Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร?

ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร?

ทองย้อย แสงสินชัย ประเทศไม่เฮงซวย ถ้าจำเป็นจะต้องพูดคำว่า “ประเทศเฮงซวย” เป็นบาลี จะใช้คำว่าอะไร? คำว่า “ประเทศ” ในภาษาไทย อาจใช้คำบาลีธรรมดาที่นึกได้ง่ายๆ ได้ 3 คำ คือ เทส, ปเทส, รฏฺฐ (๑) “เทส” อ่านว่า เท-สะ รากศัพท์มาจาก ทิส (ธาตุ = แสดง, ชี้แจ ...
เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร

เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร

ทองย้อย แสงสินชัย เจ็ดชั่วโคตร นับอย่างไร คำว่า “โคตร” ในคำว่า “เจ็ดชั่วโคตร” บาลีเป็น “โคตฺต” (โคด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) โค (ชื่อ, ความรู้, ชื่อเสียง) + ตา (ธาตุ = รักษา) + อ ปัจจัย, ซ้อน ต, ลบสระที่สุดธาตุ (ตา > ต) : โค + ตา = โคตา > ...
ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์

ทองย้อย แสงสินชัย  ทัศนแพทย์ แพทย์แผนอนาคต อ่านว่า ทัด-สะ-นะ-แพด แยกศัพท์เป็น ทัศน + แพทย์ (๑) “ทัศน” บาลีเป็น “ทสฺสน” (ทัด-สะ-นะ) รากศัพท์มาจาก ทิสฺ (ธาตุ = เห็น) + ยุ ปัจจัย, แปลง ทิสฺ เป็น ทสฺส, แปลง ยุ เป็น อน (อะ-นะ) : ทิสฺ > ...
ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ

ทองย้อย แสงสินชัย ชราภาพ ภาพที่ไม่มีใครชอบ อ่านว่า ชะ-รา-พาบ แยกศัพท์เป็น ชรา + ภาพ (๑) “ชรา” บาลีอ่านว่า ชะ-รา รากศัพท์มาจาก ชรฺ (ธาตุ = เสื่อมวัย, แก่) + อ ปัจจัย + อา ปัจจัยเครื่องหมายอิตถีลิงค์ : ชรฺ + อ = ชร + อา = ชรา แปลตามศัพ ...
ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย

ทองย้อย แสงสินชัย ทยฺยภาสา แปลว่า ภาษาไทย เวลาแต่งภาษาบาลีที่มีชื่อคนหรือชื่อสถานที่เป็นภาษาไทย ท่านว่าให้คงชื่อนั้นไว้ ไม่ต้องแปลเป็นบาลี เช่น “อุบาสกชื่อทองย้อย” ก็ให้แต่งเป็นบาลีว่า “ทองย้อย” อิติ ทยยภาสาย ลทฺธนาโม อุปาสโก  แปลว่า “อุบาสกผู้ม ...
วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต

ทองย้อย แสงสินชัย  วชิรูปมจิตฺโต สิยา อ่านว่า วะ-ชิ-รู-ปะ-มะ-จิด-โต สิ-ยา มีคำนามอยู่ 3 คำ คือ วชิร + อุปมา + จิตฺโต (๑) “วชิร” บาลีอ่านว่า วะ-ชิ-ระ รากศัพท์มาจาก วช (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อิร ปัจจัย : วชฺ + อิร = วชิร แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ ...
จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก

ทองย้อย แสงสินชัย จริยวัตร หรือ จริยาวัตร คำไหนถูก “จริยวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยะ-วัด “จริยาวัตร” อ่านว่า จะ-ริ-ยา-วัด แยกศัพท์เป็น จริย + วัตร, จริยา + วัตร (๑) “จริย” บาลีอ่านว่า จะ-ริ-ยะ มาจากรากศัพท์ว่า จรฺ (ธาตุ = ประพฤติ, ดำเนินไป) + อิ ...
เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์

ทองย้อย แสงสินชัย เวทมนตร์ จะขลังไปทำไม อ่านว่า เวด-มน แยกศัพท์เป็น เวท + มนตร์ (๑) “เวท” บาลีอ่านว่า เว-ทะ รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แปลง อิ ที่ วิ-(ทฺ) เป็น เอ (วิทฺ > เวท) : วิทฺ + ณ = วิทณ > วิท > เวท ...
ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย

ทองย้อย แสงสินชัย  ศรัทธาไทย อย่าทำตก อ่านอ่าน สัด-ทา-ไท แยกศัพท์เป็น ศรัทธา + ไทย (๑) “ศรัทธา” บาลีเป็น “สทฺธา” (สัด-ทา) รากศัพท์มาจาก - (1) สํ (คำอุปสรรค = พร้อมกัน, ร่วมกัน) + ธา (ธาตุ = เชื่อถือ, นับถือ) + อ ปัจจัย, แปลงนิคหิตที่ สํ ...
โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้

โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้

ทองย้อย แสงสินชัย   โจรกรรม กรรมของเจ้าทรัพย์ อ่านว่า โจ-ระ-กํา ก็ได้ โจน-ระ-กํา ก็ได้ (ตามพจนานุกรมฯ) แยกศัพท์เป็น โจร + กรรม (๑) “โจร” บาลีอ่านว่า โจ-ระ รากศัพท์มาจาก จุรฺ (ธาตุ = ลัก, ขโมย) + ณ ปัจจัย, ลบ ณ, แผลง อุ ที่ จุ-(รฺ) ...
พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร

พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร

ทองย้อย แสงสินชัย  พุทธันดร อ่านว่า พุด-ทัน-ดอน แยกศัพท์เป็น พุทธ + อันดร (๑) “พุทธ” บาลีเขียน “พุทฺธ” (มีจุดใต้ ทฺ) อ่านว่า พุด-ทะ รากศัพท์มาจาก พุธฺ (ธาตุ = รู้) + ต ปัจจัย, แปลง ธฺ ที่สุดธาตุเป็น ทฺ, แปลง ต เป็น ธฺ (นัยหนึ่งว่า แปลง ธฺ ที ...
เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย

เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย

ทองย้อย แสงสินชัย เล่ห์เพทุบาย ใช้ในทางดีกันบ้างก็ได้ อ่านว่า เล่-เพ-ทุ-บาย แยกคำเป็น เล่ห์ + เพท + อุบาย (๑) “เล่ห์” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 บอกไว้ว่า - “เลห, เล่ห์ : (คำนาม) กลอุบายหรือเงื่อนงําอันอาจทําให้คนอื่นหลงผิด เข้ ...

HOME

Powered By : VeeZa