SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ผ้าจำนำพรรษา [2] บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ผ้าจำนำพรรษา บุญทางเลือกที่ควรมีในสังคมไทย พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่าน ป.อ. ปยุตฺโต บอกไว้ว่า - “ผ้าจำนำพรรษา : ผ้าที่ทายกถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาครบแล้วในวัดนั้น ภายในเขตจีวรกาล; เรียกเป็นคำศัพท์ว่า ผ้าวัสสา ...
นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน

ทองย้อย แสงสินชัย  นาฏศิลปิน อ่านว่า นาด-ตะ-สิน-ละ-ปิน ประกอบด้วย นาฏ + ศิลปิน (๑) “นาฏ” บาลีอ่านว่า นา-ตะ รากศัพท์มาจาก นฏฺ (ธาตุ = ฟ้อนรำ) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ทีฆะ (ยืดเสียง) อะ ที่ น-(ฏฺ) เป็น อา (นฏฺ > นาฏ) : นฏฺ + ณ = นฏณ > นฏ > ...
กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด

ทองย้อย แสงสินชัย กาบุรุษ แปลให้ตรงที่สุดว่า-คนระยำ อ่านว่า กา-บุ-หฺรุด “กาบุรุษ” บาลีเป็น “กาปุริส” อ่านว่า กา-ปุ-ริ-สะ ตำราไวยากรณ์แสดงรูปวิเคราะห์ (กระบวนการแยกแยะเพื่อหาความหมาย) ไว้ว่า - กุจฺฉิตพฺโพ จ โส ปุริโส จาติ กาปุริโส แปล: บุรุษ ...
ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง

ทองย้อย แสงสินชัย ปราชญ์เปรื่อง กำลังจะผิดจนถูกไปอีกคำหนึ่ง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 มีคำว่า “ปราชญ์” บอกไว้ว่า - “ปราชญ์ : (คำนาม) ผู้มีปัญญารอบรู้. (ส. ปฺราชฺญ).” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ปรับแก้เป็น - “ปราชญ์ : (ค ...
ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิเวธธรรม ปลายทางของปริยัติธรรม อ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิเวธ + ธรรม (๑) “ปฏิเวธ” บาลีอ่านว่า ปะ-ติ-เว-ทะ รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + วิธฺ (ธาตุ = แทง, เจาะ; รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, ...
ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย ปฏิปัตติธรรม ไม่ใช่ “ปฏิบัติธรรม” อ่านว่า ปะ-ติ-ปัด-ติ-ทำ แยกศัพท์เป็น ปฏิปัตติ + ธรรม (๑) “ปฏิปัตติ” บาลีเขียน “ปฏิปตฺติ” (ปะ-ติ-ปัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปฏิ (คำอุปสรรค = เฉพาะ, ตอบ, ทวน, กลับ) + ปทฺ ( (๒) “ปฏิบัติ” บาลี ...
ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม

ทองย้อย แสงสินชัย  ปริยัติธรรม แหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย อ่านว่า ปะ-ริ-ยัด-ติ-ทํา แยกศัพท์เป็น ปริยัติ + ธรรม (๑) “ปริยัติ” บาลีเป็น “ปริยตฺติ” (ปะ-ริ-ยัด-ติ) รากศัพท์มาจาก ปริ (คำอุปสรรค = รอบๆ, ทั่วไป) + อปฺ (ธาตุ = ถึง, บรรลุ) + ต ปัจจัย ...
เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย เวรกรรม ทำไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้น อ่านว่า เวน-กำ แยกศัพท์เป็น เวร + กรรม (๑) “เวร” บาลีอ่านว่า เว-ระ รากศัพท์มาจาก วิ (คำอุปสรรค = วิเศษ, พิเศษ, แจ้ง, ต่าง) + อรฺ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อ ปัจจัย, แผลง อิ ที่ วิ เป็น เอ (วิ ...
สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ

สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ

ทองย้อย แสงสินชัย  สารบรรณ คนละคำกับ “สารบัญ” อ่านว่า สา-ระ-บัน แยกศัพท์เป็น สาร + บรรณ (๑) “สาร” บาลีอ่านว่า สา-ระ รากศัพท์มาจาก - (1) สรฺ (ธาตุ = ขยาย, พิสดาร) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, “ทีฆะต้นธาตุ” คือ อะ ที่ ส-(รฺ) เป็น อา (สรฺ > สาร) ...
ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์

ทองย้อย แสงสินชัย  ดาวประกายพรึก ไม่ใช่ ดาวประกายพฤกษ์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “ประกายพรึก : (คำนาม) ดาวรุ่ง คือ ดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด, ถ้าเห็นในเวลาหัวคํ่า เรียกว่า ดาวประจําเมือง. (ข. ผกาย ว่า ดาว + พรึก ว่า ร ...
สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส

ทองย้อย แสงสินชัย สวางคนิวาส อ่านว่า สะ-วาง-คะ-นิ-วาด แยกศัพท์เป็น สวางค + นิวาส (๑) “สวางค” บาลีเขียน “สฺวางค” (มีจุดใต้ ส อ่านว่า สฺ-วาง-คะ ออกเสียง สฺ- สั้น-เบา คล้ายคำว่า ซวง-) รูปคำเดิมมาจาก สุ (คำอุปสรรค = ดี, งาม, ง่าย) + องฺค (ก) “องฺค” ...
กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

กฐินมาแล้ว (๓) ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน

ทองย้อย แสงสินชัย กฐินมาแล้ว (๓) ----------- ใกล้จะออกพรรษา ใกล้จะถึงหน้ากฐิน หาความรู้เรื่องกฐินกันไว้ก่อน ----------- ตอนที่ ๓ : ปัญหาเรื่องพระ ๕ รูป ----------- ในการทอดกฐินนั้นเคยมีปัญหาถามกันว่า ต้องมีพระอย่างน้อยกี่รูปจึงจะรับกฐิน ...

HOME

Powered By : VeeZa