺน” (ปัด-จุบ-ปัน-นะ) มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) แผลงเป็น ปจฺจ + อุปฺ ...
สมุหนายก อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-นา-ยก ประกอบด้วยคำว่า สมุห + นายก

สมุหนายก อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-นา-ยก ประกอบด้วยคำว่า สมุห + นายก

ทองย้อย แสงสินชัย สมุหนายก อ่านว่า สะ-หฺมุ-หะ-นา-ยก ประกอบด้วยคำว่า สมุห + นายก (๑) “สมุห” บาลีเป็น “สมูห” (สะ-มู-หะ) รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า “สมฺมา” = ถูกต้อง, “วิเสส” = พิเศษ, “สม” = เสมอกัน, พร้อมกัน) + อูหฺ ...
บุพเพนิวาส ไม่ใช่ “บุพเพสันนิวาส” อ่านว่า บุบ-เพ-นิ-วาด ประกอบด้วย บุพเพ + นิวาส

บุพเพนิวาส ไม่ใช่ “บุพเพสันนิวาส” อ่านว่า บุบ-เพ-นิ-วาด ประกอบด้วย บุพเพ + นิวาส

ทองย้อย แสงสินชัย  บุพเพนิวาส ไม่ใช่ “บุพเพสันนิวาส” อ่านว่า บุบ-เพ-นิ-วาด ประกอบด้วย บุพเพ + นิวาส (๑) “บุพเพ” บาลีเป็น “ปุพเพ” (ปุบ-เพ) คำเดิมเป็น “ปุพพ” (ปุบ-พะ) รากศัพท์มาจาก ปุพฺพ (ธาตุ = เต็ม) + อ ปัจจัย : ปุพฺพ + อ = ปุพฺพ แปล ...
ทศวรรษ อ่านว่า ทด-สะ-วัด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + วรรษ

ทศวรรษ อ่านว่า ทด-สะ-วัด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + วรรษ

ทองย้อย แสงสินชัย ทศวรรษ อ่านว่า ทด-สะ-วัด ประกอบด้วยคำว่า ทศ + วรรษ (๑) “ทศ” บาลีเป็น “ทส” (บาลี ส เสือ สันสกฤต ศ ศาลา) อ่านว่า ทะ-สะ เป็นศัพท์สังขยา (คำที่ใช้นับจำนวน) แปลว่า สิบ (จำนวน 10) โปรดสังเกตว่า “ทส” บาลีอ่านว่า ทะ-สะ ก็จริง ...
รโชหรณํ รชํ หรติ คาถาดับไฟ ฯลฯ อ่านว่า ระ-โช-หะ-ระ-นัง ระ-ชัง หะ-ระ-ติ มี 3 คำ คือ (๑) รโชหรณํ (๒) รชํ (๓) หรติ

รโชหรณํ รชํ หรติ คาถาดับไฟ ฯลฯ อ่านว่า ระ-โช-หะ-ระ-นัง ระ-ชัง หะ-ระ-ติ มี 3 คำ คือ (๑) รโชหรณํ (๒) รชํ (๓) หรติ

ทองย้อย แสงสินชัย รโชหรณํ รชํ หรติ คาถาดับไฟ ฯลฯ อ่านว่า ระ-โช-หะ-ระ-นัง ระ-ชัง หะ-ระ-ติ มี 3 คำ คือ (๑) รโชหรณํ (๒) รชํ (๓) หรติ (๑) “รโชหรณํ” ประกอบด้วยคำว่า รโช + หรณํ (ก) “รโช” รูปคำเดิมคือ “รช” (ระ-ชะ) รากศัพท์มาจาก (1) รญฺชฺ (ธา ...
ปัจจัยนาค ผู้เป็นต้นเหตุ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ปัด-ไจ-ยะ-นาก ประกอบด้วยคำว่า ปัจจัย + นาค

ปัจจัยนาค ผู้เป็นต้นเหตุ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ปัด-ไจ-ยะ-นาก ประกอบด้วยคำว่า ปัจจัย + นาค

ทองย้อย แสงสินชัย  ปัจจัยนาค ผู้เป็นต้นเหตุ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า ปัด-ไจ-ยะ-นาก ประกอบด้วยคำว่า ปัจจัย + นาค (๑) “ปัจจัย” บาลีเป็น “ปจฺจย” (ปัด-จะ-ยะ) รากศัพท์มาจาก ปฏิ หรือ ปติ (เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + อิ (ธาตุ = ไป, ถ ...
กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ

กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ

ทองย้อย แสงสินชัย  กาลิงครัฐ แดนแห่งนักขอ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า กา-ลิง-คะ-รัด ประกอบด้วยคำว่า กาลิงค + รัฐ (๑) “กาลิงค” บาลีเป็น “กาลิงฺค” (มีจุดใต้ ง) รากศัพท์มาจาก - (1) กลิงฺค + ณ ปัจจัย (ก) "กลิงฺค" รากศัพท์มาจ ...
ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย  ชินบัญชรบทสุดท้าย แบ่งวรรคให้ถูกต้อง พระคาถาชินบัญชรบทสุดท้ายที่พิมพ์เผยแพร่ทั่วไป มักแบ่งวรรคเป็นดังนี้ - อิจเจวะมันโต ................... สุคุตโต สุรักโข  ชินานุภาเวนะ ................... ชิตูปัททะโว  ธัมมานุภาเวนะ .... ...
เวสสันดร [2] ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ)

เวสสันดร [2] ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ)

ทองย้อย แสงสินชัย เวสสันดร ผู้ให้จนโลกตามไม่ทัน อ่านว่า เวด-สัน-ดอน “เวสสันดร” บาลีเป็น “เวสฺสนฺตร” (เวด-สัน-ตะ-ระ) นัย ๑ “เวสฺสนฺตร” แยกศัพท์ตามรูปคำที่ตามองเห็นเป็น เวสฺส (เวด-สะ) + อนฺตร (อัน-ตะ-ระ) (๑) “เวสฺส” รากศัพท์มาจาก วิสฺ (ธา ...
คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์

คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์

ทองย้อย แสงสินชัย คันธมาทน์ ผาหอมแห่งหิมพานต์ (คำในชุดนามานุกรมเวสสันดรชาดก) อ่านว่า คัน-ทะ-มาด ประกอบด้วยคำว่า คันธ + มาทน์ (๑) “คันธ” (คัน-ทะ) บาลีเขียน “คนฺธ” รากศัพท์มาจาก - (1) คมฺ (ธาตุ = ไป, ถึง, เป็นไป) + ก ปัจจัย, แปลง คมฺ เป ...

HOME

Powered By : VeeZa