SERICHON  SERIDHAMMA

www.dhamma.serichon.us

Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน

ทองย้อย แสงสินชัย รมณียสถาน คือสถานที่เช่นไร อ่านว่า รม-มะ-นี-ยะ-สะ-ถาน แยกศัพท์เป็น รมณีย + สถาน (๑) “รมณีย” บาลีอ่านว่า ระ-มะ-นี-ยะ รากศัพท์มาจาก รมฺ (ธาตุ = ยินดี, รื่นรมย์) + ยุ ปัจจัย, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) แล้วแปลง น เป็น ณ + อี ...
สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ

ทองย้อย แสงสินชัย สมถะ ไม่ได้แปลว่ามักน้อย อ่านว่า สะ-มะ-ถะ “สมถะ” บาลีเขียน “สมถ” (สะ-มะ-ถะ) รากศัพท์มาจาก สมฺ (ธาตุ = สงบ, ระงับ) + ถ ปัจจัย : สมฺ + ถ = สมถ (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า “ธรรมที่ยังความพอใจในกามให้สงบ” “สมถ” ในบาลีใช้ในความหม ...
กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม

ทองย้อย แสงสินชัย กายกรรม อ่านว่า กาย-ยะ-กำ แยกคำเป็น กาย + กรรม (๑) “กาย” บาลีอ่านว่า กา-ยะ รากศัพท์มาจาก - (1) กุ (สิ่งที่น่ารังเกียจ, สิ่งที่น่าเกลียด) + อาย (ที่มา, ที่เกิดขึ้น), “ลบสระหน้า” คือ อุ ที่ กุ (กุ > ก) : กุ > ก + อา ...
พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด

ทองย้อย แสงสินชัย พยศ มาจากไหน? อ่านว่า พะ-ยด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “พยศ : (คำกริยา) แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทําตาม.” พจนานุกรมฯ ไม่ได้บอกว่า “พยศ” มาจากภาษาอะไร ในบาลี มีคำที่รูปและเสียงใกล้กับ “พยศ” ...
ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ทองย้อย แสงสินชัย ไปยาล อ่านว่า ไป-ยาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า ไปยาล เป็นคำนาม - (1) เครื่องหมายละคํา รูปดังนี้ ‘ฯ’ เรียกว่า ไปยาลน้อย สําหรับละคําที่ประกอบคําหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ (2) รูปดังนี้ ‘ฯลฯ’ หรือ ‘ฯเป ...
เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ

ทองย้อย แสงสินชัย เมตไตรย อ่านว่า เมด-ไตฺร “เมตไตรย” บาลีเป็น “เมตฺเตยฺย” อ่านว่า เมด-เต็ย-ยะ ผู้รู้บอกว่า รากศัพท์มาจาก “มิตฺต” = ผู้รักใคร่กัน, เพื่อน, มิตร หรือ “เมตฺตา” = ความรัก, ความเป็นเพื่อน, ความเห็นอกเห็นใจกัน, ความเป็นมิตร, การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้อื่น สรุปคว ...
สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ

ทองย้อย แสงสินชัย สมาทิยามิ ไม่ใช่ สมาธิ-ยามิ อ่านว่า สะ-มา-ทิ-ยา-มิ “สมาทิยามิ” รากศัพท์มาจาก สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน, อย่างดี ) + อา (คำอุปสรรค = ทั่ว, ยิ่ง, กลับความ) + ทา (ธาตุ = ให้) + ย ปัจจัย + มิ วิภัตติอาขยาต, แปลง อา ที่สุ ...
ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์

ทองย้อย แสงสินชัย ธาตุขันธ์ ไม่รู้ว่าใครเป็นทาสใคร อ่านกันว่า ทาด-ขัน ประกอบด้วยคำว่า ธาตุ + ขันธ์ (๑) “ธาตุ” บาลีอ่านว่า ทา-ตุ รากศัพท์มาจาก ธา (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย อีกนัยหนึ่งว่ามาจาก ธรฺ (ธาตุ = ทรงไว้) + ตุ ปัจจัย, ลบ รฺ ที่สุดธา ...
ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ประลาต – ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน

ทองย้อย แสงสินชัย ประลาต - ปลาสนาการ คำที่ยังไม่หนีไปไหน อ่านว่า ปฺระ-ลาด และ ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน (๑) “ประลาต” บาลีเป็น “ปลาต” อ่านว่า ปะ-ลา-ตะ รากศัพท์มาจาก ปลายฺ (ธาตุ = หนีไป) + ต ปัจจัย, ลบ ยฺ ที่สุดธาตุ : ปลายฺ + ต = ปลายต > ปลาต แปลตา ...
เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร

ทองย้อย แสงสินชัย เนติบริกร รับบริการทุกรัฐบาล อ่านว่า เน-ติ-บอ-ริ-กอน ประกอบด้วยคำว่า เนติ + บริกร (๑) “เนติ” บาลีเป็น “นีติ” (นี-ติ, โปรดสังเกตว่า บาลีเป็น นี- ไม่ใช่ นิ-) รากศัพท์มาจาก นี (ธาตุ = บรรลุ, ถึง) + ติ ปัจจัย : นี + ติ = นี ...
มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

มัตตัญญู – มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา

ทองย้อย แสงสินชัย มัตตัญญู - มัตตัญญุตา หาคำ ไม่ยากเหมือนหาคน อ่านว่า มัด-ตัน-ยู มัด-ตัน-ยุ-ตา (๑) “มัตตัญญู” บาลีเขียน “มตฺตญฺญู” (มัด-ตัน-ยู) รากศัพท์มาจาก มตฺต + ญู (ก) “มตฺต” (มัด-ตะ, เป็น “มตฺตา” ก็มี) รากศัพท์มาจาก มา (ธาตุ = กะ, ...
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก

ทองย้อย แสงสินชัย กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ ถ้าเป็นชาวพุทธ ต้องช่วยกันพูดให้ติดปาก อ่านว่า - กัน-ลฺยา-นะ-กา-รี กัน-ลฺยา-นัง ปา-ปะ-กา-รี จะ ปา-ปะ-กัง มีคำที่ควรรู้ 3 คำ คือ กลฺยาณ ปาป การี (๑) “กลฺยาณ” บาลีเป็นอ่านว่า กัน-ลฺยา-นะ ...

HOME

Powered By : VeeZa