Category: ทองย้อย แสงสินชัย

รวมบทความของ นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย

วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ

วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ

ทองย้อย แสงสินชัย วิทยฐานะ มีไว้เพื่ออะไรกัน อ่านว่า วิด-ทะ-ยะ-ถา-นะ แยกศัพท์เป็น วิทย + ฐานะ (๑) “วิทย” ศัพท์เดิมเป็น “วิทยา”บาลีเป็น “วิชฺชา” (วิด-ชา) รากศัพท์มาจาก วิทฺ (ธาตุ = รู้) + ณฺย ปัจจัย, ลบ ณฺ, แปลง ทฺย (คือ (วิ)-ทฺ + (ณฺ) ...
ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี

ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี

ทองย้อย แสงสินชัย ไมตรี แค่ให้ ก็ได้ทันที อ่านว่า ไม-ตฺรี “ไมตรี” ตรงกับบาลีว่า “เมตฺติ” (เมด-ติ) รากศัพท์มาจาก - (1) มิทฺ (ธาตุ = รักใคร่) + ติ ปัจจัย, ลบ ทฺ ที่สุดธาตุ (มิทฺ > มิ), ซ้อน ต, แผลง อิ ที่ มิ- เป็น เอ (มิ- > เม-) : มิทฺ &g ...
ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์

ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์

ทองย้อย แสงสินชัย ราชวงศ์ อ่านว่า ราด-ชะ-วง แยกศัพท์เป็น ราช + วงศ์ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ประกอบขึ้นจาก ราชฺ (ธาตุ = รุ่งเรือง) + อ (ปัจจัย) = ราช หมายความ ...
เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ

เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ

ทองย้อย แสงสินชัย เวฬุราชิณ บุญไม้ไผ่ อ่านว่า เว-ลุ-รา-ชิน แยกศัพท์เป็น เวฬุ + ราช + อิณ (๑) “เวฬุ” รากศัพท์มาจาก วิ (ธาตุ = ไป, เป็นไป) + อุ ปัจจัย, แปลง อิ ที่ วิ เป็น เอ (วิ > เว), ลง ฬ อาคม : วิ > เว + ฬ = เวฬ + อุ = เวฬุ ...
ทุเรศ อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด อ่านว่า ทุ-เรด

ทุเรศ อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด อ่านว่า ทุ-เรด

ทองย้อย แสงสินชัย ทุเรศ  อาจไม่ทุเรศอย่างที่คิด  อ่านว่า ทุ-เรด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เก็บคำว่า “ทุเรศ” ไว้ 2 คำ บอกไว้ดังนี้ - (1) ทุเรศ ๑ : (คำวิเศษณ์) ลักษณะที่ขัดหูขัดตา น่ารังเกียจ หรือน่าสมเพช เป็นต้น, (ภาษาปาก) คำที่เปล่งออกมาแสด ...
บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา

บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา

ทองย้อย แสงสินชัย บุตรธิดา คำสามัญประจำบ้าน ภาษาไทยอ่านว่า บุด-ทิ-ดา แยกศัพท์เป็น บุตร + ธิดา (๑) “บุตร” บาลีเป็น “ปุตฺต” (ปุด-ตะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปู (ธาตุ = สะอาด, ชำระ) + ต ปัจจัย, ซ้อน ตฺ, รัสสะ อู ที่ ปู เป็น อุ (ปู > ปุ) : ปู ...
บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี

บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี

ทองย้อย แสงสินชัย บรมราชกุมารี อ่านว่า บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี แยกศัพท์เป็น บรม + ราช + กุมารี (๑) “บรม” บาลีเป็น “ปรม” (ปะ-ระ-มะ) รากศัพท์มาจาก - (1) ปร (ข้าศึก) + มรฺ (ธาตุ = ตาย) + กฺวิ ปัจจัย, ลบที่สุดธาตุ และลบปัจจัย : ปร + มรฺ ...
นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ

นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ

ทองย้อย แสงสินชัย นิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ่านว่า นิ-ระ-โร-คัน-ตะ-ราย-ไช-ยะ-วัด-จะ-ตุ-ระ-ทิด แยกศัพท์เป็น นิร + โรค + อันตราย + ชัย + วัฒน์ +จตุรทิศ (๑) “นิร” เป็นศัพท์จำพวก “อุปสรรค” ในบาลีนิบาตตัวนี้เป็น “นิ” แปลว่า เข้า, ลง, ไม่มี, อ ...
ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ

ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ

ทองย้อย แสงสินชัย ราชวัติ ไม่ใช่ ราชวัตร ที่ผิดถนัดประเดี๋ยวก็กลายเป็นถูกจนได้ อ่านว่า ราด-ชะ-วัด แยกศัพท์เป็น ราช + วัติ (๑) “ราช” บาลีอ่านว่า รา-ชะ แปลตามรากศัพท์ว่า - (1) “ผู้รุ่งเรืองโดยยิ่งเพราะมีเดชานุภาพมาก” ความหมายนี้ปร ...
พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ

พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ

ทองย้อย แสงสินชัย พันธกิจ แล้วแต่ชนิดแห่งข้อผูกพัน อ่านว่า พัน-ทะ-กิด แยกศัพท์เป็น พันธ + กิจ (๑) “พันธ” บาลีเป็น “พนฺธ” (พัน-ทะ) รากศัพท์มาจาก พนฺธฺ (ธาตุ = ผูก, มัด, พัน) + อ ปัจจัย : พนฺธฺ + อ = พนฺธ แปลตามศัพท์ว่า “ผูก” “พนฺ ...
พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง

พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง

ทองย้อย แสงสินชัย พาหุง บางคนหุงไม่สุก อ่านว่า พา-หุง “พาหุง” เขียนแบบบาลีเป็น “พาหุํ” (สระ อุ ข้างล่าง นิคหิตข้างบน) ศัพท์เดิมเป็น “พาหุ” รากศัพท์มาจาก วหฺ (ธาตุ = นำไป) + ณุ ปัจจัย, ลบ ณ (ณุ > อุ), “ทีฆะต้นธาตุด้วยอำนาจปัจจัยเนื่องด้วย ณ” ...
รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม

รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม

ทองย้อย แสงสินชัย รสนิยม ระวังจะถมไม่เต็ม ประกอบด้วยคำว่า รส + นิยม (๑) “รส” บาลีอ่านว่า ระ-สะ รากศัพท์มาจาก - (1) รสฺ (ธาตุ = ยินดี; ติดใจ, เยื่อใย) + อ ปัจจัย : รสฺ + อ = รส (ปุงลิงค์) แปลตามศัพท์ว่า (1) “สิ่งเป็นที่ยินดีแห่งเหล่าสัต ...